Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 430-518/2011-5 Ob-3237/11 , Stran 1248
Št. 430-518/2011-5 Ob-3237/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,
javni razpis II
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2011: Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto
I. Predmet razpisa Sklop A: Programi socialnega varstva z naslednjih razpisnih področij: A1. Socialnovarstveni programi za starejše: dnevni centri za starejše A2. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, nudijo možnost varne namestitve A3. Socialnovarstveni programi z možnostjo namestitve za brezdomne uživalce in uživalke nedovoljenih drog: zavetišče A4. Socialnovarstveni programi za ljudi z motnjami hranjenja Sklop B: Programi varovanja zdravja z naslednjih razpisnih področij: B1. Programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do alkohola oziroma preprečevanju njegove škodljive uporabe B2. Programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu B3. Programi za preprečevanje in obvladovanje stresa Pomembno! Posamezni program in/ali projekt (v nadaljevanju: program) je mogoče prijaviti le na enega od sledečih razpisnih področij: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3. II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 1. Osnovni pogoji 1.1. Vlagatelj oziroma vlagateljica (v nadaljevanju: vlagatelj) je pravna oseba s statusom društva, ustanove ali zavoda, s šifro dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), ki ustreza področju zdravstva in socialnega varstva oziroma ima v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju. 1.2. Vlagatelj s statusom javnega zavoda lahko s posameznim programom kandidira na naslednja razpisna področja: – B1, B2, B3. 1.3. Vlagatelj izvaja prijavljeni program na območju MOL, prvenstveno za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki se zadržujejo na območju MOL. 1.4. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandidira na javni razpis, je v skladu s predmetom razpisa. 1.5. Vsebina in aktivnosti programa ne vključujejo socialnovarstvenih storitev (deloma ali v celoti) po Zakonu o socialnem varstvu in podzakonskih aktih. 1.6. Vlagatelj, ki je v letih 2008 do 2010 že bil pogodbena stranka MOL, mora imeti izpolnjene pogodbene obveznosti do MOL. 1.7. Vlagatelj na ta javni razpis ne kandidira s programom, za katerega ima sofinanciranje iz sredstev proračuna MOL v letu 2011 že zagotovljeno. Vlagatelj je lahko za isti program v enakem časovnem obdobju sofinanciran iz sredstev MOL le na podlagi enega javnega razpisa za sofinanciranje. 2. Posebni pogoji Posebna pogoja tega javnega razpisa sta: 2.1. za kandidiranje na razpisno področje številka A2.: program omogoča namestitev in je uporabnicam/uporabnikom na voljo vse dni v tednu; 2.2. za kandidiranje na razpisno področje številka A3.: program omogoča sočasno namestitev najmanj 15 uporabnikov/uporabnic in jim je na voljo vse dni v tednu. III. Merila za izbor programov: merila za oceno ustreznosti vsebine prijavljenih programov in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja, na osnovi katerih strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) izmed programov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, predlaga programe za dodelitev sredstev in višino sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. IV. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji programov za področje »Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto« za leto 2011, znaša 217.800,00 €, in sicer za: – sklop A: 134.800,00 €, – sklop B: 83.000 €. MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev. V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2011 morajo biti porabljena v letu 2011. VI. Rok za predložitev in način predložitve vlog Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno torka, 14. 6. 2011 (datum poštnega žiga velja kot datum oddaje vloge). Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in obvezno opremljena z oznako: – »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: socialno varstvo« (velja za programe, prijavljene na razpisna področja iz sklopa A tega javnega razpisa) oziroma – »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: varovanje zdravja« (velja za programe, prijavljene na razpisna področja iz sklopa B tega javnega razpisa). V primeru, da vlagatelj kandidira z več programi, mora biti vsaka vloga v posebni ovojnici, poslana na naslov, v roku in z ustrezno oznako iz prejšnjih dveh odstavkov te točke javnega razpisa. VII. Formalno popolne vloge V postopek presoje o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter v ocenjevanje na osnovi meril tega javnega razpisa bodo izbrane formalno popolne vloge. Vloga šteje kot formalno popolna, če izpolnjuje naslednje pogoje: – je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigosanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Če vlagatelj žiga ne uporablja, to ustrezno označi v točki VII./6. prijavnega obrazca. V tem primeru, na mestih v prijavnem obrazcu, kjer sta predvidena žig in podpis odgovorne osebe prijavitelja, zadošča podpis odgovorne osebe prijavitelja, – ima priložene vse priloge v skladu z VIII. točko prijavnega obrazca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne bo javno, se bo začelo v četrtek, 16. 6. 2011. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki po VII. točki besedila tega javnega razpisa niso formalno popolne, v roku treh dni dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in zavrnjenih programih ter zavrženih vlogah na razpisnih področjih, po pooblastilu župana, s sklepi odločil podžupan MOL, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL. Zavržene bodo: – vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki besedila tega javnega razpisa, – nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev. Zavrnjene bodo: – vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v II. točki besedila tega javnega razpisa, – vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega števila točk ali bodo pri katerem od meril prejeli 0 točk. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v roku 30 dni od zaključka odpiranja vlog. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija tega javnega razpisa je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. Zainteresirani vlagatelji jo v tem roku lahko tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni dan, od ponedeljka do četrtka, od 8. do 17. ure, in v petek, od 8. do 13. ure, na naslovu: Mestna občina Ljubljana, glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana. XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani: – preko e-pošte na naslov: ozsv@ljubljana.si, – po tel. 01/306-41-00 – izključno v času uradnih ur, in sicer: – ponedeljek, od 8. do 12. ure, – sreda, od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure in – petek od 8. do 12. ure.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti