Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4992. Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena, stran 14974.

Na podlagi 7. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A in 20/11 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena
1. člen
(1) S to uredbo se ureja klasifikacija vrst objektov (v nadaljnjem besedilu: CC-SI), ki se kot obvezna uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju podatkov o gradnjah in objektih, za statistične in evidenčne namene ter za potrebe uradnih in drugih administrativnih podatkovnih zbirk.
(2) S to uredbo se določa tudi, katere stavbe in gradbeni inženirski objekti so objekti državnega pomena.
2. člen
(1) CC-SI razvršča objekte glede na namen njihove uporabe.
(2) CC-SI določa naslednje klasifikacijske ravni objektov:
– področje – stavbe in gradbeni inženirski objekti (označeno z enomestno številko),
– oddelek (označen z dvomestno številko),
– skupina (označena s trimestno številko),
– razred (označen s štirimestno številko),
– podrazred (označen s petmestno številko).
(3) Klasifikacijske ravni objektov iz prejšnjega odstavka so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Podrobnejša razvrstitev objektov po klasifikacijskih ravneh je določena v Navodilih za razvrščanje objektov v skladu s klasifikacijo vrst objektov (v nadaljnjem besedilu: navodila), ki so objavljena na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za gradbene zadeve, ter organa, pristojnega za državno statistiko. Navodila vsebujejo tudi podrobnejša pravila za razvrščanje objektov po CC-SI, primere razvrščanja in najpogostejša vprašanja ter odgovore v zvezi z razvrščanjem objektov.
3. člen
(1) Objekti državnega pomena, za gradnjo katerih izdaja gradbeno dovoljenje ministrstvo, pristojno za gradbene zadeve, so stavbe in gradbeni inženirski objekti, navedeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Ministrstvo, pristojno za gradbene zadeve, je pristojno tudi za izdajanje gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov, če bi se z dozidavo, nadzidavo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti objekti spremenili tako, da bi ustrezali merilom za objekt državnega pomena.
4. člen
Objekti, ki so bili na podlagi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr. in 25/10) razvrščeni v klasifikacijsko raven 24202, se v skladu s to uredbo razvrstijo v naslednje klasifikacijske ravni:
– zadrževalniki v klasifikacijsko raven 2152,
– stabilizacijski objekti v klasifikacijsko raven 24205.
5. člen
Postopki za izdajo gradbenih dovoljenj, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr. in 25/10).
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr. in 25/10).
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-66/2011
Ljubljana, dne 29. decembra 2011
EVA 2010-2511-0159
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost