Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3238/11 , Stran 1246
Ob-3238/11
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B (31/09 – popr.)) in Pravilnika o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 22/10) objavljam
javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov v letu 2011/2012
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup slovenskih avdiovizualnih del, ki omogočajo televizijsko predvajanje in so izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljena dela bo Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev. 2. Pomen izrazov V tem razpisu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela) – filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.; kratki, srednjemetražni in celovečerni filmi), videofilmi, nanizanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelektualne stvaritve. 2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe oziroma prijavitelja. 3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene z zakonom, predpisi in tem razpisom. 4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko v rokih, določenih s tem razpisom. 5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, določene s tem razpisom. 6. Prijavitelj – oseba, ki odda vlogo na razpis. 7. Soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela – soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela, kot so določeni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (UPB3), 68/08 in 85/10 – Skl. US). 3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet razpisa RTV SLO bo na razpisu financirala odkup naslednjih slovenskih AV del: – 5 oddaj o sodobnem plesu v trajanju po 10 minut na oddajo (skupna okvirna vrednost razpisanih sredstev je do 25.000 EUR), – 3 dokumentarni filmi, namenjeni programskemu terminu »Dokumentarec meseca«, v trajanju po 50 minut na oddajo (skupna okvirna vrednost razpisanih sredstev je do 90.000 EUR), – 3 portretni dokumentarni filmi, namenjeni programskemu terminu »Dokumentarni portret«, v trajanju po 50 minut na oddajo (skupna okvirna vrednost razpisanih sredstev je do 60.000 EUR), – otroška igrana nanizanka ali nadaljevanka v 11 delih v trajanju po 15 minut na oddajo s poudarkom na družinski tematiki (skupna okvirna vrednost razpisanih sredstev je do 600.000 EUR), – 2 družinski nanizanki ali nadaljevanki, vsaka po 18 oddaj v trajanju po 25 minut na oddajo (skupna okvirna vrednost razpisanih sredstev je do 900.000 EUR). 4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: prijavljena AV dela morajo tehnično ustrezati priporočilom ITU-R BT 500 o subjektivni oceni tehnične kvalitete slike in priporočilom ITU-R BS 562 o subjektivni oceni tehnične kvalitete zvoka. Dela morajo biti posneta in izročena za predvajanje v HD in SD formatu 16:9. 5. Okvirna in maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa: okvirna in maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša skupaj 1.675.000 EUR. 6. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – obrazec za kandidiranje na razpisu, – izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev statusa neodvisnega producenta, – izjavo o sprejemanju pogojev razpisa, – izjavo, da ima na dan prijave na razpis prijavitelj poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, da zoper prijavitelja ni začet tožbeni postopek s strani RTV SLO in da proti osebi prijavitelja ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma ni začet drug postopek prenehanja osebe prijavitelja, – izjavo o predložitvi garancije za zavarovanje avansa, – obrazec za navedbo referenc prijavitelja, – obrazec finančnega predračuna produkcijske cene AV dela, – ocenjevalni listi, – vzorec pogodbe o odkupu AV dela. Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti izjave in obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti predvideni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca pogodbe o odkupu AV dela. 7. Pogoji za sodelovanje na razpisu a) Na razpisu lahko sodelujejo neodvisni producenti, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo (UPB1), 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA in 90/10 – Odl. US) in so pravna ali fizična oseba: – ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni izmed držav, članic EU; – ki ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma pravno osebnost izdajatelja televizijskega programa; – v kateri ima izdajatelj televizijskega programa največ petindvajset odstotni delež kapitala ali upravljavskih oziroma glasovalnih pravic v njenem premoženju; – ki po naročilu posameznega izdajatelja televizijskega programa ustvari največ polovico svoje produkcije na leto. Neodvisni producent je tudi pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del in ima sedež v eni izmed tretjih držav, če evropska dela tvorijo večinski delež njegove AV produkcije v zadnjih treh letih in ob tem izpolnjuje pogoja iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka te točke razpisa. b) Na dan prijave na razpis mora imeti prijavitelj poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, zoper prijavitelja ne sme biti začet tožbeni postopek s strani RTV SLO in proti osebi prijavitelja ne sme biti uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma ni začet drug postopek prenehanja osebe prijavitelja. c) AV dela, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, morajo ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) in morajo tehnično ustrezati priporočilom za televizijsko predvajanje, določenim v 4. točki tega razpisa. d) AV delo mora biti po svoji vsebini skladno z zakonskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot pravne osebe posebnega nacionalnega in kulturnega pomena ter z zakonom, ki ureja medije. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene. 8. Vloga Prijavitelji AV del lahko kandidirajo na razpisu z neomejenim številom vlog. Vloga je popolna, če prijavitelj predloži: – v celoti izpolnjen obrazec za kandidiranje na razpisu (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO, št. 1), – navedene reference prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO, št. 2), – seznam vseh realiziranih AV del prijavitelja v letih 2008, 2009 in 2010, z navedbo naročnikov posameznega AV dela, – izpolnjen finančni predračun produkcijske cene AV dela, v katerem so ovrednoteni vsi stroški, potrebni za celovito realizacijo dela (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO, št. 3), – sinopsis (če prijavitelj prijavlja AV delo, ki bo realizirano v več oddajah, mora oddati sinopsis za vse oddaje), – scenarij (če prijavitelj prijavlja otroško igrano nanizanko ali nadaljevanko v 11 delih, mora obvezno predložiti scenarije vsaj za prve štiri dele; če prijavitelj prijavlja družinsko nanizanko ali nadaljevanko po 18 oddaj, mora obvezno predložiti scenarije vsaj za prvih osem delov), – seznam igralske in avtorske ekipe, – terminski načrt realizacije dela, – izjavo o sprejemanju pogojev razpisa, ki jo podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO, št. 4), – izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev statusa neodvisnega producenta, ki jo podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO, št. 5), – izjavo, da ima prijavitelj na dan prijave na razpis poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, da zoper prijavitelja ni začet tožbeni postopek s strani RTV SLO in da proti osebi prijavitelja ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma ni začet drug postopek prenehanja osebe prijavitelja, ki jo podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO, št. 6), – izjavo o predložitvi garancije za zavarovanje avansa, ki jo podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO, št. 7), – na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe o odkupu AV dela (obvezno oddati na vzorcu pogodbe RTV SLO). Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja RTV SLO po uradni dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih evidencah oseb javnega prava. 9. Razpisni roki Prijavitelji lahko pošljejo vloge v naslednjih razpisnih rokih glede na področje, na katerem kandidirajo s prijavljenim AV delom: – oddaje o sodobnem plesu (področje A): od 27. 5. 2011 do 27. 6. 2011; – dokumentarni filmi (področje B): od 27. 5. 2011 do 27. 6. 2011; – portretni dokumentarni filmi (področje C): od 27. 5. 2011 do 27. 6. 2011; – otroška igrana nanizanka ali nadaljevanka (področje D): od 27. 5. 2011 do 27. 7. 2011; – družinska nanizanka ali nadaljevanka (področje E): od 27. 5. 2011 do 27. 6. 2011. Vloge se pošljejo na naslov Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2 – 4, 1000 Ljubljana, na njih pa mora pisati »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov v letu 2011/2012, Področje _____ (področje dopiše prijavitelj)«. Prijavitelji morajo na poslanih ovojnicah obvezno napisati področje (A, B, C, D ali E), na katerem kandidirajo s posameznim AV delom. Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti naziv in naslov prijavitelja. Če prijavitelj prijavlja več AV del, mora vsako AV delo posredovati na naslov RTV SLO v ločeni ovojnici. RTV SLO bo vlogo štela za pravočasno, če jo bo RTV SLO prejela oziroma jo bo prijavitelj s priporočeno poštno pošiljko odposlal v rokih, določenih v tej točki razpisa. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene. 10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posamezna vloga Prijavljena AV dela bodo ocenjena po naslednjih kriterijih: – vsebina (izbor teme oziroma vsebine, način njune obdelave in podajanja, sporočilnost, komunikativnost in atraktivnost za najširšo ciljno publiko) – do 60 točk; – kreativna ekipa (reference in profesionalna kredibilnost režiserja in scenarista ter praktična dokazila o izvedenosti produkcijske in izvedbene ekipe) – do 30 točk; – cena (najugodnejša ponudba) – do 10 točk. Strokovni komisiji, ki ocenjujeta igrana AV dela (otroška igrana nanizanka ali nadaljevanka in družinska nanizanka ali nadaljevanka), pridobita pred ocenjevanjem pisno mnenje Dramaturškega oddelka RTV SLO, ki je podlaga za ocenjevanje igranih AV del po določenih kriterijih. Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezno AV delo prejme na razpisu, je 100 točk. Dela, ki bodo ocenjena z manj kot 60 točkami, ne bodo predlagana za sprejetje v odkup. RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega seznama del, ki bodo lahko predlagana za sprejetje v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev. 11. Izvedba razpisa Razpis je odprt za prijavo AV del oziroma projektov, ki ustrezajo pogojem razpisa, v rokih, ki so določeni v 9. točki razpisa. Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložile upravičene osebe, bodo posredovane v presojo strokovnim komisijam, ki bodo projekte ocenile na podlagi meril in kriterijev, določenih v razpisu. Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev izbrana tista AV dela, ki bodo v postopku izbire ocenjena najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne odkupi nobenega dela, kolikor posamezna strokovna komisija presodi, da tudi AV delo iz prvo uvrščene vloge ni primerno za odkup. O končnem izidu razpisa bo za vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamična odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter višini financiranja odkupa izbranih del ali o zavrnitvi odkupa del. V primeru sprostitve ali povečanja sredstev si RTV SLO pridrži pravico, da lahko izda novo odločbo, s katero se na podlagi rezervne liste odobri financiranje odkupa že zavrnjenega dela ali poveča obseg financiranja odkupa že odobrenega dela. Z novo odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja odločba o odobritvi ali o zavrnitvi financiranja odkupa. S prijavitelji izbranih projektov bo RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu AV dela, katere vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije in s katero bosta stranki uredili vsa medsebojna razmerja v zvezi z odkupom. RTV SLO si pridrži pravico, da prijavitelje izbranih del pozove k pristopu oziroma podpisu pogodbe. Če se prijavitelji izbranih del v določenem roku iz neupravičenih razlogov ne bodo odzvali pozivu, bo RTV SLO štela, da odstopajo od sklenitve pogodbe. Prijavitelji izbranih del morajo pred sklenitvijo pogodbe o odkupu zagotoviti, da ob realizaciji AV dela RTV SLO pridobi izključne ter časovno neomejene materialne avtorske pravice za televizijsko, kabelsko, satelitsko in spletno predvajanje odkupljenega AV dela ter za njegovo arhiviranje kot dela lastne programske produkcije v skladu z zakonom, ki ureja delovanje RTV SLO in arhiviranje AV gradiva RTV SLO. V nasprotnem primeru si RTV SLO pridrži pravico, da ne sklene pogodbe o odkupu. Prijavitelji izbranih del so v vseh fazah realizacije AV del (pred produkcija, produkcija, post produkcija) dolžni sodelovati s pristojnimi programsko – produkcijskimi enotami, uredništvi in službami RTV SLO. Vsaka dokončana faza pri nastajanju AV dela mora biti pisno odobrena s strani pristojnega urednika, še posebej AV delo v fazi grobe montaže. Prav tako morajo prijavitelji izbranih AV del RTV SLO pravočasno posredovati vse podatke, ki so potrebni za nemoteno realizacijo ter predvajanje in arhiviranje odkupljenih AV del. 12. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih projektov, morajo biti porabljena v proračunskih letih 2011/2012. Sredstva bodo nakazana prijaviteljem izbranih projektov v obrokih in pod pogoji, ki jih določa pogodba o odkupu AV dela. 13. Rok za izročitev izbranih AV del Prijavitelji izbranih AV del, s katerimi bo RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu dela, morajo AV dela izročiti najkasneje v naslednjih rokih: – oddaje o sodobnem plesu: do 11. 11. 2011; – dokumentarne filme: do 20. 12. 2011; – portretne dokumentarne filme: do 20. 12. 2011; – otroško igrano nanizanko ali nadaljevanko: do 30. 9. 2012; – družinsko nanizanko ali nadaljevanko: do 20. 12. 2011 (prvih pet oddaj) oziroma do 1. 2. 2012 (ostale oddaje). 14. Informacije v zvezi z razpisom Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z razpisom obrnejo na tajništvo UPE KUP, Mojco Borko, elektronski naslov: mojca.borko@rtvslo.si, tel. 01/475-31-81, od ponedeljka do petka, med 8. in 15. uro. Celotna razpisna dokumentacija je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh RTV SLO www.rtvslo.si. V času trajanja razpisa je razpisna dokumentacija vsem zainteresiranim osebam dosegljiva na spletni strani in sedežu RTV SLO.
RTV Slovenija Javni zavod

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti