Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3262/11 , Stran 1265
Ob-3262/11
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10) in 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09) objavlja
namero o ustanovitvi služnosti in javno zbiranje ponudb
za postavitev sončnih elektrarn na strehah Šolskega centra Tolmin in Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Goriška Lokalna Energetska Agencija, Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel. 05/393-24-60, faks: 05/393-24-63, e-pošta: info@golea.si. 2. Opis predmeta služnosti Predmet služnosti je: – postavitev sončne elektrarne na strehi Šolskega centra Tolmin (v nadaljevanju šola), parc. št. 1138/2, 1130, k.o. Tolmin, na površini cca 7.000 m2 bruto površine, – postavitev sončne elektrarne na strehi Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin (v nadaljevanju knjižnica), parc. št. 642/1, k.o. Tolmin, na površini cca 600 m2 bruto površine. Služnostni upravičenec se obveže pred postavitvijo sončne elektrarne, obnoviti strehi šole in knjižnice, po obstoječi projektni dokumentaciji, vendar v skladu z novimi zahtevami PURES-a (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah), objavljen v Uradnem listu RS, št. 47 (30. 6. 2010), str. 7840-7843. Izolativnost streh mora po obnovi znašati Umax=0,20 W/m2K. Vse mere streh so informativnega značaja in jih je treba preveriti na objektih. Prav tako mere niso neto površine za postavitev sončnih elektrarn. Prednost bo imel ponudnik, ki bo prevzel v izvedbo skupaj objekta šole in knjižnice. Služnost obsega pravico: – zgraditi sončno elektrarno na strehi objektov šole in knjižnice, vključno z izvedbo napeljave kablov in drugih instalacij, potrebnih za obratovanje objekta; – pravico vzdrževati vse objekte iz prejšnje točke v skladu s tehničnim napredkom in razvojem; – pravico dostopa do nepremičnine in prehoda preko nje za potrebe obratovanja in vzdrževanja objektov in naprav. Stvarna pravica služnosti se ustanavlja za dobo 25 let od sklenitve pogodbe. Ponudnik mora vzpostaviti računalniški sistem, preko katerega lahko občina, šola ali knjižnica dnevno preverja, kaj se dogaja z fotonapetostnimi moduli na strehah. Ponudbi mora biti predložen predračun s popisi del obnove streh na objektih šole in knjižnice. Izhodiščno letno nadomestilo: najmanj 2% prihodka od prodaje električne energije elektrarn postavljenih na strehi ŠC Tolmin (in) ali Knjižnice Tolmin. Vrednost obnove streh se upošteva pri znesku letnega nadomestila od prihodkov iz naslova prodaje proizvedene električne energije. Služnostni upravičenec prične nakazovati letno nadomestilo na transakcijski račun Občine Tolmin in Ministrstva za šolstvo in šport v sorazmernem deležu, ki bo določen v služnostni pogodbi, ko vsota tako določenih letnih nadomestil preseže vrednost izvedenih del obnove streh. Pri tem se upošteva sedanje cene, ki se ne diskontirajo ali obrestujejo. 3. Vrsta pravnega posla Z izbranim ponudnikom se sklene služnostna pogodba za dobo 25 let, v obliki notarskega zapisa, najkasneje v roku 15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb. Sopodpisnik služnostne pogodbe z izbranim ponudnikom je tudi Republika Slovenija, v njenem imenu Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, kot upravljavec nepremičnine v državni lasti. Ponudnik se v pogodbi izrecno zaveže, da bo: – zaradi izgradnje ali obratovanja sončne elektrarne, na svoje stroške obnovil strehi na objektih Šolskega centra Tolmin ali Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin in pri tem upošteval obstoječo gradbeno dokumentacijo ter nove zahteve iz PURES-a (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, Uradni list RS, št. 52/10). Izolativnost strehe mora znašati Umax=0,20 W/m2K, – pred izgradnjo sončne elektrarne predložil za oba objekta pozitivno mnenje statika, za Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin pa tudi pozitivno mnenje urbanista Občine Tolmin, – zgradil sončne elektrarne na objektih streh Šolskega centra Tolmin ali Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin in izvedel napeljavo kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje navedenega objekta; – pridobil vsa potrebna upravna dovoljenja za izgradnjo sončne elektrarne, – termin izvedbe postavitve sončne elektrarne na strehi Šolskega centra Tolmin in Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin je od 20. 7. 2011 do 20. 9. 2011, – med izvajanjem pogodbenih del na celotnem gradbišču upošteval in izvajal vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom, – kot jamstvo za dobro izvedbo del v 10 dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku bančno garancijo v višini 5% vrednosti del zamenjave in sanacije strehe, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo do izročitve garancije banke za odpravo napak v garancijski dobi oziroma do primopredaje objekta; – po končanih delih zamenjave in sanacije strehe izročil naročniku garancijo banke, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 5% vrednosti del sanacije strehe, kot jamstvo za odpravo napak v služnostni dobi. Garancija mora veljati celotno služnostno dobo, – ves čas trajanja služnosti redno in na svoje stroške vzdrževal strehe in zagotavljal njihovo vodotesnost, vzdrževal strelovodne naprave ter naprave za odtekanje strešne meteorne vode kot tudi sončno elektrarno, – po preteku služnostnega obdobja odstranil iz objektov vse dele sončnih elektrarn, saniral streho ter izdal garancijo za brezhibno vodotesnost streh za obdobje najmanj 5 let. V ta namen ponudnik pri notarju deponira izbrisno pobotnico za izbris podeljene služnosti, katero bo Občina Tolmin izkoristila v primeru, če ponudnik ne bo pristopil k izvedbi pogodbeno dogovorjenih del. 4. Pogoji pod katerimi se ponudba predloži: – Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 500,00 EUR na transakcijski račun Občine Tolmin, št. 01328-0100014970, odprt pri Banki Slovenije. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. – Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika: – ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ne sme imeti blokiranega transakcijskega računa ter da v preteklem in tekočem letu ne posluje z izgubo. – da znašajo povprečni letni prihodki ponudnika v obdobju 2010 najmanj 1.000.000,00 EUR, – da ima ponudnik dostop do kreditnih linij, ustreznih da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja izvedbe del (obnova strehe in postavitev sončne elektrarne). V vsakem primeru mora biti kreditni znesek vsaj 900.000 EUR. – Tehnične zahteve elementov sončne elektrarne, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: – pridobljeni atesti po TUV 61215 in TUV 61730; – minimalna instalirana moč: cca 300 kWp na strehi šole ter cca 20 kW na strehi knjižnice; 5. Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku, – kot dokazilo v zvezi z ekonomsko in finančno sposobnostjo ponudnik ponudbi priloži: BON-1/P (podjetja) oziroma BON-1/SP (samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki za leto 2010, – pozitivno bilanco stanja na dan 31. 12. 2010 in izkaz poslovnega izida na dan 31. 12. 2010, – potrdilo poslovne banke, iz katerega je razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran, – analizo energetskega potenciala šole in knjižnice, – ponujen odstotek od prodaje električne energije, ki ne sme biti nižji od izhodiščnega, – dokazila, izjave, potrdila iz katerih je razvidno, da je v obdobju zadnjih 3 let kot glavni izvajalec ali kot partner v skupnem nastopu izvedel najmanj 3 delujoče objekte sončnih elektrarn od tega: – najmanj en objekt sončne elektrarne z nazivno močjo večjo od 150 KWp, – najmanj dva objekta sončne elektrarne z nazivno močjo večjo od 50 KWp, – dokazila, izjave, potrdila iz katerih je razvidno, da je v obdobju zadnjih 3 let sodeloval kot glavni izvajalec ali kot partner v skupnem nastopu izvedel najmanj 3 delujoče objekte sončnih elektrarn, kjer se je pred namestitvijo elektrarne izvedla tudi obnova streh, – ponudbeni predračun s popisom del za zamenjavo in sanacijo streh šole in knjižnice, – potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v sodni register, – izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev (pravne osebe), – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb, – izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje ponudb, – ponudbo za izvedbo del obnove streh na objektih Šolskega centra Tolmin ali Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin, – pismo o nameri banke, o izdaji bančne garancije unovčljive na prvi pisni poziv, v višini 5% vrednosti del obnov strehe, kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedena dokazila. 6. Merila za izbor: Merila za izbor: 1. Merilo: ponudbena vrednost sanacije strehe (10 točk) Formula za izračun števila točk posameznega ponudnika: Število točk = 10 * (ponudbena vrednost v EUR sanacije strehe posameznega ponudnika / najnižja ponudbena vrednost v EUR najboljšega ponudnika). 2. Merilo: ponujen% od prodaje električne energije (60 točk) Formula za izračun števila točk posameznega ponudnika: Število točk = 60 * (ponujen% od prodaje električne energije posameznega ponudnika / najvišji% od prodaje električne energije najboljšega ponudnika). 3. Merilo: skupna inštalirana moč na objektih (30 točk) Formula za izračun števila točk posameznega ponudnika: Število točk = 30 * (skupna instalirana moč (KWp) posameznega ponudnika / največja skupna instalirana moč (KWp) najboljšega ponudnika). Število točk posameznega ponudnika se določi tako, da se rezultati 1., 2. in 3. merila seštejejo. Najboljši ponudnik je tisti, ki doseže najvišji seštevek. 7. Omejitve v postopku: Občina Tolmin si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko župan začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi za to morali biti navedeni razlogi in brez odškodninske odgovornosti. Občina Tolmin si pridržuje pravico, da bo po prejemu ponudb s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. 8. Predložitev ponudbe Ponudniki morajo pisne ponudbe dostaviti v zaprti ovojnici najkasneje do vključno dne 17. 6. 2011 do 12. ure v Uradu župana Občine Tolmin (prvo nadstropje), naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika z oznako: »Ponudba za sončno elektrarno«. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku, se bo štela kot nepravočasna ponudba in bo izločena iz postopka ter zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če ponudba vsebuje bistvene elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev take ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. 9. Odpiranje in izbor ponudb: – Odpiranje ponudb ne bo javno. – Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku, bo komisija izločila in o tem obvestila ponudnika. – Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od izteka roka za predložitev ponudb. 10. Ogled nepremičnin in ostale informacije: vse dodatne informacije glede ogledov lokacij lahko interesenti dobijo na tel. 05/380-12-02 (kontaktna oseba: Vladi Mavri – ravnatelj, za Šolski center Tolmin) in na tel. 05/381-15-26 (kontaktna oseba Jožica Štendler – direktorica, za Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin). Informacije glede razpisne dokumentacije pa dobite pri Goriški Lokalni Energetski Agenciji, Nova Gorica, tel. 05/393-24-60. Ogled objektov je možen samo po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno tudi na spletni strani Občine Tolmin – http://www.tolmin.si.
Občina Tolmin

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti