Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4940. Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu, stran 14890.

Na podlagi 70. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati domače ali tuje pravne osebe iz držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: tuje pravne osebe) ali samostojni podjetniki posamezniki za pridobitev ali obnovitev dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (v nadaljnjem besedilu: dovoljenja).
(2) Ta pravilnik določa tudi postopkovne pogoje za pridobitev, obnovitev ali odvzem dovoljenja, imenovanje komisij in vodenje vpisnika.
II. VRSTE STROKOVNIH NALOG
2. člen
(strokovne naloge)
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko pridobi dovoljenje za opravljanje vseh ali posameznih strokovnih nalog:
1. obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju:
a) toplotne razmere
b) hrup
c) osvetlitvene razmere
č) vibracije
d) elektromagnetna polja in sevanja
e) umetna optična sevanja
f) vzorčenje nevarnih kemijskih snovi v zraku na delovnem mestu
g) analiza nevarnih kemijskih snovi – prah
h) analiza nevarnih kemijskih snovi – plini in pare
2. obdobne preglede in preizkuse delovne opreme.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko pridobi dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog iz prvega odstavka tega člena, če izpolnjuje pogoje po tem pravilniku.
III. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN OBNOVITEV DOVOLJENJA
3. člen
(strokovni delavci)
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko opravlja strokovne naloge s tolikšnim številom strokovnih delavcev, ki izpolnjujejo predpisane pogoje iz tega pravilnika, da bodo strokovne naloge opravljene skladno z metodologijami, ki jih mora vsebovati vloga iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika.
4. člen
(tehnična oprema)
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik mora za opravljanje strokovnih nalog imeti v lasti ali dolgoročnem zakupu tehnično opremo, s katero mora strokovni delavec, ki opravlja strokovne naloge, znati ravnati.
(2) Dolgoročni zakup tehnične opreme mora trajati najmanj tako dolgo, kakor traja dovoljenje za opravljanje tiste strokovne naloge, za katero se ta tehnična oprema uporablja.
(3) Tehnična oprema, potrebna za opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju in za opravljanje obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme, je navedena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(pogoji za opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju)
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju, mora imeti v lasti ali dolgoročnem zakupu tehnično opremo iz A točke priloge 1 tega pravilnika, skladno z vrstami obdobnih preiskav, ki jih opravlja, in metodologije izvajanja obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju.
(2) Tehnična oprema iz prejšnjega odstavka tega člena mora izpolnjevati zahteve veljavnih tehničnih standardov in omogočati izvajanje meritev v najmanj takšnih merilnih območjih, ki vsebujejo vrednosti, določene s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.
(3) Strokovni delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz prvega odstavka, morajo imeti najmanj izobrazbo ravni 6/2 po KLASIUS–SRV z naravoslovno-tehničnega področja in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varnosti in zdravja pri delu. Skladno s predpisi o opravljanju strokovnega izpita na področju varnosti in zdravja pri delu mora imeti strokovni delavec opravljen celotni strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu. Za tuje pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki v Republiki Sloveniji želijo čezmejno opravljati storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, se upošteva dokazilo o opravljenem primerljivem izpitu.
6. člen
(pogoji za opravljanje obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme)
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja strokovne naloge obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme, mora imeti v lasti ali dolgoročnem zakupu tehnično opremo iz B točke priloge 1 tega pravilnika in metodologijo izvajanja obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme.
(2) Tehnična oprema iz prejšnjega odstavka tega člena mora ustrezati namenu izvajanja obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme.
(3) Strokovni delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz prvega odstavka tega člena, morajo imeti izobrazbo ravni 6/1 po KLASIUS–SRV z naravoslovno-tehničnega področja in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju varnosti in zdravja pri delu ali najmanj izobrazbo ravni 6/2 po KLASIUS–SRV z naravoslovno-tehničnega področja in tri leta delovnih izkušenj s področja varnosti in zdravja pri delu. Skladno s predpisi o opravljanju strokovnega izpita na področju varnosti in zdravja pri delu mora imeti strokovni delavec opravljen celotni strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu. Za tuje pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki v Republiki Sloveniji želijo čezmejno opravljati storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, se upošteva dokazilo o opravljenem primerljivem izpitu.
7. člen
(dodatni pogoji za obnovitev dovoljenja)
(1) Za obnovitev dovoljenja mora pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik za vsakega strokovnega delavca izkazati njegovo strokovno usposobljenost v skladu s predpisom, ki ureja stalno strokovno usposabljanje strokovnih delavcev.
(2) Dokazila strokovnega delavca o njegovem stalnem strokovnem usposabljanju iz prejšnjega odstavka morajo izkazovati pridobljenih 100 kreditnih točk na podlagi predpisa iz prejšnjega odstavka, kadar je strokovni delavec pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku posamezniku neprekinjeno zaposlen najmanj sedem let. Od teh 100 kreditnih točk mora biti najmanj 30% točk pridobljenih na usposabljanjih s področij tistih strokovnih nalog, ki jih izvaja in za katere je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik pridobila dovoljenja.
(3) Strokovni delavec, ki je pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku posamezniku zaposlen manj kakor sedem let, mora izkazovati proporcionalno število pridobljenih kreditnih točk glede na dopolnjena leta zaposlitve.
(4) Strokovni delavec, ki je pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku posamezniku zaposlen najmanj od dneva uveljavitve predpisa iz prvega odstavka tega člena, mora izkazovati proporcionalno število pridobljenih kreditnih točk glede na dopolnjena leta zaposlitve.
8. člen
(pogoji za ponovno pridobitev dovoljenja)
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v roku sedmih let od pridobitve dovoljenja ne vloži vloge za obnovitev dovoljenja, mora za ponovno pridobitev dovoljenja izpolnjevati tudi pogoje iz prejšnjega člena tega pravilnika.
9. člen
(upoštevanje primerljivih dovoljenj tujih pravnih oseb)
(1) Tuje pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki lahko v Republiki Sloveniji čezmejno opravljajo storitve varnosti pri delu na podlagi dovoljenja po tem pravilniku.
(2) Za čezmejno opravljanje storitev varnosti pri delu se upošteva tudi primerljivo dovoljenje, izdano v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije.
(3) Vloga za upoštevanje primerljivega dovoljenja mora vsebovati:
– dovoljenje tuje pravne osebe,
– navedbo strokovnih nalog iz 2. člena tega pravilnika, za katere se upošteva primerljivo dovoljenje.
(4) Primerljivost dovoljenja tuje pravne osebe se ugotavlja skladno s predpisi o storitvah na notranjem trgu.
(5) Minister, pristojen za delo, odloči o primerljivosti dovoljenja na podlagi mnenja tričlanske komisije.
IV. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV, OBNOVITEV IN ODVZEM DOVOLJENJA
10. člen
(postopek za pridobitev in obnovitev dovoljenja)
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki želi pridobiti ali obnoviti dovoljenje po tem pravilniku, zaprosi pri ministrstvu, pristojnem za delo, za izdajo dovoljenja.
(2) Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati:
– navedbo strokovnih nalog iz 2. člena tega pravilnika, za katere želi pridobiti dovoljenje,
– dokazila o lastništvu ali dolgoročnem zakupu tehnične opreme, zapise o tehnični opremi iz 15. člena tega pravilnika, certifikate o kalibraciji in dokazila o vzdrževanju elektronske tehnične opreme ter dokazila o vzdrževanju mehanske tehnične opreme, ki jo ima v lasti,
– pogodbe o zaposlitvi strokovnih delavcev, dokazila o pridobljeni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter opravljenem strokovnem izpitu,
– dokumentirane metodologije pregledovanja in preizkušanja delovne opreme oziroma preiskovanja delovnega okolja, ki izpolnjujejo zahteve stroke varnosti in zdravja pri delu.
(3) Vloga za obnovitev ali ponovno pridobitev dovoljenja mora poleg vsebine iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi dokazila o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju strokovnih delavcev.
(4) Tuje pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki predložijo neoverjeni prevod vloge v slovenski jezik.
11. člen
(komisija)
(1) Minister, pristojen za delo, odloči o izdaji, obnovitvi ali odvzemu dovoljenja na podlagi ogleda in mnenja tričlanske komisije.
(2) Minister, pristojen za delo, določi seznam članov komisije izmed javnih uslužbencev ministrstva, pristojnega za delo, in Inšpektorata RS za delo.
(3) Komisija za obravnavo posameznih vlog za izdajo ali obnovitev dovoljenja ter za odvzem dovoljenja se sestavi s seznama članov iz prejšnjega odstavka.
(4) Komisija za izdajo, obnovitev ali za odvzem dovoljenja sestavi zapisnik, ki mora vsebovati vse podatke in ugotovitve za izdajo, obnovitev ali odvzem dovoljenja.
12. člen
(ogled)
Ogled vsebuje pregled dokumentacije za izdajo, obnovitev in odvzem dovoljenja ter ogled tehnične opreme, kadar je to potrebno za ugotovitev izpolnjevanja vseh pogojev za opravljanje strokovnih nalog.
13. člen
(rok za obnovitev dovoljenja)
Minister, pristojen za delo, izda dovoljenje za sedem let. Če želi pravna oseba ali samostojni podjetnik obnoviti dovoljenje, mora zanj zaprositi najmanj tri mesece pred pretekom dovoljenja.
V. OBVEZNOSTI PO PRIDOBITVI DOVOLJENJA
14. člen
(ravnanje s tehnično opremo)
(1) Tehnična oprema iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika mora biti v času, ko ni v uporabi, shranjena na vnaprej določenih mestih, ki so zavarovana pred škodljivimi vplivi toplote, prahu, vlage, par, dima, vibracij ali elektromagnetnih polj in sevanj.
(2) Mehanska tehnična oprema iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika mora biti redno vzdrževana. Elektronska tehnična oprema mora biti poleg tega tudi kalibrirana. Dokazila o kalibracijskih in vzdrževalnih delih mora hraniti lastnik opreme.
(3) Vsak del opreme ali naprave, ki je bila izpostavljena škodljivim vplivom ali se je z njo napačno ravnalo ali ki daje dvomljive merilne rezultate ali za katero se je pri kalibraciji ali vzdrževanju izkazalo, da ni ustrezna, je treba takoj prenehati uporabljati.
15. člen
(zapisi)
(1) Za tehnično opremo iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika mora pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik voditi zapise, ki morajo vsebovati naslednje podatke:
– številka in datum zapisa,
– naziv tehnične opreme, identifikacija tipa in serijska številka,
– ime proizvajalca,
– datum prevzema in datum začetka uporabe tehnične opreme,
– tehnično stanje ob prevzemu (nova, rabljena, obnovljena in podobno),
– številka in datum izdaje certifikata o opravljenih kalibracijskih postopkih za elektronsko tehnično opremo,
– roki kalibracij,
– datumi in opisi opravljenih vzdrževalnih delih za elektronsko tehnično opremo,
– datumi in opisi opravljenih vzdrževalnih delih za mehansko tehnično opremo,
– trenutna lokacija opreme.
(2) Priloge k zapisu iz prejšnjega odstavka so:
– certifikati o opravljenih kalibracijskih postopkih za elektronsko tehnično opremo ali izjave o skladnosti za novo elektronsko tehnično opremo,
– dokazila o opravljenih vzdrževalnih delih za elektronsko tehnično opremo,
– dokazila o opravljenih vzdrževalnih delih za mehansko tehnično opremo,
– opisi okvar, nepravilnega delovanja, sprememb ali popravil.
VI. VODENJE VPISNIKA
16. člen
(vsebina vpisnika)
Ministrstvo, pristojno za delo, vodi o dovoljenjih vpisnik, ki vsebuje:
– številko vpisa,
– ime, naslov in matično številko pravne osebe ali samostojnega podjetnika,
– številko in datum odločbe o pridobitvi, obnovitvi ali odvzemu dovoljenja,
– obseg strokovnih nalog,
– datum vpisa dovoljenja v vpisnik,
– seznam strokovnih delavcev.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(roki za obnovitev dovoljenja)
Dovoljenja iz 1. oziroma 2. točke prvega odstavka 2. člena, pridobljena po Pravilniku o pogojih za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 42/03 in 35/11), se obnavljajo skladno z določbami tega pravilnika na naslednji način:
– pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so dovoljenja pridobili do 31. decembra 2005, morajo vlogo za obnovo dovoljenja vložiti do 30. septembra 2012;
– pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so dovoljenja pridobili po 1. januarju 2006, morajo vlogo za obnovo dovoljenja vložiti tri mesece pred potekom sedmih let od izdaje odločbe.
18. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje posameznih strokovnih nalog)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog izdelovanja strokovnih podlag za izjavo o varnosti ter pripravljanja in izvajanja usposabljanja delavcev za varno delo, izdana na podlagi Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 42/03 in 35/11).
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 42/03 in 35/11).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-22/2011/34
Ljubljana, dne 28. decembra 2011
EVA 2011-2611-0077
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti