Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4938. Pravilnik o zagotavljanju preglednosti finančnih odnosov, stran 14872.

Na podlagi desetega odstavka 15. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o zagotavljanju preglednosti finančnih odnosov
1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejšo opredelitev rokov, načina evidentiranja in poročanja podatkov ter postopkov poročanja in pridobivanja podatkov in dokumentacije po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kakor ga določa Zakon.
3. člen
Zavezanci, ki morajo v skladu z Zakonom poročati ministrstvu, pristojnemu za finance, poročajo ministrstvu, pristojnemu za finance, v elektronski obliki XML na obrazcih, ki so Priloga 1 do 4 tega pravilnika in njegov sestavni del.
4. člen
Zavezanci, ki poročajo po prvi alineji drugega odstavka 15. člena Zakona, letno poročajo ministrstvu, pristojnemu za finance, najpozneje do konca februarja tekočega leta za podatke po stanju na zadnji dan preteklega leta na obrazcu »Seznam neposrednih naložb«, ki je Priloga 1 tega pravilnika.
5. člen
(1) Zavezanci, ki poročajo po drugi alineji drugega odstavka 15. člena Zakona, letno poročajo ministrstvu, pristojnemu za finance, najpozneje do konca februarja tekočega leta za podatke po stanju na zadnji dan preteklega leta na obrazcu »Seznam neposrednih in posrednih naložb«, ki je Priloga 2 tega pravilnika.
(2) Pravne osebe, za katere ministrstvo, pristojno za finance, po izteku roka za poročanje po prejšnjem odstavku z obdelavo podatkov ugotovi, da se uvrščajo med javna podjetja, jih uvrsti na seznam javnih podjetij, ki ga objavi na svoji spletni strani, in jih pozove, da poročajo v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 15. člena Zakona na način iz prejšnjega odstavka v osmih delovnih dneh od prejema poziva.
6. člen
Zavezanci, ki poročajo po tretji alineji drugega odstavka 15. člena Zakona, poročajo ministrstvu, pristojnemu za finance, v osmih delovnih dneh od prejema poziva na obrazcu »Lastniška struktura«, ki je Priloga 3 tega pravilnika.
7. člen
(1) Zavezanci, ki poročajo po tretjem odstavku 15. člena Zakona, letno poročajo ministrstvu, pristojnemu za finance, najpozneje do konca februarja tekočega leta na obrazcu »Izvajalci s pravicami ali pooblastili«, ki je Priloga 4 tega pravilnika.
(2) Če je bila izključna ali posebna pravica ali javno pooblastilo dodeljena izvajalcu z zakonom, poroča o takem izvajalcu v skladu s prejšnjim odstavkom tisto ministrstvo, ki je pristojno za področje, ki ga tak zakon ureja, razen, če ni z drugim predpisom določeno drugače.
8. člen
Zavezanci, ki poročajo v skladu s petim do osmim odstavkom 15. člena Zakona, pošljejo ministrstvu, pristojnemu za finance, svoja letna poročila, konsolidirana letna poročila in morebitna poročila, narejena v skladu šestim odstavkom 15. člena Zakona, po elektronski pošti v elektronski PDF obliki. Če so poročila iz prejšnjega stavka označena kot »Poslovna skrivnost«, se predložijo njihove kopije z oznako na ovojnici »Poslovna skrivnost« po kurirju ali pošti.
9. člen
(1) Zavezanci, ki poročajo v skladu z devetim odstavkom 15. člena Zakona, pošljejo zahtevane podatke in pojasnila v elektronski PDF obliki po elektronski pošti ministrstvu, pristojnemu za finance. Če ne gre za podpisane dokumente, jih lahko posredujejo tudi v elektronski Word obliki ali elektronskih Excelovih preglednicah.
(2) Če so dokumenti iz prejšnjega odstavka označeni kot »Poslovna skrivnost« se predložijo njihove kopije z oznako na ovojnici »Poslovna skrivnost« po kurirju ali pošti.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(1) Do vzpostavitve informacijskega sistema na ministrstvu, pristojnemu za finance, ki omogoča uvoz podatkov v elektronski obliki XML, zavezanci iz 3. člena tega pravilnika poročajo ministrstvu, pristojnemu za finance, v preglednicah Excel, na obrazcih, ki so Priloga od 1 do 4 tega pravilnika.
(2) Datum vzpostavitve informacijskega sistema iz prvega odstavka objavi ministrstvo, pristojno za finance, na svoji spletni strani.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 007-845/2011
Ljubljana, dne 22. decembra 2011
EVA 2011-1611-0179
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost