Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 33003/2011-1 Ob-3289/11 , Stran 1253
Št. 33003/2011-1 Ob-3289/11
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2011–2013 (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2011, občinska uprava Občine Tabor objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za leto 2011
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2011 v Občini Tabor po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (Ukrep 1) 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (Ukrep 7) III. Upravičenci Do sredstev so upravičeni: (1) Za ukrepe iz 1. točke naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: · kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo sedež na območju Občine Tabor in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev); (2) za ukrepe iz 2. točke za zagotavljanje tehnične podpore: · registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije (v nadaljevanju: društva in združenja); · organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju: registrirani izvajalci). IV. Nadzor in sankcije Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in kmetijstvo. V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2011–2013, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti. V. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukrepe, upravičeni stroški in pogoji za pridobitev sredstev. Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – Ukrep 1 Okvirna višina razpisanih sredstev je 22.000,00 € (PP 1102). Cilji ukrepa: · zmanjšanje proizvodnih stroškov, · izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje, · izboljšanje kakovosti, · ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, · boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov). Predmet podpore: 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: · naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka, mesa in jajc; · naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; · nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; · nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije; · nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo; · nakup in postavitev mrež proti toči. 1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: · naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi; · naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih; · naložbe v namakalno infrastrukturo za namakalne sisteme, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%, ki so v zasebni lasti, vključno z izgradnjo pripadajočih vodnih virov, skladno z vso veljavno zakonodajo na tem področju. Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki. Pogoji za pridobitev sredstev: · vlagatelj mora predložiti popolno vlogo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, · investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, · vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, · vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec, · kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, · kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, · na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije, · nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 2 ha primerljivih površin. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: · 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali · 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali · 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali · 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali · 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali · 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali · 8 ha gozdov ali · 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali · 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321). V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih. Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2011–2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija; – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo; – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; – naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti; – kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge; – po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali; – do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah. Upravičenci: Nosilci kmetijskih gospodarstev. Omejitve: Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, po tem ukrepu, že prejel javna sredstva RS ali sredstva EU. Podpore za naložbe po tem razpisu se ne dodelijo za: · davke, razne takse in režijske stroške, · stroške zavarovanja, · stroške za refinanciranje obresti, · za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, · investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih zemljišč, · nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, · nakup enoletnih rastlin, · investicije v naložbe trgovine, · investicije, ki se izvajajo izven območja občine, · investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in · nakup proizvodnih pravic. Višina sofinanciranja: · do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi; · do 40% upravičenih stroškov za ostala območja; Najvišji znesek dodeljene pomoči je 2.000,00 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Upravičeni stroški: · stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi, …); · stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke, …); · stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov: (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče); · stroški nakupa materiala, opreme v posodobitve sušilnic; · stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; · stroški postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči, menjava drogov, sider in žičnih vrvi); · stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo; · stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč, …); · stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna dela in material za drenažo; · stroški izvedbe namakalne infrastrukture; · stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …). Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali. Dodatna merila za ocenjevanje: · ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, · ali je investicija finančno upravičena, · ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, · ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – Ukrep 7 Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 3.000,00 € (PP 1102). Cilji ukrepa: · boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja; Predmet podpore: · stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč, Pogoji za pridobitev sredstev: · finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma stroritev z ustreznimi dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči; · pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju; · če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v teh oraganizacijah ne sme biti pogoj za dostop do tehnične podpore; · upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom. · upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2011–2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev, – pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev svetovanja. Občina Tabor z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil. Upravičenci: · registrirani izvajalci, · društva in združenja. Omejitve: Podpore se ne dodelijo: · za že izvedene aktivnosti; · za stroške storitev povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje; · za stroške svetovanja, ki so financirani v okviru javne svetovalne službe. Višina sofinanciranja: · pomoč lahko krije do 100% stroškov; · pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem; Najvišji znesek dodeljene pomoči je do 500 € na program letno; Upravičeni stroški: 1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...): – najem prostora, – honorar izvajalcu, – oglaševanje, – gradiva za udeležence, – stroški izvedbe strokovnih ekskurzij. 2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe: – honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. 3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: – stroški udeležbe, – potni stroški, – stroškov publikacij, – najemnine razstavnih prostorov, – simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca. 4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). Dodatna merila za ocenjevanje: · ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa. VI. Vsebina vloge Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: · prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tabor v letu 2011«, · obvezne priloge ki vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom. Prijavni obrazec se dobi na sedežu Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, Sprejemna pisarna, od dneva objave javnega razpisa do dneva, ko se izteče rok za oddajo vlog. Javni razpis in prijavni obrazci so objavljeni na spletni strani: http://www.obcina-tabor.si. VII. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in kmetijstvo, ki lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: – zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2011, – zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba na predlog komisije. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev, namenu in opravičljivih stroških za posamezen ukrep. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katero so sredstva namenjena. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije, dokazila o plačilu) in poročilo o opravljenem delu. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Prepozno prispele vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno opremljene se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Rok dopolnitve nepopolno predložene vloge je 8 dni od dneva prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. VIII. Opiranje vlog: odpiranje vlog bo Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in kmetijstvo opravil 4. 7. 2011 in ni javno. IX. Dodatne informacije: vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Tabor, kontaktna oseba: Simon Jan, Svetovalec III, Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, tel. 03/705-70-88, e-naslov: simon.jan@obcina-tabor.si.
Občina Tabor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti