Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 000196/2011 Ob-3239/11 , Stran 1259
Št. 000196/2011 Ob-3239/11
Na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. objavlja
namero o ustanovitvi služnosti in javno zbiranje ponudb
za postavitev sončne elektrarne na strehah objektov kompleksa Center za ravnanje z odpadki Puconci
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81/b, 9201 Puconci, matična številka: 3356655, ID za DDV: SI67396704, tel. 02/545-93-10, faks 02/545-93-16, elektronski naslov: info@cerop.si. 2. Opis predmeta služnosti Predmet služnosti je postavitev oziroma izgradnja sončne elektrarne na strešnih površinah objektov v sklopu kompleksa Center za ravnanje z odpadki Puconci, na naslovu Vaneča 81/b in izvedba napeljave kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje navedenega objekta. Predmetni objekti, med katere sodijo hala za posebne odpadke, avtopralnica, nadstrešek zbirnega centra, nadstrešek pri kompostarni in sortirnica, so skupne površine 6.321 m2. Služnost obsega pravico: – izgradnje oziroma postavitve sončne elektrarne na strehah objektov v sklopu kompleksa Centra za ravnanje z odpadki Puconci, na naslovu Vaneča 81/b, v skupni površini 6.321 m2, s pripadajočo nosilno konstrukcijo ter aktivno opremo, pripadajočo infrastrukturo in priključkom na elektroenergetsko omrežje. Omenjena pravica obsega vsa gradbena, montažna in druga dela, vključno s polaganjem in priklopom kablov in drugih instalacij, ki so v skladu s pravili stroke, potrebna za začetek obratovanja sončne elektrarne; – izvedbe napeljave kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje sončne elektrarne v skladu s pravili stroke; – vzdrževanja panelov, nosilcev, aktivne opreme, kablov in drugih instalacij, kar vključuje tudi prilagajanje tehničnemu napredku in razvoju na področju sončnih elektrarn; – dostopa do panelov, nosilcev, aktivne opreme, kablov in drugih instalacij za potrebe obratovanja in vzdrževanja objektov sončne elektrarne in napeljave; – opravljanja ogledov, označitev, meritev in drugih pripravljalnih del; – opravljanja dovoza in odvoza materiala in delavcev. Služnost je odplačna in se ustanavlja za dobo 20 let od sklenitve pogodbe. Izhodiščno letno nadomestilo za predmetno služnost: 2,00 EUR na m2 strešne površine. Služnosti upravičenec mora vzpostaviti računalniški sistem, preko katerega se lahko dnevno preverja, kaj se dogaja z fotonapetostnimi moduli na strehi. 3. Vrsta pravnega posla Z izbranim ponudnikom se sklene služnostna pogodba za dobo dvajset let, najkasneje v roku 15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb. Ponudnik oziroma služnostni upravičenec se v pogodbi izrecno zavezuje: – nositi vse stroške v zvezi z izgradnjo in vzdrževanjem sončne elektrarne na zgoraj navedenih objektih in izvesti napeljavo kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje navedenega objekta. Pravica vzdrževati sončno elektrarno obsega izvedbo vseh del, s katerimi se le-ta ohranja v dobrem stanju in v obsegu, ki omogoča njeno rabo; – objekt na strehi namestiti tako, da bo omogočil najugodnejši izplen investicije in njene donosnosti ter v skladu s predpisi in standardi, ki omogočajo vključitev v električno omrežje, – pridobiti vsa potrebna soglasja in upravna dovoljenja za potrebe izgradnje sončne elektrarne. Služnostni upravičenec si mora pridobiti tudi ustrezno tehnično dokumentacijo, ki jo predhodno potrditi služnostni zavezanec; – da s postopki za pridobitev ustreznih dovoljenj in soglasij začne takoj, ko bo podpisana služnostna pogodba; – vzpostaviti računalniški sistem, preko katerega se lahko dnevno preverja, kaj se dogaja s fotonapetostnimi moduli na strehi; – zastavljeni projekt izgradnje sončne elektrarne v celoti realizirati skladno s projektom in upravnim dovoljenjem. Začetek gradnje sončne elektrarne je bistveni pogoj veljavnosti pogodbe: ponudnik se zavezuje z gradnjo sončne elektrarne pričeti najkasneje v roku devet mesecev od podpisa pogodbe; – ves čas trajanja služnosti redno in na svoje stroške vzdrževati strehe objektov, na katerih je zgrajena sončna elektrarna, kakor tudi na lastne stroške odpraviti morebitne napake na strehah vseh objektov, ki so posledica izgradnje ali obratovanja sončne elektrarne; – za čas služnosti skleniti ustrezno zavarovanje za škodne dogodke na strešnih površinah, na elementih sončne elektrarne ter zavarovati morebitno nastalo škodo na objektih tretjih oseb ter premičnin in oseb v bližnji okolici, za primer nesreče; – da po preteku služnostnega obdobja postane vgrajena oprema last Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. oziroma se služnost podaljša ali pa vgrajena oprema odstrani in vzpostavi prvotno stanje; – med izvajanjem pogodbenih del na celotnem gradbišču upoštevati in izvajati vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbo lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevki, ne morejo pridobiti, pa morajo priložiti lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Vsa dokazila morajo biti v slovenskem jeziku. Ponudbi je potrebno predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR, z veljavnostjo do zaključka gradnje oziroma do 30. 6. 2012, plačljivo na prvi poziv. Garancija zapade v korist Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kolikor uspeli ponudnik v določenem roku ne sklene pogodbe oziroma ne zaključi gradnje do 30. 6. 2012. 5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku, – pisno izjavo o sprejemanju pogojev ponudbe, – pisno izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj 90 dni po dnevu odpiranja ponudb, – dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti – proizvodnje električne energije (fizične osebe potrdilo o vpisu v poslovni register, pravne osebe overjen izpis iz sodnega registra), ki ne sme biti starejše od 3 mesecev, – dokazilo o ekonomski in finančni sposobnosti ponudnika: ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ne sme imeti nobenega blokiranega transakcijskega računa in da v preteklem in tekočem letu ne posluje z izgubo. Ponudnik je dolžan predložiti: 1. BON-1/SP, BON-2, S.BON-1/P in dokazila oziroma potrdila vseh ponudnikovih poslovnih bank, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja, 2. bilanco stanja na dan 31. 12. 2010 in bilanco uspeha za leto 2010, – fizične osebe predložijo potrdila vseh ponudnikovih poslovnih bank o izpolnjevanju navedenega pogoja, za vse odprte transakcijske račune ter napoved za odmero davka, – pisno izjavo o plačanih davkih in prispevkih, – ponudbo s podatki o višini ponujenega letnega nadomestila za stvarno služnost in podatki o višini ponujenega odstotka od prodaje električne energije, – ponudbo, iz katere je razvidno, da ima služnostni zavezanec pravico do ponujenega odstotka udeležbe na dobičku glede na zagotovljene povprečne dnevne prihodke oziroma, da je ponudnik pripravljen investicijo izvesti v za ta namen ustanovljenem skupnem podjetju, – dokazila, izjave, potrdila, iz katerih je razvidno, da je v obdobju zadnjih treh let izvedel najmanj 2 delujoča objekta sončne elektrarne z močjo večjo od 250 KWp povprečne dnevne proizvodnje električne energije, – bančno garancijo za resnost ponudbe, – izpolnjeno, na vsaki strani parafirano in za pravne osebe tudi žigosano pogodbo. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika Letno nadomestilo za predmetno služnost – izhodiščno število točk: 80. Povprečna dnevna proizvodnja električne energije – izhodiščno število točk: 20. Udeležba na dobičku – izhodiščno število točk: 10. Druge ugodnosti – izhodiščno število točko: 0–20. Število točk posameznega ponudnika se določi tako, da se rezultati gornjih meril seštejejo. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže najvišji seštevek. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, se lahko organizator javnega zbiranja ponudb odloči, da opravi z najugodnejšimi ponudniki še dodatna pogajanja. 7. Predložitev ponudbe Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do vključno 20. 6. 2011. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko, ali osebno oddana v tajništvu Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81/b. Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti, na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba za javno zbiranje ponudb – sončna elektrarna« in na hrbtni strani naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku, bo izločena iz postopka ocenjevanja ponudb ter bo zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če je ugotovljeno, da ponudba vsebuje vse bistvene elemente. Rok za dopolnitev ponudbe je 3 delovne dni po prejemu poziva za dopolnitev ponudbe. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno v roku 15 dni po izbiri. 8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb ni javno. Obravnavo prispelih ponudb bo izvedla komisija, ki bo ponudbe odprla dne 21. 6. 2011, ob 9. uri, v prostorih sejne sobe javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81/b, 9201 Puconci. 9. Sklenitev pogodbe Uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti najkasneje v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika (služnostnega upravičenca). Uživanje služnostne pravice nastopi služnostni upravičenec z dnem obojestranskega podpisa služnostne pogodbe. 10. Omejitve pri postopku izbire najugodnejšega ponudnika: Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko na podlagi tega razpisa kadarkoli do sklenitve pogodbe ustavi začeti postopek zbiranja ponudb, ne da bi za to morali biti navedeni razlogi in brez odškodninske odgovornosti. 11. Ogled objektov in dodatne informacije Ogled objektov, ki so predmet služnosti, je možen po predhodni najavi na elektronski naslov: info@cerop.si, vsaj dva dni pred nameravanim ogledom. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Marjani Granfol, na tel. 02/545-93-10, ali preko elektronskega naslova: info@cerop.si. Besedilo javnega razpisa in navodila za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., http://www.cerop.si.
Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti