Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2011 z dne 18. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2011 z dne 18. 11. 2011

Kazalo

91. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito, in protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito (BXKSOPN), stran 748.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito, in Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito (BXKSOPN)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito, in Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito (BXKSOPN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2011.
Št. 003-02-9/2011-27
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KOSOVO O SPREJEMU OSEB, KATERIH PREBIVANJE JE NEZAKONITO, IN PROTOKOLA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KOSOVO O IZVAJANJU SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KOSOVO O SPREJEMU OSEB, KATERIH PREBIVANJE JE NEZAKONITO (BXKSOPN)
1. člen
Ratificirata se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito, in Protokol med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito, podpisana v Prištini 10. maja 2011.
2. člen
Sporazum in protokol se v slovenskem in angleškem jeziku glasita:(1)
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KOSOVO O SPREJEMU OSEB, KATERIH PREBIVANJE JE NEZAKONITO
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Kosovo (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se
v želji po okrepitvi sodelovanja,
prepričani, da je ta sporazum ustrezna podlaga za sprejem oseb, katerih prebivanje je nezakonito,
v skladu z njunima veljavnima zakonodajama in mednarodnimi pogodbami, katerih pogodbenici sta,
v želji po preprečevanju nezakonitih migracij
dogovorili:
I. SPREJEM DRŽAVLJANOV POGODBENIC
1. člen
(postopek za sprejem brez formalnosti)
(1) Pogodbenica na zahtevo druge pogodbenice sprejme na svoje ozemlje vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop ali prebivanje, ki veljajo na ozemlju pogodbenice prosilke, če se dokaže, da ima ta oseba državljanstvo zaprošene pogodbenice.
(2) Državljanstvo se lahko dokazuje na podlagi dokumentov iz Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito (v nadaljevanju protokol).
(3) Če je državljanstvo dokazano na podlagi dokumentov iz protokola, pogodbenica prosilka pošlje zaprošeni pogodbenici najavo za sprejem, ta pa mora takoj, vendar najpozneje v petih delovnih dneh, pisno potrditi sprejem.
(4) Pogodbenici soglašata, da pod istimi pogoji ponovno sprejmeta osebo, za katero se pozneje ugotovi, da ob sprejemu ni imela državljanstva zaprošene pogodbenice.
2. člen
(postopek za sprejem na podlagi zahteve)
(1) Vsaka pogodbenica sprejme na svoje ozemlje vsako osebo, ki je na ozemlju druge pogodbenice in ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop ali prebivanje na ozemlju te druge pogodbenice, za katero se domneva in med postopkom za sprejem na podlagi zahteve ugotovi, da je državljan zaprošene pogodbenice.
(2) Če se državljanstvo domneva na podlagi dokumentov iz protokola, pogodbenica prosilka pošlje zaprošeni pogodbenici skupaj z zahtevo kopije vseh osebnih in drugih dokumentov, ki so na voljo, ter vse druge podatke, koristne za ugotavljanje državljanstva.
(3) Zaprošena pogodbenica v skladu s svojo zakonodajo ugotovi državljanstvo osebe, ki naj se sprejme.
(4) Zaprošena pogodbenica odgovori drugi pogodbenici na zahtevo za sprejem v najkrajšem mogočem času, vendar najpozneje v tridesetih dneh od dneva prejema zahteve.
(5) Po prejemu pozitivnega odgovora na zahtevo za sprejem pogodbenica prosilka pošlje odgovor diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu zaprošene pogodbenice, ki izda potni list za vrnitev te osebe.
(6) Potni list za vrnitev se izda takoj, vendar najpozneje v petih delovnih dneh.
(7) Pogodbenici soglašata, da pod istimi pogoji ponovno sprejmeta osebo, za katero se pozneje ugotovi, da ob sprejemu ni imela državljanstva zaprošene pogodbenice.
II. SPREJEM DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV IN OSEB BREZ DRŽAVLJANSTVA
3. člen
(splošne zahteve)
(1) Pogodbenica na zahtevo druge pogodbenice sprejme na svoje ozemlje državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop na ozemlje pogodbenice prosilke in prebivanje na njem, če se dokaže ali utemeljeno domneva, da je vstopil na ozemlje države pogodbenice prosilke po prebivanju na ozemlju zaprošene pogodbenice, zadrževanju na njem ali tranzitu po zračni poti.
(2) Zahtevo za sprejem državljana tretje države ali osebe brez državljanstva po tem členu je treba poslati najpozneje v treh mesecih po tem, ko je pogodbenica prosilka ugotovila nezakonito prisotnost državljana tretje države ali osebe brez državljanstva na svojem ozemlju.
(3) Pogodbenica prosilka brez formalnosti ponovno sprejme osebe, za katere je druga pogodbenica po opravljenem sprejemu s poznejšim poizvedovanjem ugotovila, da niso izpolnjevale pogojev iz tega člena, in osebe, ki jih po 4. členu tega sporazuma ni bila dolžna sprejeti.
4. člen
(izjeme)
Obveznost sprejema po 3. členu se ne nanaša na:
a) državljane tretjih držav, ki imajo skupno mejo s pogodbenico prosilko;
b) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jim je po zapustitvi ozemlja zaprošene pogodbenice ali po vstopu na ozemlje pogodbenice prosilke ta pogodbenica izdala vizum ali dovoljenje za prebivanje;
c) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki na dan vložitve zahteve za sprejem več kot dvanajst mesecev prebivajo na ozemlju pogodbenice prosilke;
d) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jim pogodbenica prosilka priznava status beguncev v skladu s Konvencijo o statusu beguncev, sestavljeno v Ženevi 28. julija 1951, in Protokolom o statusu beguncev, sestavljenem v New Yorku 31. januarja 1967, ali na osebe, ki jim pogodbenica prosilka priznava status osebe brez državljanstva v skladu s Konvencijo o statusu oseb brez državljanstva, sestavljeno v New Yorku 28. septembra 1954;
e) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so pri pogodbenici prosilki začeli postopek za priznanje statusa begunca na podlagi Konvencije o statusu beguncev, sestavljene v Ženevi 28. julija 1951, in Protokola o statusu beguncev, sestavljenega v New Yorku 31. januarja 1967, do sprejetja pravnomočne odločbe.
III. TRANZIT DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV IN OSEB BREZ DRŽAVLJANSTVA
5. člen
(splošne določbe)
(1) Pogodbenica na zahtevo druge pogodbenice dovoli tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če pogodbenica prosilka lahko dokaže, da bo njihov sprejem v namembni državi oziroma v naslednji državi, čez katero bodo potovale, zagotovljen. Tuji državljan, ki mu je bil dovoljen tranzit, ne potrebuje tranzitnega vizuma.
(2) Pogodbenica prosilka pisni zahtevi za tranzit priloži dokaze iz prejšnjega odstavka.
(3) Prevoz oseb z uradnim spremstvom čez ozemlje zaprošene pogodbenice poteka v skladu z veljavnimi predpisi te pogodbenice.
(4) Pogodbenica prosilka je med tranzitom odgovorna za državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva in jih mora ponovno sprejeti, če ni bil zagotovljen sprejem v namembno državo.
6. člen
(vložitev zahteve za tranzit)
Pogodbenica prosilka vloži zahtevo za tranzit čez ozemlje druge pogodbenice pri pristojnem organu druge pogodbenice. Vsebina zahteve in podatki o tranzitu so določeni v protokolu. Pogodbenica prosilka obvesti drugo pogodbenico o tem, ali oseba potrebuje spremstvo. Za namen tranzita se lahko zaprošena pogodbenica odloči, da:
a) sama opravi tranzit čez svoje ozemlje;
b) opravi tranzit v sodelovanju s pogodbenico prosilko;
c) pooblasti pogodbenico prosilko, da opravi tranzit na njenem ozemlju.
7. člen
(tranzit s spremstvom)
(1) Če se tranzit opravi v spremstvu policije, policijski uslužbenci pogodbenice prosilke svojo dolžnost opravljajo v civilnih oblačilih, brez orožja in z dovoljenjem za tranzit.
(2) Pri tranzitu po zračni poti lahko zaprošena pogodbenica po potrebi zagotovi nadzor in vkrcanje osebe v dogovoru z osebjem v spremstvu.
8. člen
(tranzit brez spremstva)
(1) Nadzor in vkrcanje osebe v tranzitu brez spremstva po zračni poti zagotovijo policijski uslužbenci zaprošene pogodbenice, če to predhodno pisno potrdi zaprošena pogodbenica.
(2) Če tranzita iz prejšnjega odstavka ni mogoče opraviti v predvidenem času, zaprošena pogodbenica o tem takoj pisno obvesti pogodbenico prosilko, ki mora v štiriindvajsetih urah pisno odgovoriti in predlagati nadaljnji postopek.
9. člen
(obveznosti države tranzita)
(1) Pristojni organ zaprošene pogodbenice seznani pristojni organ pogodbenice prosilke z vsemi dejstvi o kakršnem koli dogodku med tranzitom.
(2) Zaprošena pogodbenica zagotovi policijskim uslužbencem pogodbenice prosilke pri opravljanju njihovih nalog po tem sporazumu enako zaščito in pomoč, kot jo imajo njeni policijski uslužbenci, ki opravljajo podobne naloge.
(3) Kadar so policijski uslužbenci pogodbenice prosilke pri opravljanju svojih nalog udeleženi pri nezakonitih dejanjih kot storilci ali žrtve, imajo enake pravice in obveznosti kot policijski uslužbenci zaprošene pogodbenice.
10. člen
(policijski uslužbenci)
Policijski uslužbenci pogodbenice prosilke, ki po tem sporazumu opravljajo svoje naloge na ozemlju države tranzita, morajo na zahtevo pooblaščene uradne osebe dokazati svojo identiteto in uradni položaj ter pokazati dovoljenje za tranzit, ki ga je izdala zaprošena pogodbenica.
11. člen
(povračilo škode, nastale med tranzitom)
Če policijski uslužbenec pogodbenice prosilke pri opravljanju nalog po tem sporazumu utrpi škodo, pogodbenica prosilka plača odškodnino, pri čemer od zaprošene pogodbenice ne zahteva nikakršnega nadomestila.
12. člen
(zavrnitev tranzita)
Tranzit se lahko zavrne:
a) če osebi v namembni državi ali drugi državi tranzita grozi dejanska nevarnost, da bo izpostavljena mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju, smrtni kazni ali preganjanju zaradi svoje rasne, verske, narodne pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali zaradi političnega prepričanja;
b) če osebi v namembni državi ali drugi državi tranzita grozi uvedba kazenskih sankcij, razen zaradi nezakonitega prestopa državne meje;
c) zaradi javnega zdravja, notranje varnosti ali javnega reda zaprošene pogodbenice.
IV. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
13. člen
(varstvo osebnih podatkov)
Osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje tega sporazuma in si jih sporočata pogodbenici, je treba obravnavati in varovati v skladu s predpisi o varovanju podatkov, veljavnimi v obeh pogodbenicah, Konvencijo Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo podatkov, ki je bila sestavljena 28. januarja 1981 v Strasbourgu, in ob upoštevanju teh pogojev:
a) pogodbenici lahko uporabita osebne podatke izključno za namen, ki ga določa ta sporazum;
b) pogodbenica drugo pogodbenico na njeno zahtevo obvešča o uporabi poslanih osebnih podatkov;
c) poslane osebne podatke lahko obravnavajo le organi, ki so pristojni za izvajanje tega sporazuma. Za nadaljnje pošiljanje drugim organom je potrebno predhodno pisno soglasje pogodbenice pošiljateljice;
d) pogodbenica pošiljateljica je odgovorna za pravilnost poslanih osebnih podatkov. Če se ugotovi, da so bili poslani nepravilni podatki ali podatki, ki se ne bi smeli pošiljati, je treba o tem nemudoma uradno obvestiti pogodbenico prejemnico, da jih takoj popravi ali uniči;
e) pogodbenici morata voditi evidenco o poslanih in prejetih osebnih podatkih.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(stroški)
(1) Stroške prevoza in druge morebitne stroške, nastale v zvezi s sprejemom, krije pogodbenica prosilka, in sicer do državne meje z drugo pogodbenico.
(2) V primerih iz četrtega odstavka 1. člena, sedmega odstavka 2. člena in tretjega odstavka 3. člena sporazuma vse nastale stroške krije pogodbenica ponovnega sprejema.
(3) Pogodbenica prosilka krije vse stroške tranzita državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva iz III. poglavja tega sporazuma.
15. člen
(reševanje sporov)
(1) Morebitni spori o razlagi ali uporabi tega sporazuma se rešujejo z medsebojnimi posvetovanji pristojnih organov pogodbenic ali po potrebi na sestankih strokovnjakov, za katere se dogovorita pogodbenici.
(2) Če se spor ne reši v skladu s prejšnjim odstavkom, se rešuje po diplomatski poti.
16. člen
(protokol)
Za izvajanje tega sporazuma se sklene protokol.
17. člen
(vpliv sporazuma na druge mednarodne sporazume in obveznosti)
(1) Ta sporazum ne vpliva na obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov.
(2) Ta sporazum ne vpliva na uporabo Konvencije o statusu beguncev, sestavljene v Ženevi 28. julija 1951, Protokola o statusu beguncev, sestavljenega v New Yorku 31. januarja 1967, in Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sestavljene v Rimu 4. novembra 1950.
(3) Ta sporazum se ne uporablja za pravno pomoč pri izročitvi oseb v kazenskih zadevah.
18. člen
(začasna prekinitev izvajanja sporazuma)
(1) Vsaka pogodbenica lahko začasno v celoti ali delno prekine izvajanje tega sporazuma zaradi varovanja državne varnosti, javnega reda ali javnega zdravja.
(2) Začasna prekinitev začne veljati, ko druga pogodbenica prejme uradno obvestilo.
19. člen
(začetek in prenehanje veljavnosti sporazuma)
(1) Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po prejemu zadnjega uradnega obvestila, s katerim se pogodbenici obvestita, da so končani notranjepravni postopki, potrebni za začetek njegove veljavnosti.
(2) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko odpove z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Odpoved začne veljati prvi dan tretjega meseca po prejemu uradnega obvestila.
20. člen
(registracija)
Vlada Republike Slovenije takoj po začetku veljavnosti sporazuma, sporazum registrira pri Sekretariatu Združenih narodov v skladu s 102. členom Ustanovne listine Združenih narodov in uradno obvesti Vlado Republike Kosovo o njegovi registraciji in registracijski številki takoj po prejemu potrdila o registraciji.
Sestavljeno v Prištini 10. maja 2011 v dveh izvirnikih v slovenskem, albanskem, srbskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enakovredna. Pri razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Katarina Kresal l.r.
 
ZA VLADO
REPUBLIKE KOSOVO
Bajram Rexhepi l.r.
P R O T O K O L
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KOSOVO O IZVAJANJU SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KOSOVO O SPREJEMU OSEB, KATERIH PREBIVANJE JE NEZAKONITO
Na podlagi 16. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito, podpisanega v Prištini 10. maja 2011 (v nadaljnjem besedilu: sporazum), sta se Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Kosovo (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) zaradi njegovega izvajanja dogovorili:
I. SPREJEM DRŽAVLJANOV POGODBENIC
1. člen
(dokazovanje državljanstva)
(1) Za izvajanje sporazuma se državljanstvo osebe dokazuje z enim od teh veljavnih javnih dokumentov:
a) za Republiko Slovenijo:
– potni list,
– potni list za vrnitev,
– osebna izkaznica,
– pomorska knjižica,
– potrdilo o državljanstvu skupaj z drugim veljavnim uradnim dokumentom s fotografijo;
b) za Republiko Kosovo:
– rojstni list,
– potrdilo o državljanstvu,
– osebna izkaznica,
– kakršen koli potni list.
(2) Na podlagi predloženih omenjenih javnih dokumentov pristojni organ zaprošene pogodbenice prizna državljanstvo osebe in nadaljnje ugotavljanje ni potrebno.
2. člen
(domneva državljanstva)
(1) Državljanstvo se lahko domneva na podlagi:
a) za Republiko Slovenijo:
– fotokopij dokumentov iz točke a 1. člena protokola,
– dokumentov in fotokopij dokumentov iz 1. člena protokola, ki jim je potekla veljavnost,
– rojstnega lista ali njegove fotokopije,
– vozniškega dovoljenja ali njegove fotokopije,
– katerih koli dokumentov, ki jih izdajo državni organi,
– katerih koli dokumentov, ki dokazujejo pripadnost oboroženim silam ali policijskim organom pogodbenic,
– izjave osebe ali verodostojne priče, zapisane v uradnem zapisniku,
– primerjave prstnih odtisov, ki so shranjeni v evidencah druge pogodbenice,
b) za Republiko Kosovo:
– dokumentov ali fotokopij dokumentov iz točke b 1. člena, ki jim je potekla veljavnost,
– vozniškega dovoljenja ali njegove fotokopije,
– rojstnega lista, ki ga je izdal UNMIK, ali njegove fotokopije,
– potne listine in osebne izkaznice, ki ju je izdal UNMIK, ali njune fotokopije,
– knjižice Varnostnih sil Kosova,
– izjave priče,
– pisne izjave obravnavane osebe,
– jezika, ki ga oseba govori, tudi s pomočjo rezultata uradnega preizkusa znanja jezika,
– biometričnih podatkov osebe, kot so prstni odtisi, očesna mrežnica in šarenica, vzorci glasu, poteze obraza in podatki meritve rok,
– rezultata testa DNK,
– katerega koli drugega dokumenta, ki bi lahko pomagal pri ugotavljanju državljanstva osebe.
(2) Šteje se, da je državljanstvo ugotovljeno, če ga v teh primerih potrdi zaprošena pogodbenica.
3. člen
(postopek vračanja in sprejema)
(1) Najava oziroma zahteva za sprejem osebe, za katero se dokaže ali domneva, da je državljan pogodbenice, mora vsebovati:
a) osebne podatke osebe, ki bo sprejeta (ime, ime očeta (če je znano), priimek, datum in kraj rojstva, naslov zadnjega prebivališča v državi zaprošene pogodbenice);
b) seznam osebnih in drugih dokumentov, ki jih ima oseba pri sebi;
c) mejni prehod, na katerem bo oseba vrnjena in sprejeta, ter čas vrnitve in sprejema.
(2) Če oseba potrebuje zdravstveno oskrbo, pogodbenica prosilka priloži tudi opis njenega zdravstvenega stanja, vključno s fotokopijami zdravstvenih potrdil in informacijami o potrebni posebni obravnavi, kot je na primer zdravstvena ali druga oskrba, nadzor ali prevoz z rešilnim avtomobilom.
(3) Ponoven sprejem osebe, navedene v najavi oziroma zahtevi, se lahko izvede šele po predhodnem soglasju zaprošene pogodbenice.
II. SPREJEM DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV ALI OSEB BREZ DRŽAVLJANSTVA
4. člen
(dokazovanje prebivanja na ozemlju pogodbenice ali potovanja čezenj)
(1) Vstop državljana tretje države ali osebe brez državljanstva na ozemlje zaprošene pogodbenice, njegovo prebivanje na njem ali potovanje čezenj se lahko dokazuje z:
a) vstopnim ali izstopnim žigom ali drugim zaznamkom organa zaprošene pogodbenice v potni listini ali drugem dokumentu o istovetnosti obravnavane osebe;
b) vstopnim žigom organa zaprošene pogodbenice v ponarejeni potni listini;
c) žigom mejne kontrole na mejnem prehodu med tretjo državo in zaprošeno pogodbenico ob upoštevanju načrta potovanja in datuma, ko je oseba, ki bo ponovno sprejeta, prestopila mejo;
d) veljavnim dovoljenjem za prebivanje;
e) veljavnim vizumom, ki ga je izdal organ zaprošene pogodbenice (razen neizkoriščenega tranzitnega vizuma);
f) dokumenti o istovetnosti, ki so jih izdali državni organi zaprošene pogodbenice, ali fotokopijami teh dokumentov;
g) uporabljenimi vozovnicami, izdanimi na ime obravnavane osebe, ki lahko dokazujejo njen vstop na ozemlje zaprošene pogodbenice.
(2) Navedeni dokumenti se štejejo kot neposreden dokaz o prebivanju na ozemlju zaprošene pogodbenice ali potovanju čezenj, so pa mogoči nasprotni dokazi.
5. člen
(domneva prebivanja na ozemlju pogodbenice ali potovanja čezenj)
(1) Vstop državljana tretje države ali osebe brez državljanstva na ozemlje zaprošene pogodbenice, njegovo prebivanje na njem ali potovanje čezenj se lahko domneva tudi na podlagi teh posrednih dokazov:
a) dovoljenja za prebivanje, ki ga je izdal organ zaprošene pogodbenice in katerega veljavnost je potekla pred manj kot dvanajstimi meseci;
b) vizuma, ki je potekel pred manj kot dvanajstimi meseci;
c) uradnih spisov organov in ustanov zaprošene pogodbenice, ki so bili osebi izdani med prebivanjem na njenem ozemlju ali ob prehodu čezenj;
d) fotokopij katerega koli dokumenta iz 4. člena tega protokola;
e) kartic, ki omogočajo dostop do javnih prostorov;
f) vozovnic;
g) hotelskih računov na ime;
h) potrdil iz menjalnic;
i) lastnoročno napisanih izjav ali izjav oseb pri organih pogodbenice prosilke, ki so napisane v obliki uradnih zaznamkov in jih je mogoče preveriti;
j) izjav prič, ki jih zapišejo pristojni organi, s katerimi se potrjuje vstop osebe na ozemlje zaprošene pogodbenice, in jih je mogoče preveriti;
k) informacij, ki jih je mogoče preveriti in dokazujejo, da je obravnavana oseba uporabila storitve potovalne agencije ali oseb, ki organizirajo nezakonit prehod čez državno mejo.
(2) Posredni dokazi so osnova za domnevo prebivanja na ozemlju zaprošene pogodbenice ali potovanja čezenj. Pristojni organi zaprošene pogodbenice jih lahko izpodbijajo z nasprotnimi dokazi ali dodatnim preverjanjem.
6. člen
(vsebina zahteve za sprejem)
(1) Zahteva za sprejem iz 3. člena sporazuma mora vsebovati te informacije:
a) osebne podatke osebe, ki se sprejema (ime, ime očeta (če je znano), priimek, datum in kraj rojstva, državljanstvo, zadnje prebivališče v njeni državi);
b) dokumente o istovetnosti (številko, organ izdaje in njihovo veljavnost);
c) kraj in čas vstopa na ozemlje pogodbenice prosilke;
d) neposredne ali posredne dokaze o prebivanju na ozemlju zaprošene pogodbenice ali potovanju čezenj;
e) podatke o jezikih, ki jih oseba razume in govori;
f) predlog kraja vstopa in časa sprejema.
(2) Če oseba potrebuje zdravstveno oskrbo, pogodbenica prosilka priloži tudi opis njenega zdravstvenega stanja, vključno s fotokopijami zdravstvenih potrdil in informacijami o potrebni posebni obravnavi, kot je na primer zdravstvena ali druga oskrba, nadzor ali prevoz z rešilnim avtomobilom.
III. TRANZIT DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV ALI OSEB BREZ DRŽAVLJANSTVA
7. člen
(vsebina zahteve za tranzit)
(1) Zahteva za tranzit mora vsebovati te informacije o osebi v tranzitu:
a) osebne podatke osebe, ki bo v tranzitu (ime in priimek, datum in kraj rojstva, državljanstvo, zadnji znani naslov prebivanja v namembni državi);
b) vrsto, serijsko številko, veljavnost potnega lista ali druge potne listine;
c) izjavo o izpolnjenih pogojih iz 5. člena sporazuma in o tem, da niso znani razlogi za zavrnitev tranzita iz 12. člena sporazuma;
d) mejni prehod, predvideni čas in način tranzita ter načrt potovanja;
e) podatke o potrebnosti spremstva ali morebitne druge pomoči.
(2) Če oseba potrebuje zdravstveno oskrbo, pogodbenica prosilka priloži tudi opis njenega zdravstvenega stanja, vključno s fotokopijami vseh zdravstvenih potrdil in informacijami o potrebni posebni obravnavi, kot je na primer zdravstvena ali druga oskrba, nadzor ali prevoz z rešilnim avtomobilom.
(3) Zahtevo za tranzit je treba pisno predložiti pristojnemu organu zaprošene pogodbenice.
(4) O času in načinu tranzita (npr. številka leta, čas odhoda in prihoda, ime in priimek spremljajočih uradnih oseb, registrska številka vozila idr.) se pristojna organa pogodbenic dogovorita neposredno.
IV. PRISTOJNI ORGANI, MEJNI PREHODI, ROKI ZA IZVAJANJE SPORAZUMA TER NAČIN OBRAČUNA IN PLAČILA STROŠKOV
8. člen
(pristojni organi)
(1) Za izvajanje sporazuma o sprejemu državljanov pogodbenic, državljanov tretjih držav ter za pošiljanje in reševanje zahtev za tranzit so pristojni:
a) za Republiko Slovenijo:
Ministrstvo za notranje zadeve
Policija
Generalna policijska uprava
Uprava uniformirane policije
Sektor mejne policije
naslov: Štefanova ulica 2, SI-1501 Ljubljana
telefon: +386 1 428 4322
telefaks: +386 1 251 7450
e-naslov: smp@policija.si
 
b) za Republiko Kosovo:
za postopke vračanja:
Ministrstvo za notranje zadeve
Oddelek za državljanstvo, azil in migracije
naslov: Ulica Luana Haradinaja, nova vladna stavba MNZ
10000 Priština, Kosovo
telefon: +381 38 200 19 602
telefaks: +381 38 200 19 590
e-naslov: mpb.riatdhesimi@ks-gov.net
mpb.riatdhesimi1@ks-gov.net
mpb.riatdhesimi2@ks-gov.net
 
za postopke tranzita:
Ministrstvo za notranje zadeve
Policija Kosova
Direktorat za migracije in tujce
naslov: Ulica Luana Haradinaja
10000 Priština, Kosovo
telefon: +381 38 50 80 1422
telefaks: +381 38 50 80 1222
e-naslov: drejtoriapermigrim@kosovopolice.com
(2) Pristojni organi se obveščajo o vseh podatkih, potrebnih za medsebojno sporazumevanje.
(3) Najave in zahteve za sprejem ali tranzit ter odgovore si pristojni organi pošiljajo pisno po telefaksu, redni ali elektronski pošti.
9. člen
(mejni prehodi)
Osebe se vračajo, sprejemajo in so v tranzitu na teh mejnih prehodih:
a) v Republiki Sloveniji: Mednarodni mejni prehod Obrežje, Mednarodni mejni prehod Gruškovje, Mejni prehod za mednarodni zračni promet Ljubljana – Brnik na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in Mednarodni železniški mejni prehod Dobova;
b) v Republiki Kosovo: Mednarodno letališče Priština Adem Jashari in mejni prehodi Hani i Elezit, Vermica, Kulla in Merdare.
10. člen
(roki)
(1) Za izvajanje 2. člena sporazuma pogodbenica prosilka po pridobitvi potnega lista za vrnitev zaprošeno pogodbenico obvesti najmanj tri delovne dni pred nameravano vrnitvijo osebe, če potrebuje spremstvo.
(2) Za izvajanje 3. člena sporazuma mora zaprošena pogodbenica o svoji odločitvi pogodbenico prosilko čim prej obvestiti, najpozneje pa v petih delovnih dneh od prejema zahteve. Zavrnitev predložene zahteve za sprejem se pisno obrazloži.
(3) Za izvajanje 5. do 12. člena sporazuma se zahteva za tranzit državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva pošlje najmanj pet delovnih dni pred tranzitom po kopnem in najmanj tri delovne dni pred tranzitom po zračni poti. Zaprošena pogodbenica na zahtevo takoj odgovori, vendar najpozneje dva delovna dneva pred tranzitom po kopnem in en delovni dan pred tranzitom po zračni poti.
11. člen
(način obračuna in plačila stroškov)
(1) Stroški se obračunajo v skladu z veljavnimi predpisi zaprošene pogodbenice.
(2) Stroški, ki jih ni mogoče poravnati neposredno, se povrnejo v tridesetih dneh po prejemu računa na bančni račun pristojnega organa zaprošene pogodbenice.
V. KONČNE DOLOČBE
12. člen
(uporaba jezika in spremembe)
(1) Pri izvajanju tega protokola pogodbenici uporabljata uradni jezik svoje države, razen če v posameznem primeru ni drugače dogovorjeno.
(2) Pogodbenici lahko z medsebojnim soglasjem spremenita ta protokol.
13. člen
(začetek in prenehanje veljavnosti)
Ta protokol začne in preneha veljati isti dan kot sporazum.
Sestavljeno v Prištini 10. maja 2011 v dveh izvirnikih v slovenskem, albanskem, srbskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enakovredna. Pri razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Katarina Kresal l.r.
 
ZA VLADO
REPUBLIKE KOSOVO
Bajram Rexhepi l.r.
(1) Besedilo sporazuma in protokola v albanskem in srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO ON THE ADMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT AUTHORISATION
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Kosovo (hereinafter referred to as the Contracting Parties) –
desiring to strengthen their cooperation,
convinced that this Agreement constitutes an adequate basis for the admission of persons residing without authorisation,
in accordance with applicable laws of both Contracting Parties and international treaties to which they are Parties,
desiring to prevent illegal migration –
have agreed as follows:
I. ADMISSION OF NATIONALS OF CONTRACTING PARTIES
Article 1
(Admission Procedure without Formalities)
(1) Each Contracting Party shall, upon request by the other Contracting Party, admit to its territory any person who does not, or who no longer, fulfils the conditions in force for entry to, or residence on, the territory of the requesting Contracting Party, provided that it is proved that such a person is a national of the requested Contracting Party.
(2) Nationality shall be proved on the basis of documents laid down in the Protocol between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Kosovo on the implementation of the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Kosovo on the admission of persons residing without authorisation (hereinafter referred to as the Protocol).
(3) Provided that nationality is proved on the basis of the documents laid down in the Protocol, the requesting Contracting Party shall communicate to the requested Contracting Party an admission notice, and the requested Contracting Party shall immediately, but not later than within 5 working days, confirm admission in writing.
(4) The Contracting Parties shall agree to apply the same conditions for the re-admission of a person if it is subsequently determined that the person was not a national of the requested Contracting Party at admission.
Article 2
(Admission Procedure upon Application)
(1) Each Contracting Party shall admit to its territory any person from the territory of the other Contracting Party who does not, or who no longer, fulfils the conditions in force for entry to, or residence on, the territory of that Contracting Party, and who is assumed and, during the admission procedure upon application, proved to be a national of the requested Contracting Party.
(2) If the assumption of nationality is based on documents laid down in the Protocol, the requesting Contracting Party shall, together with the application, present copies of personal identity documents and other supporting documents available, in addition to all other information relevant to the process for establishing nationality.
(3) The requested Contracting Party shall establish the nationality of the person to be admitted in accordance with its national laws.
(4) The requested Contracting Party shall reply to the other Contracting Party's admission application forthwith, but not later than thirty days following receipt of the application.
(5) Upon receipt of a positive reply to the admission application, the requesting Contracting Party shall communicate the reply to the Diplomatic Mission or Consulate of the requested Contracting Party, which shall issue the travel document required for the return of the person.
(6) The travel document required for the return shall be issued immediately, but not later than within five working days.
(7) The Contracting Parties shall agree to apply the same conditions for the re-admission of a person if it is subsequently determined that the person was not a national of the requested Contracting Party at admission.
II. ADMISSION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS AND STATELESS PERSONS
Article 3
(General Requirements)
(1) Each Contracting Party shall, upon request by the other Contracting Party, admit to its territory any third-country national or stateless person who does not, or who no longer, fulfils the conditions in force for entry to, or residence on, the territory of the requesting Contracting Party, provided that it is proved, or may be validly assumed that the person entered the territory of the requesting Contracting Party after having resided, stayed on or transited by air through the territory of the requested Contracting Party.
(2) The application for admission of a third-country national or stateless person pursuant to this Article shall be issued no later than three months after the requesting Contracting Party has established unlawful presence of the third-country national or stateless person on its territory.
(3) The requesting Contracting Party shall re-admit without formalities any person, for whom the other Contracting Party has established in investigation following admission that he or she did not fulfil the conditions laid down in this Article, and any person that the other Contracting Party was not obliged to admit pursuant to Article 4 of this Agreement.
Article 4
(Exemptions)
The admission obligation pursuant to Article 3 shall not apply to:
a) nationals of third countries with a common border with the requesting Contracting Party;
b) a third-country national or stateless person in possession of a visa or residence permit, issued to that person by the requesting Contracting Party upon leaving the territory of the requested Contracting Party or upon entering the territory of the requesting Contracting Party;
c) third-country nationals or stateless persons having resided on the territory of the requesting Contracting Party for more than twelve months prior to submitting the admission application;
d) a third-country national or stateless person to whom the requesting Contracting Party has granted the status of a refugee pursuant to the Convention on the Status of Refugees as adopted in Geneva on 28 July 1951, and the Protocol on the Status of Refugees as adopted in New York on 31 January 1967, or the status of a stateless person by the requesting Contracting Party, pursuant to the Convention relating to the status of stateless persons as adopted in New York on 28 September 1954;
e) a third-country national or stateless person having initiated a procedure in the requesting Contracting Party for formal recognition of their status as a refugee pursuant to the Convention on the Status of Refugees as adopted in Geneva on 28 July 1951, and the Protocol on the Status of Refugees as adopted in New York on 31 January 1967, until the adoption of a final decision in that regard.
III. TRANSIT OF THIRD-COUNTRY NATIONALS AND STATELESS PERSONS
Article 5
(General Provisions)
(1) Each Contracting Party shall allow the transit of a third-country national or stateless person upon request of the other Contracting Party, if the requesting Contracting Party can prove that admission will be guaranteed in the State of final destination or in the next transit State. The foreign national whose transit has been authorised shall be exempted from having to obtain a transit visa.
(2) The requesting Contracting party shall provide evidence from the previous paragraph together with the written transit application.
(3) Escorted transit of a person through the territory of the requested Contracting Party shall be subject to the rules in force in that requested Contracting Party.
(4) During transit, the requesting Contracting Party shall remain responsible for third-country nationals or stateless persons and shall be obliged to readmit them again if admission by the destination country has not been guaranteed.
Article 6
(Submission of the Transit Application)
The requesting Contracting Party shall lodge an application for transit through the territory of the other Contracting Party with the competent authority of that other Contracting Party. The content of the application and the information regarding transit to be included are laid down in the Protocol. The requesting Contracting Party shall inform the other Contracting Party if the person in transit is to be escorted. For the purpose of transit, the requested Contracting Party may decide to:
a) carry out the transit operations on its territory by itself;
b) carry out the transit operations in cooperation with the requesting Contracting Party;
c) authorise the requesting Contracting Party to carry out the transit operations through its territory.
Article 7
(Escorted Transit)
(1) If transit is conducted under police escort, the escorting police officers of the requesting Contracting Party shall carry out their mission in civilian clothing, unarmed and provided with a transit authorisation.
(2) In air transit, the requested Contracting Party may, if necessary, take over responsibility for the supervision and boarding of the plane, in agreement with the escorting personnel.
Article 8
(Unescorted Transit)
(1) Supervision and boarding of unescorted persons in air transit shall be provided by police officers of the requested Contracting Party, subject to prior written confirmation by the requested Contracting Party.
(2) If transit referred to in the preceding paragraph cannot be conducted within the envisaged time frame, the requested Contracting Party shall inform the requesting Contracting Party in writing without delay while the latter must respond in writing within 24 hours and propose further procedure.
Article 9
(Obligations of the Transit State)
(1) The competent authority of the requested Contracting Party shall inform the competent authority of the requesting Contracting Party of all facts regarding any incident occurring during transit.
(2) The requested Contracting Party shall provide the same protection and assistance to police officers of the requesting Contracting Party in the performance of their tasks under this Agreement as are enjoyed by its police officers performing similar tasks.
(3) When in performing their tasks they are involved in illegal acts either as perpetrators or victims, police officers of the requesting Contracting Party shall enjoy the same rights and obligations as police officers of the requested Contracting Party.
Article 10
(Police Officers)
Police officers of the requesting Contracting Party who perform their tasks under this Agreement on the territory of the country of transit must be able to prove, if requested by an authorised official, their identity and that they are acting in an official capacity, as well as carry a transit authorisation that has been issued by the requested Contracting Party.
Article 11
(Compensation of Damage Incurred during Transit)
If a police officer of the requesting Contracting Party suffers damage during the performance of his/her tasks under this Agreement, the requesting Contracting Party is responsible for paying the compensation due, without seeking redress from the requested Contracting Party.
Article 12
(Refusal of Transit)
Transit may be refused:
a) if the person runs the real risk of being subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment or the death penalty or of persecution because of his race, religion, ethnicity, membership of a particular social group or political conviction in the State of destination or another State of transit;
b) if the person shall be subject to criminal sanctions in the State of destination or in another State of transit, excluding sanctions for illegal crossing of the state border;
c) for reasons of public health, domestic security or public order of the Requested Contracting Party.
IV. PERSONAL DATA PROTECTION
Article 13
(Personal Data Protection)
The processing and protection of personal data communicated between the Contracting Parties in order to implement this agreement shall be subject to rules regarding data protection in force in both Contracting Parties, to the Convention for the Protection of Individuals with regard to the Automatic Processing of Personal Data as adopted in Strasbourg on 28 January 1981, and to the following conditions:
a) the Contracting Parties may only use personal data for the purpose provided in this Agreement;
b) a Contracting Party must, upon request by the other Contracting Party, inform the latter of the use of communicated personal data;
c) communicated personal data may only be handled by competent authorities responsible for the implementation of this Agreement. Further communication to other bodies requires the prior written consent of the communicating Contracting Party;
d) the accuracy of communicated personal data shall be guaranteed by the communicating Contracting Party. In the event that personal data is communicated that is inaccurate or should not have been communicated, the receiving Contracting Party shall be notified forthwith and called upon to correct or destroy the data;
e) The Contracting Parties are under obligation to keep a written record of the communication and receipt of personal data.
V. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
Article 14
(Costs)
(1) Transport costs and any other costs incurred in connection with the admission as far as the state border of the other Contracting Party shall be borne by the requesting Contracting Party.
(2) In cases referred to in Article 1 paragraph 4, in Article 2 paragraph 7, and in Article 3 paragraph 3, all costs shall be borne by the Contracting Party of re-admission.
(3) All costs incurred in connection with the transit of third-country nationals and stateless persons referred to in Chapter III of this Agreement shall be borne by the requesting Contracting Party.
Article 15
(Settlement of Disputes)
(1) Any disputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled by consultation between competent authorities of both Contracting Parties or, if necessary, in expert meetings as agreed by both Contracting Parties.
(2) In the event that the dispute cannot be settled pursuant to the previous paragraph, it shall be settled through diplomatic channels.
Article 16
(Protocol)
A protocol shall be concluded for the purpose of the implementation of this Agreement.
Article 17
(Effect of the Agreement on Other International Agreements and Obligations)
(1) This agreement shall be without prejudice to the obligations and responsibilities of the Contracting Parties arising from other international agreements.
(2) This Agreement shall be without prejudice to the application of the Convention on the Status of Refugees as adopted in Geneva on 28 July 1951, the Protocol on the Status of Refugees as adopted in New York on 31 January 1967, and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as adopted in Rome on 4 November 1950.
(3) This Agreement is not applicable with regard to judicial assistance in extradition procedures in criminal matters.
Article 18
(Temporary Suspension of Implementation of the Agreement)
(1) Each Contracting Party may completely or partly, temporarily suspend the implementation of this Agreement for reasons of domestic security, protection of public order or public health.
(2) Temporary suspension shall enter into force upon receipt of an official notification by the other Contracting Party.
Article 19
(Entry into force and Termination of the Agreement)
(1) This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Contracting Parties notify each other that internal legal procedures necessary for the entry into force of this Agreement have been completed.
(2) This Agreement is concluded for an unlimited period. Each Contracting Party may denounce this Agreement by officially notifying the other Contracting Party. This Agreement shall cease to apply on the first day of the third month following the date of such notification.
Article 20
(Registration)
Upon the entry into force of the Agreement, the Government of the Republic of Slovenia shall register the Agreement with the Secretariat of the United Nations under Article 102 of the Charter of the United Nations and shall notify the Government of the Republic of Kosovo of its registration and registration number immediately after receiving the certificate of registration.
Done at Pristina on 10 May 2011 in two original copies in the Slovenian, Albanian, Serbian and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence in the interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC
OF SLOVENIA
Katarina Kresal (s)
 
FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC
OF KOSOVO
Bajram Rexhepi (s)
P R O T O C O L
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO ON THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO ON THE ADMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT AUTHORISATION
Pursuant to Article 16 of the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Kosovo on the admission of persons residing without authorisation, done at Pristina on 10 may 2011 (hereinafter referred to as the Agreement), the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Kosovo (hereinafter referred to as the Contracting Parties) have agreed the following, for the purpose of its implementation:
I. ADMISSION OF NATIONALS OF THE CONTRACTING PARTIES
Article 1
(Proving Nationality)
(1) For the purposes of the implementation of the Agreement, the nationality of a person shall be proved by means of one of the following valid public documents:
a) for the Republic of Slovenia:
– passport,
– travel document for return,
– identity card,
– seaman’s registration book,
– citizenship certificate with another valid official document with a photograph;
b) for the Republic of Kosovo:
– birth certificate,
– citizenship certificate,
– identity card,
– passport of any type.
(2) Based on the submission of the aforementioned public documents, the competent authority of the requested Contracting Party shall acknowledge the nationality of a person and no future establishment of nationality shall be required.
Article 2
(Presumption of Nationality)
(1) Nationality may be presumed on the basis of the following:
a) for the Republic of Slovenia:
– photocopies of the documents listed in Article 1 point a) of the Protocol;
– documents listed in Article 1 of the Protocol the period of validity of which has expired and photocopies thereof;
– a birth certificate or a photocopy thereof;
– a driving licence or a photocopy thereof;
– any document issued by state authorities;
– any valid document that proves membership of the armed forces or the police force of a Contracting Party;
– a statement from the person in question or from a trustworthy witness entered in the official records;
– comparison of fingerprints entered in the records of the other Contracting Party;
b) for the Republic of Kosovo:
– Expired documents listed in Article 1 point b) or photocopies thereof;
– Driving licenses or photocopies thereof;
– Birth certificates issued by UNMIK or photocopies thereof;
– Travel documents and identity cards issued by UNMIK or photocopies thereof;
– Kosovo Security Force booklets;
– Statements by witnesses;
– Written statements made by the person concerned;
– Language spoken by him or her, including by means of an official test result (lingua);
– Person's biometric data such as fingerprints, eye retinas and irises, voice patterns, facial patterns and hand measurements data;
– Result of a DNA test;
– Any other document which may help to establish the citizenship of the person concerned.
(2) Nationality shall be deemed to have been established if in the above cases the requested Contracting Party confirms it.
Article 3
(Return and Admission Procedure)
(1) The notice or application for admission of a person whose nationality of the Contracting Party is established or presumed shall provide the following:
a) the particulars of the person to be admitted (given names, father’s name (if known), surnames, date and place of birth, and the last address of residence in the requested Contracting Party);
b) a list of personal identity and other documents in the person’s possession;
c) the border crossing point at which the person is to be returned and admitted and the time of return and admission.
(2) If the person requires medical care, the requesting Contracting Party shall also submit a description of the person's state of health, including photocopies of healthcare certificates and information regarding requirements for special treatment, such as health or other care, supervision or ambulance transport.
(3) Re-admission of the person mentioned in the notice or application is subject to the prior consent of the requested Contracting Party.
II. ADMISSION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS OR STATELESS PERSONS
Article 4
(Evidence of Residence on, or Transit Through, the Territory of a Contracting Party)
(1) The entry to, residence on, or transit through the territory of the requested Contracting Party by a third-country national or stateless person, may be proved on the basis of one of the following:
a) entry or departure stamps or similar endorsement made by the requested Contracting Party’s authorities in the travel document or other personal identity document of the person concerned;
b) entry stamps made by the requested Contracting Party’s authorities in forged travel documents;
c) stamp made by the border control at the border crossing between a third country and the requested Contracting Party, taking into account the itinerary and the date when the person to be re-admitted crossed the border;
d) a valid residence permit;
e) a valid visa issued by the authorities of the requested Contracting Party (excluding an unused transit visa);
f) personal identity documents issued by national authorities of the requested Contracting Party, or photocopies thereof;
g) used tickets issued to the person which show that the person concerned entered the territory of the requested Contracting Party.
(2) The documents listed above are considered as direct evidence of residence on, or transit through, the territory of the requested Contracting Party, but evidence to the contrary may be submitted.
Article 5
(Presumption of Residence on, or Transit Through, the Territory of a Contracting Party)
(1) The entry to, residence on, or transit through the territory of the requested Contracting Party by a third-country national or stateless person, may be presumed on the basis of one of the following indirect means of evidence:
a) a residence permit issued by the authorities of the requested Contracting Party, the validity of which has expired less than twelve months ago;
b) a visa which has expired less than twelve months ago;
c) official files issued by the authorities or institutions of the requested Contracting Party to the person during residence on, or transit through, the territory of the requested Contracting Party;
d) photocopies of any of the documents listed in Article 4 of this Protocol;
e) entry cards for public places;
f) tickets;
g) named hotel bills;
h) receipts from foreign exchange offices;
i) hand-written statements or statements by officials of authorities of the requesting Contracting Party, which have been recorded in the form of official notes and are verifiable;
j) statements by witnesses confirming the entry of the person to the territory of the requested Contracting Party, which have been recorded by competent authorities and are verifiable;
k) ascertainable information proving that the person concerned has used the services of a travel agency or persons organising illegal immigration across the state border.
(2) Indirect evidence provide basis for the assumption of residence on, or transit through, the territory of the requested Contracting Party. The competent authorities of the requested Contracting Party may challenge this evidence with evidence to the contrary or through further investigation.
Article 6
(Content of the Admission Application)
(1) The admission application from Article 3 of the Agreement shall contain the following information:
a) the particulars of the person to be admitted (given names, father’s name (if known), surnames, date and place of birth, nationality and the last place of residence in their country);
b) personal identity documents (number, issuing authority and validity);
c) place and date of entry onto the territory of the requesting Contracting Party;
d) existing direct or indirect evidence of residence on, or transit through, the territory of the requested Contracting Party;
e) information regarding the languages the person speaks and understands;
f) proposed point of entry and time of admission.
(2) If the person requires medical care, the requesting Contracting Party shall also submit a description of the person's state of health, including photocopies of healthcare certificates and information regarding requirements for special treatment, such as health or other care, supervision or ambulance transport.
III. TRANSIT OF THIRD-COUNTRY NATIONALS OR STATELESS PERSONS
Article 7
(Content of the Transit Application)
(1) The transit application shall contain the following information on the person in transit:
a) the particulars of the person to be transited (given names, surnames, date and place of birth, nationality and the last known address of residence in the State of final destination);
b) type, serial number, and validity of the passport or other travel document;
c) a declaration that the conditions pursuant to Article 5 of the Agreement are met, and that no reasons for a refusal pursuant to Article 12 of the Agreement are known of;
d) border crossing point, envisaged time and method of transit, as well as the travel plan;
e) whether an escort or any other assistance is required.
(2) If the person requires medical care, the requesting Contracting Party shall also submit a description of the person's state of health, including photocopies of healthcare certificates and information regarding requirements for special treatment, such as health or other care, supervision or ambulance transport.
(3) A transit application must be submitted in writing to the competent authority of the requested Contracting Party.
(4) The competent authorities of the Contracting Parties shall agree directly on the time and method of transit (e.g. flight number, departure and arrival times, name and surname of officials providing escort, vehicle registration numbers, etc).
IV. COMPETENT AUTHORITIES, BORDER CROSSINGS, TIME LIMITS FOR IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT, AND THE METHOD OF CALCULATION AND PAYMENT OF COSTS
Article 8
(Competent Authorities)
(1) The implementation of the Agreement on the admission of nationals of the Contracting Parties and of third countries, and the submission and processing of transit applications shall be within the competence of:
a) for the Republic of Slovenia:
The Ministry of the Interior
Police
General Police Directorate
Uniformed Police Directorate
Border Police Division
Address: Štefanova ulica 2, SI-1501 Ljubljana
Phone: +386 1 428 4322
Fax: +386 1 251 7450
e-mail: smp@policija.si
 
b) for the Republic of Kosovo:
For Readmission Operation
Ministry of Internal Affairs
Department for Citizenship, Asylum and Migration
”Luan Haradinaj” Street
New Government Building of MIA
10000 Prishtinë – Kosovë
Tel. +381 38 200 19 602;
Fax. +381 38 200 19 590
E-mail: mpb.riatdhesimi@ks-gov.net
mpb.riatdhesimi1@ks-gov.net
mpb.riatdhesimi2@ks-gov.net
 
For Transit Operation
Ministry of Internal Affairs
Kosovo Police
Directorate of Migration and Foreigners
»Luan Haradinaj« Street
10000 Prishtinë – Kosovë
Tel. +381 38 50 80 1422
Fax. +381 38 50 80 1222
Email: drejtoriapermigrim@kosovopolice.com
(2) The Competent Authorities shall communicate to each other all information necessary to enable mutual communication.
(3) Notices and admission or transit applications as well as responses shall be sent by the competent authorities in writing by fax, regular post or e-mail.
Article 9
(Border Crossing Points)
The return, admission and transit of persons shall be conducted at the following border crossing points:
a) in the Republic of Slovenia: International Border Crossing Point Obrežje, International Border Crossing Point Gruškovje, Border Crossing Point for International Air Traffic Ljubljana – Brnik at the Ljubljana Jože Pučnik Airport, and International Railway Border Crossing Point Dobova;
b) in the Republic of Kosovo: Pristina International Airport “Adem Jashari” and border crossing points Hani i Elezit, Vermica, Kulla, Merdare.
Article 10
(Time Limits)
(1) For the purpose of Article 2 of the Agreement, the requesting Contracting Party shall, upon acquisition of the travel document required for the return of the person, inform the requested Contracting Party no later than three working days before the envisaged return of the person, if the person is in need of an escort or escorts.
(2) For the purpose of Article 3 of the Agreement, the requested Contracting Party shall communicate its decision to the requesting Contracting Party without delay, but certainly no later than five working days following the date of receipt of the application. Reasons shall be given in writing for the refusal of an application lodged.
(3) For the purpose of Articles 5 to 12 of the Agreement, the transit application for third-country nationals and stateless persons shall be lodged no later than five working days preceding transit by land, and no later than three working days preceding transit by air. The requested Contracting Party shall reply forthwith, but no later than two working days preceding transit by land, and no later than one working day preceding transit by air.
Article 11
(Method of Calculation and Payment of Costs)
(1) Costs are calculated in conformity with the rules in force in the requested Contracting Party.
(2) Any costs that cannot be paid directly shall be compensated within thirty days following the date of receipt of an invoice to the bank account of the Competent Authority of the requested Contracting Party.
V. FINAL PROVISIONS
Article 12
(Languages and Amendments)
(1) In implementing this Protocol, each Contracting Party shall use the official language of its country, unless agreed otherwise on a case-by-case basis.
(2) The Contracting Parties may amend this Protocol by mutual agreement.
Article 13
(Entry into force and Termination)
The Protocol shall enter into force and cease to have effect on the same day as the Agreement.
Done at Pristina on 10 may 2011 in two original copies in the Slovenian, Albanian, Serbian and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence in the interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC
OF SLOVENIA
Katarina Kresal (s)
 
FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC
OF KOSOVO
Bajram Rexhepi (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma in protokola skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 213-04/11-5/14
Ljubljana, dne 19. oktobra 2011
EPA 1743-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost