Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 27/2011 Ob-3212/11 , Stran 1256
Št. 27/2011 Ob-3212/11
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011 (MUV, št. 5/11) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2011 objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Maribor
I. Naziv in sedež organizatorja ponovne javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. II. Predmet prodaje in izklicna cena: 2.1. poslovni prostor (ulični, pritličje) na Cafovi ulici 6, identifikacijska številka 16.E, del stavbe št. L 5a, prostor, v izmeri 35,50 m2, številka stavbe 1153, številka dela stavbe 16, parcelna številka: 1100/1, št. ZK podvložka 1525/1, k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine že izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom z najemnim razmerjem za določen čas do 31. 12. 2015. Izklicna vrednost: 39.500,00 €. 2.2. poslovni prostor na Gorkega ulici 27, s souporabo dvoriščnega WC-ja, in sicer: – poslovni prostor št. 4, v pritličju (ulični, s skladiščem v dvoriščnem objektu) s kletno shrambo, identifikacijska št. posameznega dela stavbe 659-778-10, v izmeri 35,43 m2, številka stavbe 778, št. parcele 854 in 852/3, št. ZK vložka 2355, k.o. Tabor, – souporaba posebnega skupnega prostora – ločenega dvoriščnega WC-ja do 1/2, identifikacijska št. posameznega dela stavbe 659-778-13, WC, v izmeri 2,60 m2, številka stavbe 778, št. parcele 854, št. ZK vložka 2355, k.o. Tabor. Za objekt je dne 22. 2. 2011 v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru predlagana vknjižba etažne lastnine pod DN 2608/2011. Za predmetni poslovni prostor imajo na podlagi 124. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07) drugi etažni lastniki predkupno pravico. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna vrednost: 14.000,00 €. 2.3. poslovni prostor (dvoriščni, pritličje) na Koroški cesti 21, v izmeri 104,83 m2, številka stavbe 1981, številka dela stavbe 8, parcelni številki 1609 in 1610, št. ZK vložka 763, k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru dne 7. 4. 2010 predlagana vknjižba etažne lastnine pod DN 4625/2010 do 4629/2010. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna vrednost: 54.595,80 €. 2.4. poslovni prostor št. 34 v kleti na Panonski ulici 47, identifikacijska številka 34.E, prostor, v izmeri 149,31 m2, številka stavbe 3, številka dela stavbe 34, parcelna številka 2274/1, št. ZK podvložka 1031/34, k.o. Tezno. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine že izveden. Poslovni prostor se nahaja v objektu oskrbovanih oziroma varovanih stanovanj, zgrajenem leta 2000. Namenska raba dela stavbe je: fitnes, kozmetični ali frizerski salon (del stavbe za druge storitvene dejavnosti). Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna vrednost: 140.860,30 €. 2.5. poslovni prostor (dvoriščni, pritličje) na Partizanski cesti 18, izmeri 57,45 m2 neto tlorisne površine, številka stavbe 1504, parcelna številka 1220, št. ZK vložka 510, k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna vrednost: 39.101,40 €. 2.6. poslovni prostor (dvoriščni, pritličje) na Ruški cesti 7, v izmeri 71,57 m2, številka stavbe 149 in 133, parcelna številka 294/1, št. ZK vložka 2343, k.o. Tabor. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna vrednost: 15.906,90 €. 2.7. poslovni prostor/objekt na Tkalskem prehodu 4, v izmeri 2.396,82 m2 neto tlorisne površine. Številke stavb 1843, 1834 in 1867, parcelne številke 1732, 1733 in 1735, št. ZK vložka 495, k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine še ni izveden. Poslovni prostor/objekt ni zaseden. Izklicna vrednost: 2.005.020,00 €. 2.8. poslovni prostor (ulični pritličje) na Ulici Staneta Severja 9 b, v izmeri 66,26 m2 neto tlorisne površine (poslovni prostor, v izmeri 46,08 m2, klet, v izmeri 20,18 m2), številka stavbe 1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Spodnje Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna vrednost: 58.042,25 €. 2.9. garaža na dvorišču Kamniške ulice 12, garaža, v izmeri 16,26 m2 neto tlorisne površine (pozidano zemljišče, v izmeri: 21,00 m2), številka stavbe 805, parcelna številka 308, št. ZK vložka 1377, k.o. Koroška vrata. Garaža je zasedena z najemnikom z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Dostop do predmetne garaže je preko parcele št. 312, k.o. Koroška vrata. Služnost dostopa ni urejena. Izklicna vrednost: 5.380,00 €. III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine za vse nepremičnine je 200,00 EUR. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet ponovne javne dražbe Najuspešnejši dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa in ima Mestna občina Maribor pravico zadržati vplačano varščino. V. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. VI. Kraj, datum in čas izvedbe ponovne javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba – soba generala Rudolfa Maistra 215/II), Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 14. 6. 2011, ob 10. uri. VII. Višina varščine: Dražitelji morajo do vključno 10. 6. 2011 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.: 01270-0100008403-UJP, Urad Slovenska Bistrica, z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št._______«. Navedba zaporedne številke pod katero je navedena nepremičnina je obvezna. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine: Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni po opravljeni dražbi oziroma po roku za uveljavitev predkupne pravice. Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo, se varščina zadrži.Če dva ali več dražiteljev, ki dražijo isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja cene ne pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine. IX. Pogoji za udeležbo na ponovni javni dražbi: – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. – Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društva) in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. – Fizične osebe morajo predložiti izpisek iz poslovnega registra Slovenije (s. p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled) ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. – Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. – Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. – Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, in osebni dokument na vpogled. – Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni. X. Drugi pogoji in pravila ponovne javne dražbe: – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo upoštevane. – Etažni lastniki v večstanovanjski stavbi pod zaporedno št. 2.2 imajo na podlagi 124. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07) pri odkupu poslovnega prostora predkupno pravico, ki jo lahko na podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in 18/07) uveljavljajo v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila Mestne občine Maribor o višini izdražene cene. – Pri nepremičninah pod zaporednima št. 2.1. in 2.9. v izklicni ceni ni zajeta cena opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru in garaži in je last najemnika oziroma prejšnjega najemnika. – Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec. – Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje Mestne občine Maribor. XI. Informacije: Za vse dodatne informacije o pogojih ponovne javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 02/220-14-06. Ogled nepremičnin bo mogoč ob naslednjih terminih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Besedilo ponovne javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi. XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti