Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 46/2011 Ob-3244/11 , Stran 1263
Št. 46/2011 Ob-3244/11
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – uradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 12/2009) in sklepa št. 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 18. 4. 2011, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor (v nadaljevanju: JP GSZ d.o.o.) za Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje: 1. Zemljišče, parc. št. 429/1, k.o. Maribor grad, v izmeri 350 m2, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi leži ob lastniškem zemljišču parc. št. 428, s stavbo na naslovu Neratova ulica 6 iste k.o. ter predstavlja z njim zaokroženo celoto. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja, in sicer po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, spremembe in dopolnitve 01/07, 5/07, 14/08, 15/08 in 26/09, obvezna razlaga 01/08, 05/08, popravek 17/09, sklep 30/09) površine za stanovanja. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 156,70 EUR za m2 zemljišča. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred morebitno izdajo gradbenega dovoljenja in ni zajet v ceni za m2 zemljišča. Zemljišče, parc. št. 429/1, k.o. Maribor grad, bo prodano po metodi javnega zbiranja ponudb po izhodiščni ceni 54.845,00 EUR. 2. Zemljišči, parc. št. 2153/4 in parc. št. 2154/3, obe k.o. Tezno, v skupni izmeri 436 m2, sta v lasti Mestne občine Maribor in v naravi ležita ob Svetelovi ulici v Mariboru. Na zemljiščih je zgrajen stanovanjski objekt brez ustreznega upravnega dovoljenja. Zaradi ureditve upravne dokumentacije je potrebno uskladiti zemljiškoknjižno stanje s stanjem v naravi. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča sta nepremičnini opredeljeni kot stavbni zemljišči v ureditvenem območju naselja, in sicer po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, spremembe in dopolnitve 01/07, 5/07, 14/08, 15/08 in 26/09, obvezna razlaga 01/08, 05/08, popravek 17/09, sklep 30/09) površine za stanovanja. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetni zemljišči ovrednotil na 75,00 EUR za m2 zemljišča. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred morebitno izdajo gradbenega dovoljenja in ni zajet v ceni za m2 zemljišča. Zemljišči, parc. št. 2153/4 in parc. št. 2154/3, k.o. Tezno, bosta prodani po metodi javnega zbiranja ponudb po izhodiščni ceni 32.700,00 EUR. 3. Zemljišče, parc. št. 1816, k.o. Maribor grad, v izmeri 595 m2, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi leži ob Ulici Kneza Koclja v Mariboru. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja, in sicer po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, spremembe in dopolnitve 01/07, 5/07, 14/08, 15/08 in 26/09, obvezna razlaga 01/08, 05/08, popravek 17/09, sklep 30/09) površine za centralne dejavnosti, strnjena ob ulična in karejska gradnja. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 823,53 EUR za m2 zemljišča. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja in ni zajet v ceni za m2 zemljišča. Zemljišče, parc. št. 1816, k.o. Maribor grad, bo prodano po metodi javnega zbiranja ponudb po izhodiščni ceni 490.000,00 EUR. 4. Zemljišče, parc. št. 1391, k.o. Studenci, v izmeri 288 m2, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi leži ob Vokačevi ulici v Mariboru. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja, in sicer po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, spremembe in dopolnitve 01/07, 5/07, 14/08, 15/08 in 26/09, obvezna razlaga 01/08, 05/08, popravek 17/09, sklep 30/09) površine za stanovanja. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 111,80 EUR za m2 zemljišča. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja in ni zajet v ceni za m2 zemljišča. Zemljišče, parc. št. 1391, k.o. Studenci, bo prodano po metodi javnega zbiranja ponudb po izhodiščni ceni 32.200,00 EUR. 5. Zemljišča, parc. št. 1328, 1322, 1323/1, 1323/3, 1337, 1335, 1336, 1333, 1334, 1329 in 1330 vse k.o. Tezno, v skupni izmeri 3.335 m2, so v lasti Mestne občine Maribor in v naravi ležijo ob Volodjevi ulici v Mariboru. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča so nepremičnine opredeljene kot stavbna zemljišča, in sicer po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, spremembe in dopolnitve 01/07, 5/07, 14/08, 15/08 in 26/09, obvezna razlaga 01/08, 05/08, popravek 17/09, sklep 30/09) površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetna zemljišča ovrednotil na 200,00 EUR za m2 zemljišča. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja in ni zajet v ceni za m2 zemljišča. Zemljišča, parc. št. 1328, 1322, 1323/1, 1323/3, 1337, 1335, 1336, 1333, 1334, 1329 in 1330, vse k.o. Tezno, bodo prodana po metodi javnega zbiranja ponudb po izhodiščni ceni 667.000,00 EUR. 6. Zemljišče, parc. št. 1185/1, k.o. Pobrežje, v izmeri 960 m2, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi leži ob Cesti XIV. divizije. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče, in sicer po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, spremembe in dopolnitve 1/07, 5/07, 14/08, 15/08 in 26/09, obvezna razlaga 1/08, 05/08, popravek 17/09, sklep 30/09) površine za stanovanja. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 120,00 EUR za m2 zemljišča. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja in ni zajet v ceni za m2 zemljišča. Zemljišče, parc. št. 1185/1, k.o. Pobrežje, bo prodano po metodi javnega zbiranja ponudb po izhodiščni ceni 115.200,00 EUR. 7. Zemljišča, parc. št. 104/7 v izmeri 201 m2, parc. št. 109/3 v izmeri 726 m2 in parc. št. 116/4, v izmeri 27 m2, vse k.o. Zg. Radvanje, so v lasti Mestne občine Maribor ter v naravi ležijo ob Dravograjski ulici in predstavljajo zaokroženo gradbeno celoto po Odloku o zazidalnem načrtu za del območja PPE St6-S (stanovanjski, poslovni, trgovski in sakralni center, MUV, št. 24/03, spremembe in dopolnitve 5/2010 in 11/2010 popravek), kjer je predvidena gradnja parkirišča in zelene površine za sakralno učno vzgojni center sv. Janeza Boska. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetna zemljišča ovrednotil na 125,00 EUR za m2 zemljišča. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja in ni zajet v ceni za m2 zemljišča. Zemljišča, parc. št. 104/7, parc. št. 109/3 in parc. št. 116/4, k.o. Zg. Radvanje, bodo prodana po metodi javnega zbiranja ponudb po izhodiščni ceni 119.250,00 EUR. 2. Pogoji javnega zbiranja ponudb Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente: – pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve subjekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni oziroma elektronski izpis iz Ajpes-a in številko TRR, – fizične osebe morajo priložiti fotokopijo osebnega dokumenta in številko TRR, – samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni, in številko TRR, – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb, – potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10% od objavljene izhodiščne cene, na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., 04515-0000651184, odprt pri NKBM d.d., najkasneje do 14. 6. 2011, – tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično identifikacijsko številko oziroma EMŠO, – v pisni ponudbi je potrebno navesti ponujeno ceno za zemljišče – pri tem lahko ponudnik navede višjo ali enako ceno od izhodiščne, – posebno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisanimi pogoji, – in posebno izjavo ponudnika, da ponudba velja do 30. 11. 2011. 3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudbe v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba na nakup zemljišča – z navedeno zaporedno številko in oznako – ne odpiraj«, morajo pripeti oziroma biti oddane na sedežu JP GSZ d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje do 15. 6. 2011, do 12. ure. 4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako najvišjo ceno, bo Komisije za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč izvedla med ponudniki pogajanja. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer dne 16. 6. 2011, ob 9. uri, na sedežu JP GSZ d.o.o.. 5. Omejitev v postopku razpolaganja: prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. 6. Sklenitev pogodbe Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o. skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika. Kupec mora poravnati kupnino v 30 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega postopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist prodajalca. Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo podan zemljiškoknjižni predlog. V primeru, da najugodnejši ponudnik odstopi od ponudbe oziroma ne sklene pogodbe, lahko prodajalec sklene pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom brez javnega zbiranja ponudb. 7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena. 8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in stroške JP GSZ d.o.o. v zvezi s postopkom prodaje, in sicer v višini 1,5% od izhodiščne cene oziroma največ 3.000,00 EUR z vključenim DDV. 9. Ustavitev postopka: JP GSZ d.o.o. lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi. Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 02/22-01-422, 423, 554 ali info@jp-gsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti