Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 478-2/2011 Ob-3246/11 , Stran 1249
Št. 478-2/2011 Ob-3246/11
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled. II. Predmet prodaje Predmet prodaje je stavba Kolodvorska 11, na zemljišču parc. št. 276/2, k.o. Rečica, v izmeri 248 m2 in dvorišče parc. št. 277/2, k.o. Rečica, v izmeri 694 m2, vpisano pri vl. št. 144, k.o. Rečica. Objekt Kolodvorska cesta 11, ki stoji na stavbnih zemljiščih parc. št. 276/2 in 277/2, k.o. Rečica, je stanovanjski objekt v precej slabem stanju. Objekt je bil zgrajen približno pred 100 leti, ima tri etaže (K+P+N). V skladu s prostorskimi akti Občine Bled ležita nepremičnini parc. št. 276/2 in 277/2, k.o. Rečica, v območju za stanovanja – površine razpršenih gradenj, območja namenjena pretežno eno- ali dvostanovanjskim stavbam. Objekt se nahaja na območju varovanja kulturne dediščine (EŠD 344/00: Bled – Ambient Bleda) in v varovalnem pasu občinske ceste. III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki. IV. Izhodiščna cena: izhodiščna cena za nepremičnini parc. št. 276/2 in 277/2, k.o. Rečica, ki se prodajata izključno v paketu, znaša 250.000,00 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. Prodajalec bo kot veljavne štel le ponudbe, kjer bo ponujena cena enaka ali višja navedeni izhodiščni ceni. V primeru, da enako ceno ponudita dva ali več ponudnikov, bo prodajalec pozval najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. V. Način in rok plačila kupnine: izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Bled, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Plačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino. Lastništvo preide na kupca po sklenitvi in notarski overitvi pogodbe ter plačilu kupnine. VI. Rok za oddajo ponudb: rok za predložitev ponudb je torek, 14. 6. 2011. Ponudbe morajo biti predložene do 12. ure, na sedežu Občine Bled. Odpiranje ponudb bo javno, v torek, 14. 6. 2011 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Bled. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. VII. Višina varščine: ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so dolžni, najkasneje en dan pred iztekom roka za vložitev ponudbe, položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% od izhodiščne cene za predmetno nepremičnino. Varščino morajo ponudniki vplačati na na TRR proračuna, št.: 01203-0100007903, sklic: 28 75027-7141998-71419963, s pripisom »varščina za javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnine Kolodvorska 11«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. VIII. Oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnin – Kolodvorska 11«, in sicer v sprejemno pisarno Občine Bled ali priporočeno po pošti, na naslov: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov ter elektronski naslov pošiljatelja. Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnost ponudbe, in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj do vključno dne sklenitve prodajne pogodbe. Občina Bled si po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb pridržuje pravico, da kolikor je to potrebno s ponudniki izvede dodatna pogajanja (z vsemi, ki so predložili pravočasne in popolne ponudbe). Če v postopku javnega zbiranja ponudb v roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za predmetno nepremičnino, se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno. IX. Pridobivanje informacij: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije v zvezi s prodajo na elektronskem naslovu barbara.jancic@bled.si. Predmet nakupa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru preko navedenega elektronskega naslova. X. Razno Župan lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti pogodbo najkasneje v roku 8 dni od prejema pisnega poziva k podpisu pogodbe.
Občina Bled

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti