Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3250/11 , Stran 1251
Ob-3250/11
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 55/06) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih dejavnosti v Občini Medvode v letu 2011
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih dejavnosti v občini Medvode v letu 2011. a) Ohranjanje kulturne in naravne dediščine; b) Spodbujanje krajanov in mladine za delo na področju turizma; c) Organizacija in usklajevanje aktivnosti; č) Promocija kraja; d) Urejanje turistične infrastrukture; e) Redna dejavnost turističnih društev. 3. Na razpisu lahko sodelujejo turistična društva in njihove zveze, ki imajo sedež na območju Občine Medvode in so registrirani za delovanje na področju turizma ter imajo urejeno evidenco o članstvu. 4. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz 2. točke javnega razpisa je 40.000,00 evrov. Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. 5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci programov in projektov v letu 2011, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 55/06). 6. Prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2011. 7. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2011. 8. Rok za prijavo na javni razpis je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni razpis – turizem 2011 – Ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 10. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode. Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge. 11. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis, bodo pozvani, da jo v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo zavržene. 12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2011. 13. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani Občine Medvode (www.medvode.si). 14. Razpisna dokumentacija vsebuje: – besedilo javnega razpisa; – prijavni obrazec; – vzorec pogodbe; – zahtevek za izplačilo; – obrazec poročila o porabi sredstev. 15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo prek tel. 041/298-485 (Jure Galičič) in 361-95-21 (Gregor Rozman).
Občina Medvode

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti