Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2011 z dne 18. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2011 z dne 18. 11. 2011

Kazalo

3956. Uredba o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla, stran 12154.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba določa za naprave za taljenje, pretaljevanje, zadrževanje na temperaturi in litje sive litine, zlitin z železom in jekla (v nadaljnjem besedilu: livarna železa):
– posebne mejne vrednosti za nekatere snovi v odpadnih plinih,
– ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak in
– prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo sive litine, zlitin z železom in jekla tej uredbi.
(2) Za vprašanja v zvezi z emisijo snovi v zrak iz livarn železa, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za vprašanja v zvezi z obratovalnim monitoringom emisije snovi v zrak iz livarn železa, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naslednje naprave v livarnah železa:
– kupolne peči, indukcijske lončne peči in indukcijske kanalne peči za taljenje, pretaljevanje, zadrževanje na temperaturi in litje sive litine,
– obločne peči za elektrotermično in metalotermično izdelavo zlitin z železom,
– obločne peči in konvertorje za izdelavo jekla,
– za vse pripadajoče naprave za pripravo surovin, jeder, form, obdelavo taline, litje in hlajenje ulitkov ter obdelavo izdelkov.
(2) Livarne železa se uvrščajo med naprave iz skupine livarn sive litine, zlitin z železom in jekla, ki je v predpisu, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, označena s številko 3.7.
(3) Livarne železa so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah kovačij in livarn 2005/C 107/5 z dne 15. aprila 2005 za namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja, ki je dostopen tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje.
3. člen
(mejne vrednosti emisije snovi)
(1) Mejne vrednosti emisije snovi za livarne železa s proizvodno zmogljivostjo 20 ali več ton na dan so določene v preglednici iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Mejne vrednosti emisije snovi za livarne železa s proizvodno zmogljivostjo več kot 2 toni in manj kot 20 ton na dan so določene v preglednici iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Razpršeno emisijo celotnega prahu iz livarne železa je treba pri vrednotenju emisije snovi oceniti in prišteti k emisiji snovi iz izpustov livarne železa.
(4) Ne glede na določbe predpisa, ki ureja emisije snovi iz nepremičnih virov onesnaževanja, se v odpadnih plinih iz livarn železa, razen pri kupolnih pečeh na mrzel zrak, ne ugotavljata masni pretok celotnih organskih snovi in koncentracija celotnih organskih snovi.
4. člen
(ukrepi za zmanjševanje emisije snovi)
(1) Upravljavec livarne železa mora pri načrtovanju in obratovanju tehnoloških enot v livarni zaradi zmanjševanja emisije snovi zagotoviti, da se:
– talijo čiste odpadne kovine tako, da se preprečuje vnos rjastih in s peskom onesnaženih odpadnih kovin,
– izvajajo ukrepi dobre prakse taljenja in prevoza taline,
– vhodne surovine skladiščijo tako, da je preprečeno onesnaževanje tal, padavinske odpadne vode pa se odvajajo v javno kanalizacijo,
– tehnološke enote za pripravo peska zaprejo, odpadni plini, ki nastanejo pri tem, pa se zajemajo in odvajajo v čistilno napravo,
– tehnološke enote za litje in hlajenje ulitkov zaprejo, odpadni plini, ki nastanejo pri tem, pa se zajemajo in odvajajo v čistilno napravo in
– tehnološke enote za odstranjevanje jeder, iztresanje in čiščenje odlitkov zaprejo, odpadni plini, ki nastanejo pri tem, pa se zajemajo in odvajajo v čistilno napravo.
(2) Upravljavec livarne železa iz prvega odstavka prejšnjega člena mora poleg ukrepov iz prejšnjega odstavka zagotoviti še:
– pri obratovanju kupolne peči zajem odpadnih plinov na kraju njihovega nastajanja in čiščenje v čistilni napravi;
– pri obratovanju konvertorja zajem odpadnih plinov na kraju njihovega nastajanja, to je na kraju pretakanja, pobiranja zgornje plasti taline in pen, razžveplanja, polnjenja in praznjenja konvertorja, obdelave surovega jekla, in njihovo odvajanje v čistilno napravo, pri čemer je treba filtrirani prah reciklirati;
– pri obratovanju obločne peči zajem odpadnih plinov na kraju njihovega nastajanja, predvsem z odvzemanjem odpadnih plinov na četrti luknji, in tudi z odsesavanjem odpadnih plinov z napami ali slemenskim odsesavanjem, ter njihovo odvajanje v čistilno napravo odpadnih plinov, pri čemer je treba filtrirani prah reciklirati;
– pri obratovanju indukcijske peči zajem odpadnih plinov na kraju njihovega nastajanja, to je predvsem z uporabo nap ali z odsesavanjem odpadnih plinov na pokrovu ali ustju peči. Zagotoviti je treba čim popolnejše zajemanje odpadnih plinov v času polnjenja, taljenja in izlivanja taline iz peči ter njihovo odvajanje v čistilno napravo. Srednjefrekvenčno električno napajanje je pri novih indukcijskih pečeh obvezno;
– pri obratovanju naprave za noduliranje sive litine zajem odpadnih plinov na kraju njihovega nastajanja in odvajanje v čistilno napravo odpadnih plinov;
– pri obratovanju naprav za čiščenje in obdelavo ulitkov, ki za čiščenje odpadnih plinov uporabljajo tehnike čiščenja z vrečastimi filtri, trajno kvalitativno merjenje koncentracije celotnega prahu v očiščenih odpadnih plinih, če je projektirani nazivni pretok zraka za odpraševanje enak ali večji od 10 000 m3/h.
(3) Upravljavec livarne železa mora pri uporabi kemično vezanih peskov zagotoviti zajem odpadnih plinov, ki nastajajo pri pripravi jeder ali drugem ravnanju z njimi ali njihovem začasnem skladiščenju, ter uporabljati premaze jeder in modelov na alkoholni ali vodni osnovi.
(4) Upravljavec livarne železa mora za odstranjevanje prahu iz odpadnih plinov zagotoviti obratovanje čistilnih naprav, kot so separatorji, cikloni, elektrofiltri, vrečasti filtri ali čistilne naprave za mokro izločanje prahu.
(5) Upravljavec livarne železa mora izvajati ukrepe za preprečevanje razpršene emisije celotnega prahu pri prevozu in skladiščenju surovin, polizdelkov ali odpadkov, ki nastajajo v proizvodnji.
(6) Upravljavec livarne železa mora, preden začne predelavo, za vsako pošiljko odpadnih kovin zagotoviti meritev radioaktivnosti pošiljke odpadnih kovin v skladu s predpisom, ki ureja preverjanje radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin.
5. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec livarne železa, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s 4. členom te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca livarne železa.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla (Uradni list RS, št. 34/07).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-46/2011
Ljubljana, dne 10. novembra 2011
EVA 2011-2511-0014
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost