Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3203/11 , Stran 1261
Ob-3203/11
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za podelitev stavbne pravice za izgradnjo gostinskega lokala na parc. št. 392/45, k.o. Postojna
1. Podatki javnega razpisa: predmet razpisa je ustanovitev stavbne pravice za gradnjo gostinskega lokala pod nadhodom pri Poslovno trgovskem centru Primorka z obveznostjo pridobitelja stavbne pravice, da na nepremičnini, na kateri se ustanovi stavbna pravica, zgradi objekt v skladu z razpisno dokumentacijo. 2. Podatki o objavi: Občina Postojna je namero o ustanovitvi stavbne pravice skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavila na spletni strani občine 3. 3. 2011. 3. Podatki o ponudnikih Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Pridobitev razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na spletni strani www.postojna.si. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi povzetek Idejne zasnove, ki je priloga razpisne dokumentacije. 4. Predložitev ponudbe Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom: Ne odpiraj – ponudba Javni razpis: »Ustanovitev stavbne pravice za gradnjo gostinskega lokala pod nadhodom pri Trgovsko poslovnem centru Primorka« ali osebno v glavni pisarni na naslovu razpisovalca, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro, do roka, določenega za oddajo ponudb. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov, do ponedeljka, 27. 6. 2011, najkasneje do 12. ure. Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom. 5. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo dne 27. 6. 2011, ob 14. uri, na naslovu Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. Zakoniti zastopniki in predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. 6. Dodatna pojasnila ponudnikom Razpisovalec si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. O spremembah razpisne dokumentacije bo razpisovalec obvestil vse ponudnike preko spletne strani www.postojna.si. Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudb. Razpisovalec bo pojasnila objavil na spletni strani: www.postojna.si. Pojasnila, objavljena na ta način, so del razpisne dokumentacije.
Občina Postojna

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti