Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2011 z dne 18. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2011 z dne 18. 11. 2011

Kazalo

89. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med državami članicami Evropske unije, ki so se sestale v okviru Sveta, o varovanju tajnih podatkov, ki se izmenjujejo v interesu Evropske unije (MVTPIEU), stran 707.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med državami članicami Evropske unije, ki so se sestale v okviru Sveta, o varovanju tajnih podatkov, ki se izmenjujejo v interesu Evropske unije (MVTPIEU)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med državami članicami Evropske unije, ki so se sestale v okviru Sveta, o varovanju tajnih podatkov, ki se izmenjujejo v interesu Evropske unije (MVTPIEU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2011.
Št. 003-02-9/2011-25
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE, KI SO SE SESTALE V OKVIRU SVETA, O VAROVANJU TAJNIH PODATKOV, KI SE IZMENJUJEJO V INTERESU EVROPSKE UNIJE (MVTPIEU)
1. člen
Ratificira se Sporazum med državami članicami Evropske unije, ki so se sestale v okviru Sveta, o varovanju tajnih podatkov, ki se izmenjujejo v interesu Evropske unije, podpisan v Bruslju 4. maja 2011.
2. člen
Sporazum se v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(1)
S P O R A Z U M
MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE, KI SO SE SESTALE V OKVIRU SVETA, O VAROVANJU TAJNIH PODATKOV, KI SE IZMENJUJEJO V INTERESU EVROPSKE UNIJE
PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA –
ob upoštevanju naslednjega:
(1) Države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: »pogodbenice«) priznavajo, da bi bila lahko zaradi celovitega in učinkovitega posvetovanja ter sodelovanja potrebna izmenjava tajnih podatkov med njimi v interesu Evropske unije ter med njimi in institucijami Evropske unije ali agencijami, organi ali uradi, ki jih ustanovijo institucije Evropske unije.
(2) Pogodbenice želijo skupaj prispevati k vzpostavitvi usklajenega in celovitega splošnega okvira za varovanje tajnih podatkov, ki izvirajo iz pogodbenic v interesu Evropske unije, iz institucij Evropske unije, ali agencij, organov ali uradov, ki jih ustanovijo institucije Evropske unije, ali ki jih v tem okviru prejmejo od tretjih držav ali mednarodnih organizacij.
(3) Pogodbenice se zavedajo, da dostop do teh tajnih podatkov in njihova izmenjava zahtevata primerne varnostne ukrepe za njihovo varovanje –
SO SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:
Člen 1
Namen tega sporazuma je zagotoviti, da pogodbenice varujejo tajne podatke, ki:
(a) izvirajo iz institucij Evropske unije, agencij, organov ali uradov, ki jih ustanovi Evropska unija, in se zagotavljajo pogodbenicam ali z njimi izmenjujejo;
(b) izvirajo iz pogodbenic in se zagotavljajo institucijam Evropske unije, agencijam, organom ali uradom, ki jih ustanovi Evropska unija, ali z njimi izmenjujejo;
(c) izvirajo iz pogodbenic, da bi se v interesu Evropske unije zagotavljali ali izmenjali med pogodbenicami, in imajo oznako, iz katere je razvidno, da zanje velja navedeni sporazum;
(d) jih od tretjih držav ali mednarodnih organizacij prejmejo institucije ali agencije Evropske unije, organi ali uradi, ki jih ustanovi Evropska unija, in se zagotavljajo pogodbenicam ali se z njimi izmenjujejo.
Člen 2
V tem sporazumu izraz »tajni podatki« pomenijo vse podatke ali material v kakršni koli obliki, katerih nepooblaščeno razkritje bi lahko v različni meri škodovalo interesom Evropske unije ali eni ali več državam članicam in imajo eno od naslednjih oznak stopnje tajnosti EU ali enakovredno oznako stopnje tajnosti, navedeno v prilogi:
– »TRES SECRET UE/EU TOP SECRET«. Ta stopnja tajnosti se uporablja za podatke in material, katerih nepooblaščeno razkritje bi lahko imelo izjemno težke posledice za vitalne interese Evropske unije ali ene ali več držav članic.
– »SECRET UE/EU SECRET«. Ta stopnja tajnosti se uporablja za podatke in material, katerih nepooblaščeno razkritje bi lahko resno škodovalo vitalnim interesom Evropske unije ali ene ali več držav članic.
– »CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL«. Ta stopnja tajnosti se uporablja za podatke in material, katerih nepooblaščeno razkritje bi lahko škodovalo vitalnim interesom Evropske unije ali ene ali več držav članic.
– »RESTREINT UE/EU RESTRICTED«. Ta stopnja tajnosti se uporablja za podatke in material, katerih nepooblaščeno razkritje bi lahko bilo škodljivo za interese Evropske unije ali ene ali več držav članic.
Člen 3
1. Pogodbenice v skladu s svojimi nacionalnimi zakoni in predpisi sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da je raven varovanja tajnih podatkov, za katere velja ta sporazum, enakovredna ravni varovanja tajnih podatkov, ki je zagotovljena z varnostnimi predpisi Sveta Evropske unije za varovanje tajnih podatkov EU z ustrezno oznako stopnje tajnosti iz priloge.
2. Ta sporazum z ničemer ne posega v nacionalne zakone in predpise pogodbenic o dostopu javnosti do dokumentov, varstvu osebnih podatkov ali varovanju tajnih podatkov.
3. Pogodbenice depozitarja tega sporazuma obvestijo o vsaki spremembi stopnje tajnosti iz priloge. Člen 11 se ne uporablja za takšna obvestila.
Člen 4
1. Vsaka pogodbenica zagotovi, da tajni podatki, ki se zagotavljajo ali izmenjujejo po tem sporazumu:
(a) ohranijo stopnjo tajnosti, ki se ne sme znižati ali preklicati brez predhodnega pisnega dovoljenja organa izvora;
(b) služijo izključno namenu, ki ga je določil organ izvora;
(c) niso razkriti nobeni tretji državi ali mednarodni organizaciji brez predhodnega pisnega dovoljenja organa izvora in ustreznega sporazuma ali dogovora glede varovanja tajnih podatkov, sklenjenega z zadevno tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
2. Vsaka pogodbenica v skladu s svojimi ustavnimi pravili, nacionalnimi zakoni in predpisi spoštuje načelo organa izvora.
Člen 5
1. Vsaka pogodbenica zagotovi, da se dostop do tajnih podatkov dovoli na podlagi načela potrebe po seznanitvi.
2. Pogodbenice zagotovijo, da se dostop do tajnih podatkov z oznako stopnje tajnosti CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ali višje ali z ustrezno oznako stopnje tajnosti iz priloge odobri samo posameznikom z ustreznim dovoljenjem za dostop ali kakšnim drugim ustreznim pooblastilom zaradi njihovih funkcij v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi.
3. Vsaka pogodbenica zagotovi, da so vsi posamezniki z odobrenim dostopom do tajnih podatkov seznanjeni s svojo odgovornostjo glede varovanja takih podatkov v skladu z ustreznimi varnostnimi predpisi.
4. Na zahtevo si pogodbenice v skladu z zadevnimi nacionalnimi zakoni in predpisi nudijo vzajemno pomoč pri izvedbi varnostnih preiskav v zvezi z dovoljenji za dostop do tajnih podatkov.
5. Vsaka pogodbenica v skladu s svojimi nacionalnimi zakoni in predpisi zagotovi, da je vsak subjekt pod njeno pristojnostjo, ki lahko tajne podatke prejema ali ustvarja, ustrezno varnostno preverjen in lahko zagotavlja varovanje, primerno ustrezni stopnji tajnosti, kakor je določeno v členu 3(1).
6. V okviru področja uporabe tega sporazuma lahko vsaka pogodbenica prizna dovoljenja za dostop do tajnih podatkov in varnostna dovoljenja organizacije, ki jih je izdala druga pogodbenica.
Člen 6
Pogodbenice zagotovijo, da so vsi tajni podatki iz področja uporabe tega sporazuma, ki se prenesejo, izmenjajo ali pošljejo znotraj pogodbenice ali med njimi, ustrezno varovani, kot določa člen 3(1).
Člen 7
Vsaka pogodbenica zagotovi, da se izvajajo ustrezni ukrepi za varovanje tajnih podatkov, ki se obdelujejo, hranijo ali prenašajo v komunikacijskih in informacijskih sistemih, kot določa člen 3(1). Taki ukrepi zagotovijo zaupnost, celovitost in razpoložljivost ter po potrebi nezatajljivost in avtentičnost tajnih podatkov, pa tudi ustrezno raven odgovornosti in sledljivosti dejanj, povezanih s temi podatki.
Člen 8
Pogodbenice druga drugi na zahtevo zagotovijo ustrezne podatke o svojih varnostnih predpisih in pravilih.
Člen 9
1. Pogodbenice v skladu s svojimi nacionalnimi zakoni in predpisi sprejmejo vse ustrezne ukrepe za preiskavo primerov, v katerih je znano ali v katerih obstaja utemeljen sum, da je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali izgube tajnih podatkov v okviru področja uporabe tega sporazuma.
2. Pogodbenica, ki odkrije nepooblaščeno razkritje ali izgubo tajnih podatkov, o tem po ustreznih poteh nemudoma obvesti organ izvora, nato pa tudi o končnih ugotovitvah preiskave in korektivnih ukrepih, ki jih je sprejela, da bi preprečila ponovitev takšnega dejanja. Vsaka druga zadevna pogodbenica lahko na zahtevo zagotovi pomoč pri preiskavi.
Člen 10
1. Ta sporazum ne vpliva na obstoječe sporazume ali dogovore o varovanju ali izmenjavi tajnih podatkov, ki so jih sklenile pogodbenice.
2. Ta sporazum pogodbenicam nikakor ne preprečuje sklenitve drugih sporazumov ali dogovorov o varovanju in izmenjavi tajnih podatkov, ki so nastali pri njih, če takšni sporazumi ali dogovori niso v nasprotju s tem sporazumom.
Člen 11
Ta sporazum se lahko spremeni s pisnim soglasjem med pogodbenicami. Morebitne spremembe začnejo veljati po uradnem obvestilu v skladu s členom 13(2).
Člen 12
Vsi spori med dvema ali več pogodbenicami zaradi razlage ali uporabe tega sporazuma se rešujejo v posvetovanjih med zadevnimi pogodbenicami.
Člen 13
1. Pogodbenice obvestijo generalnega sekretarja Sveta Evropske unije, da so zaključile notranje postopke, potrebne za začetek veljavnosti tega sporazuma.
2. Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je zadnja pogodbenica obvestila generalnega sekretarja Sveta Evropske unije, da je zaključila notranje postopke, potrebne za začetek veljavnosti tega sporazuma.
3. Generalni sekretar Sveta Evropske unije je depozitar tega sporazuma, ki se objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Člen 14
Ta sporazum je sestavljen v enem izvirniku v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vseh 23 različic enako verodostojnih.
V potrditev navedenega so spodaj podpisani predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, podpisali ta sporazum.
V Bruslju, dne četrtega maja leta dva tisoč enajst.
Za vlado KRALJEVINE BELGIJE,
za vlado REPUBLIKE BOLGARIJE,
za vlado ČEŠKE REPUBLIKE,
za vlado KRALJEVINE DANSKE,
za vlado ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,
za vlado REPUBLIKE ESTONIJE,
za vlado IRSKE,
za vlado HELENSKE REPUBLIKE,
za vlado KRALJEVINE ŠPANIJE,
za vlado FRANCOSKE REPUBLIKE,
za vlado ITALIJANSKE REPUBLIKE,
za vlado REPUBLIKE CIPER,
za vlado REPUBLIKE LATVIJE,
za vlado REPUBLIKE LITVE,
za vlado VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG,
za vlado REPUBLIKE MADŽARSKE,
za vlado REPUBLIKE MALTE,
za vlado KRALJEVINE NIZOZEMSKE,
za vlado REPUBLIKE AVSTRIJE,
za vlado REPUBLIKE POLJSKE,
za vlado PORTUGALSKE REPUBLIKE,
za vlado ROMUNIJE,
za vlado REPUBLIKE SLOVENIJE,
za vlado SLOVAŠKE REPUBLIKE,
za vlado REPUBLIKE FINSKE,
za vlado KRALJEVINE ŠVEDSKE,
za vlado ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA
< glej prilogo - RSM-2011-014-00089-OB~P001-0000.PDF # Priloga: Enakovredne stopnje tajnosti >
(1) Besedilo sporazuma v bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, španskem in švedskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, MEETING WITHIN THE COUNCIL, REGARDING THE PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION EXCHANGED IN THE INTERESTS OF THE EUROPEAN UNION
THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, MEETING WITHIN THE COUNCIL,
Whereas:
(1) The Member States of the European Union (hereinafter referred to as “the Parties”) recognise that full and effective consultation and cooperation may require the exchange of classified information among them in the interests of the European Union, and between them and European Union institutions or agencies, bodies or offices established by the latter.
(2) The Parties share the common desire to contribute to putting in place a coherent and comprehensive general framework for the protection of classified information originating in the Parties in the interests of the European Union, in European Union institutions, or in agencies, bodies or offices established by the latter or received from third States or international organisations in this context.
(3) The Parties are conscious that access to and exchanges of such classified information require appropriate security measures for its protection,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1
The purpose of this Agreement is to ensure the protection by the Parties of classified information:
(a) originating in European Union institutions, or in agencies, bodies or offices established by the latter and provided to or exchanged with the Parties;
(b) originating in the Parties and provided to or exchanged with European Union institutions, or agencies, bodies or offices established by the latter;
(c) originating in the Parties in order to be provided or exchanged between them in the interests of the European Union and marked to indicate that it is subject to this Agreement;
(d) received by European Union institutions or agencies, bodies or offices established by the latter from third States or international organisations and provided to or exchanged with the Parties.
Article 2
For the purposes of this Agreement, “classified information” shall mean any information or material, in any form, the unauthorised disclosure of which could cause varying degrees of prejudice to the interests of the European Union, or of one or more of the Member States, and which bears one of the following EU classification markings or a corresponding classification marking as set out in the Annex:
– “TRES SECRET UE/EU TOP SECRET”. This marking is applied to information and material the unauthorised disclosure of which could cause exceptionally grave prejudice to the essential interests of the European Union or of one or more of the Member States.
– “SECRET UE/EU SECRET”. This marking is applied to information and material the unauthorised disclosure of which could seriously harm the essential interests of the European Union or of one or more of the Member States.
– “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”. This marking is applied to information and material the unauthorised disclosure of which could harm the essential interests of the European Union or of one or more of the Member States.
– “RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. This marking is applied to information and material the unauthorised disclosure of which could be disadvantageous to the interests of the European Union or of one or more of the Member States.
Article 3
1. The Parties shall take all appropriate measures in accordance with their respective national laws and regulations to ensure that the level of protection afforded to classified information subject to this Agreement is equivalent to that afforded by the security rules of the Council of the European Union for protecting EU classified information bearing a corresponding classification marking as set out in the Annex.
2. Nothing in this Agreement shall cause prejudice to the national laws and regulations of the Parties regarding public access to documents, the protection of personal data or the protection of classified information.
3. The Parties shall notify the depositary for this Agreement of any changes to the security classifications set out in the Annex. Article 11 shall not apply to such notifications.
Article 4
1. Each Party shall ensure that classified information provided or exchanged under this Agreement is not:
(a) downgraded or declassified without the prior written consent of the originator;
(b) used for purposes other than those established by the originator;
(c) disclosed to any third State or international organisation without the prior written consent of the originator and an appropriate agreement or arrangement for the protection of classified information with the third State or international organisation concerned.
2. The principle of originator consent shall be respected by each Party in accordance with its constitutional requirements, national laws and regulations.
Article 5
1. Each Party shall ensure that access to classified information is granted on the basis of the need-to-know principle.
2. The Parties shall guarantee that access to classified information bearing the classification marking CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL or above or a corresponding classification marking as set out in the Annex is granted only to individuals who hold an appropriate security clearance or who are otherwise duly authorised by virtue of their functions in accordance with national laws and regulations.
3. Each Party shall ensure that all individuals granted access to classified information are informed of their responsibilities to protect such information in accordance with the appropriate security regulations.
4. Upon request, the Parties shall, in accordance with their respective national laws and regulations, provide mutual assistance in carrying out security investigations relating to security clearances.
5. In accordance with its national laws and regulations, each Party shall ensure that any entity under its jurisdiction which may receive or generate classified information is appropriately security cleared and is capable of providing suitable protection, as provided for in article 3(1), at the appropriate security level.
6. Within the scope of this Agreement, each Party may acknowledge the personnel and facility security clearances issued by another Party.
Article 6
The Parties shall ensure that all classified information within the scope of this Agreement transmitted, exchanged or transferred within or between any of them shall be appropriately protected, as provided for in Article 3(1).
Article 7
Each Party shall ensure that appropriate measures are implemented for the protection, as provided for in Article 3(1), of classified information processed, stored or transmitted in communication and information systems. Such measures shall ensure the confidentiality, integrity, availability and, where applicable, non-repudiation and authenticity of classified information as well as an appropriate level of accountability and traceability of actions in relation to that information.
Article 8
The Parties shall provide one another, upon request, with relevant information about their respective security rules and regulations.
Article 9
1. The Parties shall take all appropriate measures, in accordance with their respective national laws and regulations, to investigate cases where it is known or where there are reasonable grounds for suspecting that classified information within the scope of this Agreement has been compromised or lost.
2. A Party which discovers a compromise or loss shall, through the appropriate channels, immediately inform the originator of such an occurrence and subsequently inform the originator of the final results of the investigation and of the corrective measures taken to prevent a recurrence. Upon request, any other relevant Party may provide investigative assistance.
Article 10
1. This Agreement shall not affect existing agreements or arrangements on the protection or exchange of classified information entered into by any Party.
2. This Agreement shall not preclude the Parties from entering into other agreements or arrangements relating to the protection and exchange of classified information originated by them, provided that such agreements or arrangements do not conflict with this Agreement.
Article 11
This Agreement may be amended by written agreement between the Parties. Any amendment shall enter into force upon notification pursuant to Article 13(2).
Article 12
Any dispute between two or more Parties relating to the interpretation or application of this Agreement shall be settled through consultations between the Parties concerned.
Article 13
1. The Parties shall notify the Secretary-General of the Council of the European Union of the completion of the internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement.
2. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following notification to the Secretary-General of the Council of the European Union of the completion of the internal procedures necessary for its entry into force by the last Party to take this step.
3. The Secretary-General of the Council of the European Union shall act as depositary for this Agreement which shall be published in the Official Journal of the European Union.
Article 14
This Agreement is drawn up in a single original in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages, all twenty-three texts being equally authentic.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, have signed this Agreement.
Done at Brussels on the fourth day of May in the year two thousand and eleven.
For the Government of the KINGDOM OF BELGIUM,
For the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA,
For the Government of the CZECH REPUBLIC,
For the Government of the KINGDOM OF DENMARK,
For the Government of the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
For the Government of the REPUBLIC OF ESTONIA,
For the Government of IRELAND,
For the Government of the HELLENIC REPUBLIC,
For the Government of the KINGDOM OF SPAIN,
For the Government of the FRENCH REPUBLIC,
For the Government of the ITALIAN REPUBLIC,
For the Government of the REPUBLIC OF CYPRUS,
For the Government of the REPUBLIC OF LATVIA,
For the Government of the REPUBLIC OF LITHUANIA,
For the Government of the GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,
For the Government of the REPUBLIC OF HUNGARY,
For the Government of the REPUBLIC OF MALTA,
For the Government of the KINGDOM OF THE NETHERLANDS,
For the Government of the REPUBLIC OF AUSTRIA,
For the Government of the REPUBLIC OF POLAND,
For the Government of the PORTUGUESE REPUBLIC,
For the Government of ROMANIA,
For the Government of the REPUBLIC OF SLOVENIA,
For the Government of the SLOVAK REPUBLIC,
For the Government of the REPUBLIC OF FINLAND,
For the Government of the KINGDOM OF SWEDEN,
For the Government of the UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
< glej prilogo - RSM-2011-014-00089-OB~P002-0000.PDF # Priloga: Enakovredne stopnje tajnosti (v angleškem jeziku) >
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 040-05/11-18/9
Ljubljana, dne 19. oktobra 2011
EPA 2182-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina