Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3240/11 , Stran 1262
Ob-3240/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 9., 74. in 75. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US in 56/08)
javno zbiranje ponudb
za oddajo ateljejev
objavljeno na spletni strani http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ od 27. 5. 2011 do 24. 6. 2011. I. Predmet oddaje v uporabo so ateljeji: 1. Gornji trg 44: Pritlični prostor, velikosti 43,86 m², primeren za kiparski/slikarski atelje. 2. Masarykova 24: Prostor površine 39,99 m², primeren za slikarski atelje. II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Javni razpis določa pogoje in kriterije za oddajo javne kulturne infrastrukture. Pogoji za oddajo nepremičnine v uporabo: – zagotavljanje javnega interesa na področju kulture: posameznik, ki opravlja dejavnost na področjih likovne/vizualne umetnosti in ima akademski naziv iz tega področja oziroma je kot posameznik vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo s poklicem slikar/kipar; – ima stalno bivališče na območju Mestne občine Ljubljana; – ni lastnik prostorov, v katerih lahko izvaja svojo dejavnost. Kriteriji, na podlagi katerih se vrednoti javni interes na področju kulture oziroma pomen za javni kulturni prostor na območju Mestne občine Ljubljana: – nagrade: a) Prešernova nagrada 30 točk, b) nagrada Prešernovega sklada, Župančičeva nagrada, mednarodna stanovska nagrada – vsaka po 10 točk, c) stanovska nagrada 5 točk. Največ 65 točk – samostojne razstave (največ po 3 v vsakem sklopu): a) v priznanih mednarodnih razstaviščih 10 točk, b) v priznanih slovenskih in ljubljanskih galerijah 7 točk, c) v priznanih javno dostopnih zasebnih razstaviščih 5 točk. Največ 66 točk – dela v javnih zbirkah (največ po 3 v vsakem sklopu): a) v priznanih mednarodnih zbirkah 10 točk, b) v priznanih slovenskih in ljubljanskih javnih zbirkah oziroma postavitve del v javnem prostoru na območju MOL 7 točk, c) v priznanih javno dostopnih zasebnih zbirkah 5 toč. Največ 66 točk – izvirnost Pomen, izvirnost in avtorski pristop točkuje komisija 10–5 točk. Uporaba kriterijev: največje možno število točk je 207. Izbrani bodo tisti predlagatelji, ki bodo dosegli najvišje število točk. Ponudba mora vsebovati: – fotokopijo diplome na področju likovne/vizualne umetnosti oziroma dokazilo o vpisu v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo, s poklicem slikar/kipar; – dokazilo o stalnem prebivališču v Mestni občini Ljubljana (fotokopija osebne izkaznice); – izjavo, da ni lastnik prostorov, v katerih lahko izvaja svojo dejavnost; – izpolnjeno in podpisano pogodbo za oddajo ateljeja v brezplačno uporabo za lokacijo za katero vlaga ponudbo; – dokazila o izpolnjevanju kriterijev, na osnovi katerih bo izbran uporabnik ateljeja. Priloge: fotokopije nagrad, katalogi, dokazilo o delih v javnih zbirkah, fotografije del v javnem prostoru MOL. Obrazec za prijavo in osnutek najemne pogodbe dobite na spletni strani: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. Vloge, ki ne bodo vsebovale vseh naštetih dokazil, bodo zavržene kot nepopolne. III. Pogoji brezplačne uporabe – Ustvarjalno delo ponudnika je v javnem interesu Mestne občine Ljubljana, ki na podlagi kriterijev doseže več kot 50 točk. – Kolikor ima ponudnik z MOL že sklenjeno kakršno koli pogodbo za uporabo prostorov, mu le-ta preneha s podpisom nove pogodbe. – Atelje se odda za določen čas treh let, z možnostjo podaljšanja. – Uporabnik nima pravice oddati atelje v podnajem. – Uporabnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. – Uporabnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj. – Uporabnik mora začeti z dejavnostjo v ateljeju v mesecu dni od dneva prevzema prostora, če ni drugače določeno. IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo ponudbe Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici, na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za kulturo, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za uporabo ateljeja – Ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je do vključno 24. 6. 2011. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb, prispelih po razpisnem roku, komisija ne bo obravnavala. V. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbe, prispele po razpisnem roku, ter nepopolne ponudbe bodo izločene ter se jih ne bo obravnavalo. Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo in dosegajo več kot 50 točk, prejme več ponudb za isti prostor oziroma dosegajo enako število točk, lahko komisija: – pozove ponudnike, da oddajo ponudbo za drug razpisani atelje, ali – opravi s ponudniki dodatna pogajanja. Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzel ključev ateljeja v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da odstopa od svoje ponudbe. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo potekalo v 7 dneh po zaključku razpisa. 2. Pravočasno prispele bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb. 3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišje število točk, pridobljenih na podlagi kriterijev. 4. Ponudniki bodo razvrščeni glede na višino pridobljenih točk. VII. Rok veljavnosti ponudbe: dokumentacija ponudnikov, ki ne bodo izbrani na razpisu, bo vrnjena ponudnikom, ki jo lahko prevzamejo na Oddelku za kulturo, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana. VIII. Informacije Vsa pojasnila v zvezi z razpisanimi prostori dobite na Oddelku za kulturo, Ambrožev trg 7, pri Jerneji Batič, po tel. 01/306-48-41 ali 031/318 685. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani MOL. Omogočen bo tudi ogled prostorov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki!
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava Oddelek za ravnanje z nepremičninami

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti