Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 430-17/2011 Ob-3321/11 , Stran 1237
Št. 430-17/2011 Ob-3321/11
Javni razpis: Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013
Javni razpis: Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. 1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca javnega razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev Naročnik in izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem javnem razpisu v vlogi posredniškega telesa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo je hkrati tudi izvajalec javnega razpisa. 2. Pravna podlaga Podlage za izvedbo javnega razpisa so Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS in 34/11 – odl. US), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (DP2011) (Uradni list RS, št. 99/09 in 96/10), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112) (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list Evropske unije L 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (Uradni list Evropske unije, L 210 z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list Evropske unije L 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10; v nadaljevanju: uredba), Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (verzija 1.11/december 2010) in Sklep Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja, z dne 25. 5. 2011 št. OP RČV 3/3/005-0-MVZT. 3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti organizacije in izvedbe delavnic v obliki poletnih šol za študente in usposabljanj mentorjev oziroma kandidatov za mentorje za izvajanje študijskih praks (v nadaljevanju: projekt); sofinancirano bo plačilo stroškov organizacije in izvedbe omenjenih delavnic na območju Republike Slovenije. Namen javnega razpisa je spodbuditi pretok strokovnjakov med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi organizacijami, gospodarskimi družbami in drugimi ustanovami, med študijskimi področji, panogami in državami ter vključevanje le-teh v razvoj študijske in z njo povezane raziskovalne dejavnosti. Cilj javnega razpisa je spodbuditi gostovanje tujih visokošolskih učiteljev ter drugih tujih in domačih strokovnjakov za prenos znanja in izkušenj ter novih oblik poučevanja v okviru poletnih delavnic za študente in v okviru usposabljanj za mentorjev oziroma kandidatov za mentorje pri študijskih praksah. 4. Osnovni pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati 4.1 Za sofinanciranje lahko kandidirajo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki so vpisani v razvid visokošolskih zavodov (v nadaljevanju: prijavitelji) in izpolnjujejo naslednje pogoje: – prijavitelji za na javni razpis prijavljene aktivnostmi niso prejeli oziroma ne prejemajo sredstev na drugih javnih razpisih, oziroma drugega vira financiranja iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti ali EU; – vsebina vloge se ujema s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa; – načrt financiranja projekta v letu 2011 ne presega 40.000,00 EUR. – načrt financiranja projekta v letu 2012 in 2013 ne presega 50.000,00 EUR. 4.2 Projekt mora biti izveden na območju Republike Slovenije. 4.3 V okviru projekta morajo biti izvedeni predmeti z veljavnimi ECTS krediti, ki jih lahko pridobijo študenti in mentorji oziroma kandidati za mentorje. – prijavitelji skupaj z Obrazcem 1 OP RCV_VS-11, to je s prijavno dokumentacijo posredujejo program delavnice s predmetnikom ovrednotenim s kreditnimi točkami po ECTS; – izvajalec projekta je dolžan udeležencu, ki opravi obveznosti navedene v Obrazcu 1 OP RCV_VS-11, izdati potrdilo o opravljenih aktivnosti in doseženem številu kreditnih točk. 4.4 Projekt mora biti namenjen: – dodiplomskim in podiplomskim študentom in – mentorjem oziroma kandidatom za mentorje za izvajanje študijskih praks. 5. Vsebina in priprava vloge Za sofinanciranje na javnem razpisu morajo prijavitelji predložiti formalno popolno vlogo, ki mora vsebovati: · izpolnjena, podpisana in žigosana obrazca: – Obrazec 1 OP RCV_VS-11: Prijavni obrazec – Obrazec 2 OP RCV_VS-11: Načrt financiranja projekta · naslednje obvezne priloge: – Pisne izjave izvajalcev o sodelovanju pri projektu – Izjava prijavitelja, da bo vodil stroške projekta v svojih evidencah na ločenem stroškovnem mestu – Kriteriji, na podlagi katerih bo prijavitelj uveljavljal stroške projekta – Izjava prijavitelja o strinjanju z vsebino osnutka pogodbe – Potrdilo pristojnega davčnega urada, iz katerega je razvidno ali je prijavitelj kot davčni zavezanec v obdobju črpanja sredstev kohezijske politike identificiran za namene DDV ter namen, za katerega se potrdilo izdaja 6. Upravičeni stroški 6.1 Stroški projekta so upravičeni le pod pogoji, da: · so v skladu s cilji projekta, ki so navedeni v vlogi, ki jo je upravičenec podal na razpis in so neposredno potrebni za njegovo izvedbo; · so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi; · temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah; · so nastali in bili plačani znotraj obdobja upravičenosti stroškov in bili pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja in sicer: – prvo odpiranje: vključuje upravičene stroške, povezane z izvedbo projekta, ki so nastali in bili plačani od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, najkasneje do 5. 10. 2011. – drugo odpiranje: vključuje upravičene stroške, povezane z izvedbo projekta, ki so nastali in bili plačani za: · prvi zahtevek od 1. 5. 2012 do 5. 9. 2012, · drugi zahtevek od 6. 9. 2012 do 5. 3. 2013. 6.2 Upravičeni stroški projekta so naslednji: – plače in drugi stroški dela, – stroški storitev za zunanje izvajalce, – stroški prevoza in nastanitev za študente in mentorje oziroma kandidate za mentorje za izvajanje študijskih praks, – stroški informiranja in obveščanja, – davek na dodano vrednost (DDV). Davek na dodano vrednost (DDV) je upravičen strošek, če prijavitelj nima pravice do odbitnega DDV. Obračunani DDV tudi ni upravičen strošek, če upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka DDV. Kriteriji, na podlagi katerih bo prijavitelj uveljavljal stroške projekta, morajo biti določeni ob začetku izvajanja projekta in pred podpisom pogodbe ter so obvezna priloga prijavnega obrazca. Dokazila za izkazovanje upravičenosti stroškov in metode za izračun upravičenih stroškov so opredeljene v PRILOGI RD 4 – Navodila o upravičenih stroških in Prilogi 2 k pogodbi o sofinanciranju – Navodila o izvedbi projekta, ki sta sestavni del razpisne dokumentacije in se lahko spreminjata skladno s spremembami v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013, ki jih izda Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 30. 6. 2014. 7. Merila za izbor projektov Postopek za izbiro prejemnikov sredstev bo vodila komisija za odpiranje in ocenjevanje vlog, imenovana s strani ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: komisija za ocenjevanje). V postopku izbora med prijavljenimi projekti se bodo upoštevala merila za ocenjevanje projektov. V merilih za ocenjevanje projektov so upoštevana Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, z dne 16. 12. 2010. Projektu se lahko dodeli skupaj največ: – 85 točk, če gre za vsebine s študijskih področij (5) tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ali (4) naravoslovje, matematika in računalništvo, – 80 točk, če gre za vsebine s študijskega področja (2) umetnost in humanistika in – 75 točk, če gre za vsebine z drugih študijskih področij, in sicer po naslednjih merilih s pripadajočimi točkami: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva bodo dodeljena prijaviteljem, katerih vloge bodo dosegle pri vsebinah s študijskih področij (5) tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ali (4) naravoslovje, matematika in računalništvo najmanj 43 točk, pri vsebinah s študijskega področja (2) umetnost in humanistika najmanj 40 točk in pri vsebinah z drugih študijskih področij najmanj 38 točk. V primeru, da bo prag in več kot prag (določen v okviru vsebin s posameznega študijskega področja) dosegalo več vlog kot je razpoložljivih sredstev, bodo prednost pri izbiri imele vloge glede na število doseženih točk, po padajočem vrstnem redu, do porabe sredstev. Med enako ocenjenimi vlogami, ki presegajo prag, imajo prednost vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno številko 1, nato vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno številko 2, nato vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno številko 3, nato vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno številko 4, nato vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno številko 5. Izbrana bo vloga, ki ima več višjih ocen pri omenjenih posameznih merilih. 8. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2011, 2012 in 2013 za sofinanciranje aktivnosti vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013, je do največ 1.785.462,00 EUR, in sicer: – 1.517.642,70 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (85%); – 267.819,30 EUR – slovenska udeležba (15%). Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje aktivnosti, povezanih z razvijanjem študijskih programov visokega šolstva v skladu z bolonjskimi cilji za prvo odpiranje: · v letu 2011 je 585.462,00 EUR, in sicer: – 497.642,70 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (85%); – 87.819,30 EUR – slovenska udeležba (15%). Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje aktivnosti, povezanih z razvijanjem študijskih programov visokega šolstva v skladu z bolonjskimi cilji za drugo odpiranje: · v letu 2012 je 500.000,00 EUR, in sicer: – 425.000,00 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (85%); – 75.000,00 EUR – slovenska udeležba (15%). · v letu 2013 je 700.000,00 EUR, in sicer: – 595.000,00 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (85%); – 105.000,00 EUR – slovenska udeležba (15%). Dinamika financiranja (prikazano še tabelarno): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva: – 6941 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13-EU; – 6985 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13-slovenska udeležba. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 85%. Delež sredstev slovenske udeležbe je: 15%. Dinamika sofinanciranja projekta iz sredstev ESS se določi s pogodbo med naročnikom in prejemnikom, skladno z veljavnimi predpisi. 9. Rok za dokončanje projektov in obdobje za porabo sredstev – prvo odpiranje: vključuje upravičene stroške, povezane z izvedbo projekta, ki so nastali in bili plačani od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, najkasneje do 5. 10. 2011. – drugo odpiranje: vključuje upravičene stroške, povezane z izvedbo projekta, ki so nastali in bili plačani za: · prvi zahtevek od 1. 5. 2012 do 5. 9. 2012, · drugi zahtevek od 6. 9. 2012 do 5. 3. 2013. Rok za dokončanje projekta je najkasneje do 5. 3. 2013. 10. Izstavljanje zahtevkov za izplačilo ter spremljanje in poročanje o izvajanju projekta Dinamika izstavljanja zahtevkov za izplačilo sredstev je določena s pogodbo o sofinanciranju. Prejemnik sredstev je dolžan zagotoviti ločene knjigovodske evidence za izvajanje projekta. Poročilo o izvajanju projekta je obvezna priloga vsakokratnega zahtevka za izplačilo. V primeru, da projekt v določenem obdobju, ki je predmet poročanja v posameznem poročilu o izvajanju projekta ob predložitvi zahtevka za izplačilo, ustvari prihodke, mora prejemnik o teh prihodkih obvezno poročati v tem poročilu. 11. Zagotavljanje enakih možnosti V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. 12. Informiranje in obveščanje javnosti Upravičenci morajo zagotoviti, da bodo pri izvajanju predmeta pogodbe izpolnjevali zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti v skladu z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki so objavljena na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/. Zahteve so navedene tudi v Prilogi 2 k pogodbi – Navodila o izvedbi projekta. 13. Morebitno dopolnilno financiranje Dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno. 14. Hranjenje in dostopnost dokumentacije Upravičenec mora za potrebe bodočih kontrol hraniti vso dokumentacijo o projektu v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj deset let po izteku projekta oziroma pogodbenih obveznosti za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega roka lahko ministrstvo ta rok podaljša. Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljevanju: nadzorni organi). Upravičenec je dolžan voditi stroške projekta v svojih evidencah na ločenem stroškovnem mestu, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu predhodno naznanilo izvedbo kontrole na kraju samem. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na kraju samem, kar bo upravičenec, dolžan omogočiti. 15. Obveznosti glede spremljanja podatkov o udeležencih Upravičenec mora spremljati podatke o udeležencih v projektu v skladu z razčlenitvijo podano v Prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES, Uredbe 1083/2006/ES ter Uredbe 1080/2006 in Navodili organa upravljanja------. 16. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe št. 1083/2006/ES: ni relevantno. 17. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranju posameznega projekta V primeru ugotovitve že pridobljenega financiranja iz drugih javnih virov za isti projekt se vloga za takšen projekt zavrže. V primeru naknadne ugotovitve dvojnega financiranja projekta, se lahko pogodba razdre, upravičenec pa je dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v Proračun Republike Slovenije. Sredstva, izplačana upravičencu v skladu s pogodbo, so izključno namenska in jih sme upravičenec uporabljati izključno za pokrivanje stroškov izvajanja projekta ter v skladu s pogoji, navedenimi v javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in pogodbi. 18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani komisije za ocenjevanje, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. 19. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve ter opremljenost vloge Prijavitelji pošljejo vlogo po pošti ali oddajo osebno na naslov ministrstva. Rok za oddajo vlog je ne glede na vrsto prenosa pošiljke: – za prvo odpiranje: od dneva objave javnega razpisa v uradnem listu RS do vključno 13. 6. 2011 do 14. ure v Glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana; – za drugo odpiranje: do vključno 31. 1. 2012 do 14. ure v Glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis: Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja v enem pisnem izvodu ter enkrat v elektronski obliki. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v Glavno pisarno ministrstva do izteka navedenega roka ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo pravilno označene, se s sklepom zavržejo. 20. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev Zaradi velikega števila prispelih vlog za dodelitev sredstev, odpiranje le teh ne bo javno in bo izvedeno za prvo odpiranje, dne 14. 6. 2011 in za drugo odpiranje dne 1. 2. 2012, in sicer na sedežu ministrstva, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Odpiranje bo opravila komisija za ocenjevanje, imenovana s strani ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže. 21. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati bodo obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. Hkrati s sklepom o izboru bo ministrstvo izbrane prijavitelje in prejemnike sredstev pozvalo k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se prejemnik v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo javno objavljeni na spletni strani ministrstva. 22. Pritožba Morebitne pritožbe zoper sklep iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri ministrstvu v 8 dneh od prejema sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vloge. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Ministrstvo mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom. 23. Razpisna dokumentacija Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija za prvo odpiranje bodo zainteresiranim prijaviteljem dostopni na spletni strani ministrstva www.mvzt.gov.si pod rubriko Javne objave in podrubriko Javni razpisi, z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija za drugo odpiranje bodo zainteresiranim prijaviteljem dostopni na spletni strani ministrstva, www.mvzt.gov.si, od 15. 12. 2011 dalje. 24. Dodatne informacije in obveščanje Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prijavitelji do konca javnega razpisa dobijo tudi na elektronskem naslovu damjana.herman@gov.si oziroma pri Damjani Herman na tel. 01/478-46-00, vsak delovni dan, med 9. in 11. uro. Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti