Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

3905. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti, stran 11812.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B, 40/09 in 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
1. člen
V Uredbi o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (Uradni list RS, št. 45/04, 96/05, 120/05, 66/06, 31/08, 48/09, 42/10, 63/10 in 71/11) se za 2.a členom doda novi 2.b člen, ki se glasi:
»2.b člen
Za izvrševanje sklepov o začasnem odvzemu vrednostnih papirjev ali premičnin, ki jih v prekrškovnih postopkih izdajajo drugi prekrškovni organi, razen tistih, ki jih izdaja Davčna uprava Republike Slovenije, so carinski uradi pristojni za celotno območje Republike Slovenije.«.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na 2. člen te uredbe je za celotno območje Republike Slovenije pristojen:
– Carinski urad Brežice za koordinacijo in usmerjanje postopkov nadzora ter drugih nalog v skladu s predpisi, ki urejajo prevoze v cestnem prometu in je zanje pristojna carinska služba;
– Carinski urad Celje za izvajanje postopkov davčne izvršbe denarnih terjatev države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se izterjujejo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, in zakonom, ki ureja upravne takse, za obravnavo zahtevkov in izdajo enotnih dovoljenj za poenostavljene postopke (EDPP) ter za obravnavo zahtevkov in izdajo dovoljenj za poenostavljene carinske postopke, za poenostavitve v tranzitnih postopkih, razen za tiste poenostavitve v tranzitnih postopkih, za katere je v tem členu določena pristojnost drugega carinskega urada, in za pooblaščenega pošiljatelja za poenostavljeno dokazovanje skupnostnega statusa blaga;
– Carinski urad Dravograd za izvajanje postopkov vračila dela plačane trošarine za plinsko olje, ki se dokazljivo porabi kot pogonsko gorivo za komercialni namen, upravičencem s sedežem v drugih državah članicah Evropske unije ali s sedežem v državah članicah EFTE;
– Carinski urad Jesenice za upravljanje sistema kvot in podatkovne baze TARIC ter za izdajanje listin, potrebnih pri uvozu določenega blaga, ki je predmet količinskega nadzora ali količinskih omejitev, za registracijo oseb iz tretjih držav v Republiki Sloveniji ter dodeljevanje številk EORI in pobiranje ter vračanje okoljskih dajatev iz pristojnosti carinske službe, razen okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih;
– Carinski urad Koper za obravnavo zahtevkov in izdajo dovoljenj za poenostavitve v tranzitnih postopkih za prevoz blaga po morju ter za elektronsko dokazovanje skupnostnega statusa blaga za ladijske družbe;
– Carinski urad Ljubljana za zbiranje podatkov o prometu po prenosnem omrežju (cevovodi, plinovodi ali daljnovodi) za celotno območje Republike Slovenije, za obravnavo zahtevkov in izdajo dovoljenj za poenostavitve v tranzitnih postopkih za prevoz blaga po železnici, v velikih zabojnikih, po zraku ali za gibanje po cevovodih, za obravnavo zahtevkov in izdajo potrdil za pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) ter za opravljanje nalog v zvezi z oprostitvami in vračili davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, inštitucije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo;
– Carinski urad Maribor za izvajanje postopkov davčne izvršbe denarnih terjatev države iz naslova glob, stroškov postopka in odločb o odvzemu premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska, ki se izterjujejo v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, in jih izreka ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, oziroma Policija;
– Carinski urad Murska Sobota za pobiranje proizvodnih dajatev za sladkor, za sprejem in obravnavo zahtev Unije za carinsko ukrepanje na področju varstva pravic intelektualne lastnine ter za izvajanje postopkov davčne izvršbe denarnih terjatev države in samoupravnih lokalnih skupnosti iz naslova glob, stroškov postopka in odločb o odvzemu premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska, ki se izterjujejo v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, razen tistih, za katere je z zakonom ali v tem členu določena pristojnost drugega carinskega urada, in tistih, ki jih v skladu z zakonom izterjuje Davčna uprava Republike Slovenije;
– Carinski urad Nova Gorica za zbiranje, preverjanje, analiziranje, hrambo in posredovanje statističnih podatkov o blagovni menjavi med državami članicami Evropske unije, za obravnavo zahtevkov in izdajo dovoljenj za uporabo skupnega zavarovanja v tranzitnih postopkih in opustitev zavarovanja v tranzitnih postopkih, za zaključevanje, nadzor in pobiranje dajatev iz naslova nepravilno zaključenih in nezaključenih tranzitnih postopkov, za vodenje postopkov v zvezi z nerazbremenjenimi zvezki ATA ter za opravljanje drugih nalog s področja tranzitnih postopkov;
– Carinski urad Sežana za izvajanje postopkov davčne izvršbe denarnih terjatev države in samoupravnih lokalnih skupnosti iz naslova denarnih kazni, ki se izterjujejo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, denarnih kazni, stroškov postopka in odvzema premoženjske koristi v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, ter sodnih taks v skladu z zakonom, ki ureja sodne takse.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 2.b člen, šesta alinea 3. člena v delu, ki se nanaša na opravljanje nalog v zvezi z oprostitvami in vračili davkov, sedma alinea 3. člena, osma alinea 3. člena v delu, ki se nanaša na izvajanje postopkov davčne izvršbe, in deveta alinea 3. člena uredbe v delu, ki se nanaša na vodenje postopkov v zvezi z nerazbremenjenimi zvezki ATA, pa se začnejo uporabljati 1. januarja 2012.
Št. 00712-70/2011
Ljubljana, dne 10. novembra 2011
EVA 2011-1611-0163
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost