Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3194/11 , Stran 1270
Ob-3194/11
Na podlagi 32. člena statuta delniške družbe Liko d.d. Liboje, uprava sklicuje
17. skupščino
delniške družbe Liko d.d. Liboje,
ki bo v četrtek, dne 30. 6. 2011, ob 16. uri, na sedežu družbe v Libojah 26 a, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom. Izvolitev organov skupščine in imenovanje notarja. Predlog sklepa sklicatelja: izvoli se predsednika skupščine, preštevalca glasov in ugotovi prisotnost notarja po predlogu sklicatelja. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe za leto 2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in uporabi bilančnega dobička, nagrajevanju uprave in nadzornega sveta in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja 31. 12. 2010 je izkazan v znesku 3.132.270,76 EUR. 3.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2010 se razdeli za: Izplačilo dividende delničarjem v skupni vrednosti 74.671,20 EUR, kar pomeni: – vrednost bruto dividende 1,35 EUR, – vrednost neto dividende 1,08 EUR. Za izplačilo dividend se uporabi preneseni čisti dobiček iz poslovnega leta 2001. Do izplačila dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan zasedanja skupščine vpisani v delniško knjigo. Dividende se izplačajo v roku 60 dni od dneva zasedanja skupščine. 3.3. Bilančni dobiček v višini 3.057.599,56 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni čisti dobiček). 3.4. Izplačilo nagrade upravi in nadzornemu svetu a) Izplačilo nagrade upravi bruto 2.750,00 EUR. b) Izplačilo nagrade nadzornemu svetu bruto 2.750,00 EUR. 3.5. Skupščina podeljuje članom uprave in nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2010, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2010. Gradivo za odločanje na skupščini je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v času od sklica do 4 dni pred skupščino, med 12. in 14. uro, pri upravi družbe. Vsak nov predlog delničarjev mora biti v pisni obliki, utemeljeno obrazložen in vložen v roku 7 dni po objavi tega sklica. Pravico sodelovanja in glasovanja na skupščini imajo delničarji sami ali po svojih pooblaščenih ali zakonitih zastopnikih, ki morajo k prijavi priložiti pisno pooblastilo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci, če se prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti oddana v hrambo na sedežu družbe vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. O prvi točki se glasuje javno, o ostalih točkah pa z glasovnicami, ki jih delničarji ali njihovi zastopniki prejmejo ob vstopu v prostor, kjer bo skupščina. V skladu z dogovorom na skupščini pa se lahko o vseh točkah dnevnega reda glasuje javno z dvigom rok. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. 30. 6. 2011, ob 17. uri, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Liko d.d. Liboje direktorica Magda Mesec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti