Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 798 Ob-3211/11 , Stran 1248
Št. 798 Ob-3211/11
V skladu z internimi standardi družbe SEL d.o.o. objavlja razpis za oddajo naročila 1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. 2. Naslov naročnika: Gorenjska c. 46, 1215 Medvode, tel. 01/47-49-274, faks 01/47-49-272. 3. (a) Vrsta del: odvzem in ravnanje z naplavinami iz prodnih zadrževalnikov Javornik, Završnica in Majdičev Log. (b) Kraj izvedbe: Javornik Jesenice, Završnica, Majdičev Log Kranj. 4. Datum izvedbe: od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2015. 5. Predvideni datum zaključka izvedbe: –. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215 Medvode. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od 30. 5. 2011 do 3. 6. 2011, ob delavnikih, med 10. in 12. uro. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 70,00 EUR, nakazati na TRR: 03106-1002519638 (za razpisno dokumentacijo). (č) Oseba, ki nudi dodatne informacije: Rudi Brinšek, univ. dipl. inž. gradb. – 01/47-49-135, 041/762-845. 6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 27. 6. 2011, do 11.30. (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215 Medvode (vložišče). 7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 6. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu podjetja. 8. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija v višini 10.000,00 EUR. 9. Pogoji financiranja in plačila: 10. Datum, do katerega mora veljati ponudba: 31. 8. 2011 in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 10. 7. 2011. 11. Merila za ocenitev ponudb: točkovanje ponudb: ponudbena cena 90%, reference 10%. 12. Morebitne druge informacije o naročilu: –.
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti