Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3193/11 , Stran 1269
Ob-3193/11
Na podlagi določil Statuta družbe Gopek, Nova Gorica d.d., uprava družbe sklicuje
21. skupščino
družbe Gopek d.d. Nova Gorica, Prvomajska 37,
ki bo v četrtek, 30. 6. 2011, ob 16. uri, v prostorih družbe (sejna soba II. nadstropje upravne stavbe) v Novi Gorici, Prvomajska ulica 37. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe): »Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščini družbe prisostvuje izbrana notarka. Skupščina za predsednico skupščine imenuje Mojco Gruzovin Brenčič in za preštevalki glasov Silvano Prinčič in Patricijo Milost.« 2. Predložitev Letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2010 za družbo Gopek, Nova Gorica d.d. in skupino Gopek d.d., z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2010. 3. Uporaba bilančnega dobička družbe za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2010. Predlog sklepov (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe): »Bilančni dobiček družbe Gopek, Nova Gorica d.d. po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša 536.546 EUR. Bilančni dobiček se ne uporabi za razdelitev v obliki dividend in ostane v celoti nerazporejen ter se prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček.« »Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.« 4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2011. Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe): »Za revizorja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizorsko družbo Tekos Revizija d.o.o. Kobarid.« 5. Soglasje skupščine k nameravani pripojitvi. Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe): »Skupščina predhodno soglaša, da se izvede združitev družb Gopek, Nova Gorica d.d. in Gostol-Gopan d.o.o. Nova Gorica, po postopku pripojitve Gostol-Gopan d.o.o. Nova Gorica kot prevzete družbe k Gopek, Nova Gorica d.d. kot prevzemni družbi. Dan obračuna pripojitve bo 31. 12. 2010. Upravi in poslovodstvu družb Gopek, Nova Gorica d.d. in Gostol-Gopan d.o.o. Nova Gorica se naloži, da pripravita in izvedeta vse listine in postopke, potrebne za realizacijo nameravane pripojitve do 30. 9. 2011.« 6. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje lastnih delnic. Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe): »Skupščina pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic. Družba lahko na podlagi tega pooblastila pridobi največ 676 lastnih delnic, pri čemer pa skupni delež lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila, ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presegati 10% osnovnega kapitala oziroma 10% vseh izdanih delnic družbe. Najnižja nakupna cena pri pridobivanju lastnih delnic znaša 100 EUR za eno delnico, najvišja nakupna cena pa 300 EUR za eno delnico. To pooblastilo za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev. Uprava družbe je pooblaščena, da pridobljene lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.« Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo delničarja za zastopanje mora biti pisno in mora biti predloženo družbi ter ostane shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Če udeležbo na skupščini prijavlja pooblaščenec ali če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Gradivo in dostopnost dokumentov Na sedežu družbe na naslovu Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica, v tajništvu družbe, je vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure dostopno gradivo za skupščino: – sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe; – letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2010 za družbo Gopek, Nova Gorica d.d. in skupino Gopek d.d., z mnenjem revizorja; – poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2010; Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino. Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe 6.764. Vse delnice so navadne delnice in imajo glasovalno pravico. Ob objav tega sklica skupščine ima družba od navedenega skupnega števila izdanih delnic 66 lastnih delnic, iz katerih družba ne more izvrševati pravic.
Gopek, Nova Gorica d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti