Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 41/2011 Ob-3245/11 , Stran 1242
Št. 41/2011 Ob-3245/11
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2011, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 131. redni seji, dne 21. aprila 2011 ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09; v nadaljevanju SPP), Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: javni sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za doktorski študij tujih državljanov v Republiki Sloveniji v letu 2011 (113. javni razpis)
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je štipendiranje tujih državljanov za doktorski študij naravoslovja, tehnike ali medicine na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji od študijskega leta 2011/2012 dalje do konca študija. Za uvrstitev smeri študija v področje izobraževanja se upošteva klasifikacija Statističnega urada Republike Slovenije KLASIUS-P (v nadaljevanju: KLASIUS-P), ki je javno objavljena na spletni strani SURS na naslednji povezavi: http://www.stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf. K naravoslovju, tehniki oziroma medicini se uvrščajo naslednje kategorije klasifikacije KLASIUS-P: 4. Naravoslovje, matematika in računalništvo 5. Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 6. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 72. Zdravstvo 84. Transportne storitve 85. Varstvo okolja. O uvrstitvi interdisciplinarnih in drugih študijskih programov v posamezno področje javni sklad odloči na podlagi javno dostopnih informacij o študijskem programu oziroma na podlagi poizvedbe na izobraževalni instituciji oziroma pri pristojnem organu (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu). Štipendija se podeli za: – šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 100% šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno študijsko leto doktorskega študija; in – življenjske stroške; v skupni višini 8.400,00 EUR za posamezno študijsko leto. Za šolnino se upošteva znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi za obiskovanje izobraževalnega programa. Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot so na primer stroški vpisa, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih, prispevkov za laboratorij, zdravstvenega ali drugega zavarovanja in drugi stroški. 2. Vrednost razpisa Vrednost razpisa je 600.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov od študijskega leta 2011/2012 dalje za posamezni doktorski študijski program. Pravica do štipendije se podeli od letnika, ki se začne v koledarskem letu 2011 dalje, vendar največ do konca študijskega programa, na katerega se je kandidat vpisal. Kandidat se mora vpisati in s študijem v letniku, v katerega je vpisan, tudi pričeti v koledarskem letu 2011. 3. Pogoji razpisa Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ni državljan Republike Slovenije in slovenskega državljanstva ne bo pridobil v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, – ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije, – dodiplomskega študija ni zaključil v Republiki Sloveniji, – je v študijskem letu 2011/2012 sprejet ali vpisan na doktorski študij naravoslovja, tehnike ali medicine, skladno z drugim odstavkom 1. točke tega javnega razpisa, – študij iz prejšnje alineje poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji in bo na tem študiju pridobil javno veljavno spričevalo, – bo imel v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena študija, (državljani tretjih držav) oziroma prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (državljani držav Evropskega gospodarskega prostora), – ne prihaja na študij v Slovenijo na podlagi programov akademskih izmenjav, – v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, bo imel status študenta, – bo ves čas študija prebival v Republiki Sloveniji, pri čemer so izmenjave v tujino v okviru študijskega programa dovoljene, če ne potekajo v državi, iz katere kandidat prihaja, – oblika študija ni študij na daljavo oziroma se študij ne odvija le s konzultacijami v Republiki Sloveniji, – v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje, – v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, v Republiki Sloveniji ne bo prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, – v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo niti v delovnem razmerju, niti ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini, – v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini, – mu za raven študija, za katero štipendiranje se prijavlja, še ni bila odobrena štipendija iz programov Ad futura, – v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo imel statusa mladega raziskovalca in tega statusa tudi ne bo pridobil. Izpolnjevanje pogojev iz pete, šeste, sedme, devete, desete, enajste, dvanajste, trinajste, štirinajste, petnajste in šestnajste alineje prejšnjega odstavka javni sklad preverja na podlagi izjave kandidata oziroma uradne poizvedbe pri pristojnem organu oziroma instituciji. Kolikor bo kandidatu podeljena štipendija po tem razpisu, bo moral vse zgoraj navedene pogoje izpolnjevati celoten čas študija. 4. Dokumentacija Kandidat mora oddati originalno, v celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico in izjavo (statement) na predpisanem obrazcu, ki javnemu skladu omogoča poizvedovanje v zvezi s študijem pri izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji. Kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka še ne prebiva v Republiki Sloveniji, mora ob prijavi oddati pooblastilo za zastopanje osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji za vsa dejanja v postopku za pridobitev štipendije v skladu z določili iz 7. točke tega razpisa. Izpolnjeni in podpisani prijavnici, izjavi in pooblastilu za zastopanje mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril: 4.1. potrdilo o državljanstvu kandidata in stalnem prebivališču, izdano s strani pristojne ustanove oziroma fotokopijo veljavnega potnega lista, na podlagi katerih bo javni sklad ugotavljal državljanstvo kandidata in stalno prebivališče, 4.2. dokazila v zvezi s prebivanjem v Republiki Sloveniji: a) za državljane držav Evropskega gospodarskega prostora: potrdilo o vloženi prošnji za izdajo oziroma obnovo potrdila o prijavi prebivanja, b) za državljane tretjih držav: lastnoročno podpisano izjavo o pridobljenem dovoljenju za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena študija v skladu s 33. členom Zakona o tujcih (Ztuj-1, Uradni list RS, št. 64/09-UPB6, 26/11), v katerem sta navedena datum in številka izdaje tega dovoljenja; če kandidat tega dovoljenja še ni pridobil, predloži potrdilo o začetem postopku za njegovo pridobitev, ki ga izda diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini oziroma pristojni organ v Republiki Sloveniji, 4.3. potrdilo o vpisu ali sprejemu na doktorski študij v študijskem letu 2011/2012, 4.4. potrdilo o statusu doktorskega študenta, in sicer: a) če se kandidat vpisuje na študij 3. bolonjske stopnje potrdilo izobraževalne institucije, da se vpisuje na tak študij, b) če je kandidat že zaključil magisterij in se vpisuje na raziskovalni doktorski študij – potrdilo izobraževalne institucije o sprejemu v 3. letnik raziskovalnega doktorskega študija, c) če je kandidat v študijskem letu 2010/2011 vpisan na podiplomski študij in tega študija ne bo zaključil z magistrsko nalogo, temveč je bil kandidatu že odobren neposredni prehod na doktorski študij v študijskem letu 2011/2012 po pravilih za prehod – potrdilo izobraževalne institucije o odobrenem neposrednem prehodu na doktorski študij po zaključenem prvem ali drugem letniku podiplomskega študija, d) če se kandidat vpisuje na štiriletni doktorski program po zaključenem dodiplomskem študiju na samostojni visokošolski zavod – potrdilo izobraževalne institucije o izvajanju programov štiriletnega doktorskega študija, 4.5. diplomo dodiplomskega izobraževanja, 4.6. diplomo zadnjega zaključenega podiplomskega izobraževanja, če ga je kandidat zaključil, 4.7. potrdilo o vseh doseženih ocenah za zadnji v celoti zaključen študij kandidata; če je kandidat ta študij zaključil v tujini, mora predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri je kandidat zaključil ta študij; kandidatom, ki so študij zaključili na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori ali Makedoniji uradne ocenjevalne lestvice z legendo ocen ni potrebno predložiti, 4.8. potrdilo o višini letne šolnine in trajanju študija na ime kandidata, ki ga izda izobraževalna institucija, 4.9. potrdilo izobraževalne institucije v Republiki Sloveniji, da se bo študij kandidata ves čas odvijal v Sloveniji, 4.10 dokazila o avtorstvu ali soavtorstvu znanstvenih člankov in prispevkov: a) za objave: izpis bibliografskih enot iz vzajemne baze podatkov Cobiss (če ta v državi kandidata obstaja) ALI za vsako objavo fotokopija prvih strani člankov, kazal in naslovnic publikacij, iz katerih so razvidni avtorji in kataložni zapis o publikaciji z ISBN oziroma ISSN številko s prevodom v slovenski ali angleški jezik, b) za aktivno udeležbo na znanstveni konferenci: za vsako udeležbo fotokopija naslovnice in kazala brošure o prispevkih na konferenci, iz katerih so razvidni avtorji in kataložni zapis o publikaciji z ISBN oziroma ISSN številko s prevodom v slovenski ali angleški jezik. Dokazila, z izjemo dokazil iz 4.1, 4.2 in 4.10 točke prejšnjega odstavka, morajo biti originali oziroma overjeni prepisi. Oddanih originalov in overjenih prepisov javni sklad ne vrača. Dokazila so lahko oddana v tujem jeziku, vendar ima javni sklad pravico zahtevati prevod v slovenski jezik. 5. Merila za ocenjevanje prijav Prijave se ocenjujejo po dveh kriterijih, najvišje možno skupno število točk je osemdeset (80). a) Objave – 40 točk Kot objave bodo upoštevani zgolj tisti znanstveni prispevki v znanstveni periodični oziroma monografski publikaciji, ki niso rezultat študijskih obveznosti kandidata. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za točkovanje se bodo upoštevali zgolj članki in prispevki, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa in bodo vpisani na prijavnici ter objavljeni v tiskani ali elektronski obliki oziroma vneseni v vzajemno bazo podatkov Cobiss (če ta v državi kandidata obstaja) najkasneje do 15. 9. 2011. Če kandidat predloži fotokopije prvih strani člankov, kazal in naslovnic publikacij, iz katerih so razvidni avtorji, vendar publikacija, v kateri se objava nahaja nima ISBN oziroma ISSN številke, se šteje, da kandidat ne uveljavlja točk po tem merilu. Če kandidat predloži izpis iz vzajemne baze podatkov, morajo biti vpisane objave kategorizirane, kar pomeni, da mora biti iz izpisa iz vzajemne baze razvidno, da gre za znanstveno objavo oziroma aktivno udeležbo na znanstveni konferenci. Če objave v vzajemni bazi niso kategorizirane, se upošteva, da kandidat ne uveljavlja točk po tem merilu. b) Povprečna ocena – 40 točk Povprečna ocena se točkuje kot sledi: – povprečna ocena od vključno 6,0 do 7,0 – 0 točk, – povprečna ocena od vključno 7,0 do 7,4 – 5 točk, – povprečna ocena od vključno 7,4 do 8,0 – 10 točk, – povprečna ocena od vključno 8,0 do 8,6 – 20 točk, – povprečna ocena od vključno 8,6 do 9,2 – 30 točk, – povprečna ocena od vključno 9,2 do vključno 10 – 40 točk. Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene iz potrdila iz točke 4.7 tega razpisa. Pri ocenah, doseženih na izobraževalnih institucijah v tujini, se vsaka ocena najprej pretvori v slovenski visokošolski sistem ocenjevanja. Na podlagi tako pretvorjenih ocen se izračuna povprečna ocena na 4 decimalna mesta. 6. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bo komisija ocenila na podlagi meril, ki jih določa razpis, ter določila prednostni seznam teh kandidatov, kjer bo te kandidate razvrstila po vrstnem redu glede na prejeto število točk, in sicer od kandidata z največ točkami do kandidata z najmanj točkami. Za štipendiranje bodo med kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, izbrani tisti kandidati, katerih vloge bodo glede na merila razpisa prejele višje število točk, do porabe sredstev. V primeru, da ima več kandidatov isto število točk, ima prednost kandidat z višjo povprečno študijsko oceno, ki je bila osnova za točkovanje po merilu uspeha. 7. Pooblastilo Kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini, mora pooblastiti osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje. Kandidat ne more biti hkrati tudi pooblaščenec. Obrazec za pooblastilo je del razpisne dokumentacije in je na voljo na spletnih straneh ali na sedežu javnega sklada. Pooblastilo mora biti oddano v originalu in ga morata podpisati tako kandidat kot tudi pooblaščenec. 8. Obravnavanje vlog, sklepanje pogodbe ter nakazilo štipendije Javni sklad vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe ter po tem, ko kandidat predloži dokazila, zahtevana v odločbi, javni sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. Nakazilo štipendije je mogoče izvršiti šele po sklenitvi pogodbe o štipendiranju, ki se sklene skladno s SPP. 9. Dostopnost dokumentacije Besedilo razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani, www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, na Dunajski 22 (6. nadstropje), Ljubljana, v poslovnem času v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15. uro, v sredo, med 9. in 16. uro, ter v petek, med 9. in 14. uro. 10. Rok in način oddaje prijav Kandidati morajo prijavo v fizični obliki (v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, na naslov Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: prijava na 113. javni razpis). Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je četrtek, 22. september 2011. Prijava je vložena pravočasno, če jo javni sklad prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15. uro, v sredo, med 9. in 16. uro, ter v petek, med 9. in 14. uro. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo javni sklad zavrgel. Prijave, poslane po elektronski pošti, se ne bodo upoštevale. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta razpis. Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove prijave zavrgel. Prijava je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB-5) takse prosta. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni strani javnega sklada: www.sklad-kadri.si, v razdelku Aktualni razpisi -> 113. javni razpis, osebno ali telefonsko pa med uradnimi urami, vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, pri Doris Sattler, tel. 01/434-58-92, e-pošta: doris.sattler@sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti