Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 478-32/2011 Ob-3202/11 , Stran 1261
Št. 478-32/2011 Ob-3202/11
Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10) in Sklepa občinskega sveta, št. 13.6-109, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč, predvidenih za izgradnjo individualnih stanovanjskih hiš v razširjeni individualni zazidavi Podgorska cesta – Štibuh SC 7
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18. 2. Predmet prodaje Predmet prodaje sta stavbni zemljišči v k.o. Stari trg, ki sta predvideni za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v razširjeni individualni zazidavi Podgorska cesta – Štibuh SC 7 (Ulica dr. Ljube Prenner), z naslednjimi parcelnimi številkami: 1) 419/26, k.o. Stari trg – v izmeri 545 m2, 2) 419/14 in 451/2, k.o. Stari trg, v skupni izmeri 956 m2. 3. Izhodiščna cena Izhodiščna cena za stavbno zemljišče pod zapor. št. 1) znaša 16.350,00 EUR, pod zap. št. 2) pa 28.680,00 EUR. V izhodiščni ceni za zemljišče ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Stroški komunalnega opremljanja zemljišča znašajo 24,75 EUR na m2. 4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na razpisu, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Varščina se nakaže na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322, sklic 478-32-2011. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri. Če izbrani kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 5. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru večjega števila enakovrednih ponudb za isto gradbeno parcelo, lahko komisija pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi opravijo dodatna pogajanja ali javna dražba. 6. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije. 7. Pisne ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga ponudniki dvignejo na Mestni občini Slovenj Gradec ali na spletni strani občine, morajo vsebovati: – podatke o ponudniku (naziv kupca, njegov točen naslov, številko transakcijskega računa in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno številko ter navedba podpisnika pogodbe za pravne osebe), – predmet ponudbe, – ponujena cena za nepremičnino, – potrdilo o državljanstvu ponudnika (za fizične osebe), – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ne smeta biti starejša od 30 dni, – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% izhodiščne cene, – pisna izjava ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje in da dovoljuje pridobitev drugih osebnih podatkov ponudnika. 8. Drugi pogoji Nepremičnina je na prodaj po načelu videno – kupljeno. Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (davek, stroški overitve pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo) nosi kupec. Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od dneva oddaje ponudb. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo do navedenega roka prispele na naslov prodajalca in bodo enake ali višje od izhodiščne cene. Ponudnike, ki bodo oddali nepopolne ponudbe, bo komisija pozvala k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. 9. Sklenitev pogodbe Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 10. Način in rok plačila kupnine in komunalnega prispevka Izbrani ponudnik mora kupnino in komunalni prispevek plačati v roku 30 dni od sklenitve pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322. Plačilo celotne kupnine in komunalnega prispevka v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. Podrobnejša medsebojna razmerja se bodo uredila v pogodbi. 11. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine v zazidavi Podgorska cesta-Štibuh – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Zadnji rok za oddajo ponudbe je ponedeljek, 13. junij 2011, do 10. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega roka prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje in pregled ponudb bo opravila posebna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu prodajalca, dne 13. 7. 2011, ob 12. uri, in ni javno. 12. Mestna občina Slovenj Gradec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 12. Informacije: dodatne informacije interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, kontaktna oseba je Silva Tomažič, tel. 02/88-121-55, e-mail: silva.tomazic@slovenjgradec.si, in za ogled nepremičnine Peter Čarf, tel. 02/88-121-48.
Mestna občina Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti