Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

3860. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2, stran 11720.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 s spr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.), Odloka o spremembi imena javnega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Jesenice (Uradni list RS, št. 84/11) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.), 97. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 10. seji dne 29. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2
1. člen
Ustanoviteljica javnega zavoda Vrtec Jesenice je Občina Jesenice s sedežem Cesta železarjev 6, Jesenice.
Zavod je bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 29/92 in 40/92) dne 27. 5. 1992.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vložno številko 1/4393/00.
2. člen
Ime, sedež in pravni status zavoda
Zavod posluje pod imenom: VRTEC JESENICE
Sedež zavoda: Cesta Cirila Tavčarja 3a, Jesenice.
3. člen
Javni zavod Vrtec Jesenice (v nadaljnjem besedilu: vrtec) opravlja dejavnost vzgoje in varstva predšolskih otrok za območje Občine Jesenice.
V sestavi zavoda delujejo tudi naslednje vzgojno-varstvene enote:
– enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice,
– enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3a, Jesenice,
– enota Julke Pibernik, cesta Toneta Tomšiča 3, Jesenice,
– enota Cilke Zupančič, Cesta Ivana Cankarja 4e, Koroška Bela,
– dislocirani oddelek Frančiške Ambrožič, Hrušica 55a, Hrušica,
– dislocirani oddelek Ivanke Krničar, Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava.
Vzgojno-varstvene enote nimajo pooblastil v pravnem prometu.
4. člen
Dejavnost zavoda je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
P 85.100 Predšolska vzgoja,
I 56.290 Druga oskrba z jedmi,
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.
Dejavnost vrtca šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
4.a člen
V primeru razpoložljivih kapacitet, lahko javni zavod Vrtec Jesenice kot del javne službe, po predhodnem soglasju ustanovitelja, opravlja tudi pripravo prehrane za druge javne zavode. Vsa medsebojna razmerja javni zavodi uredijo s posebno pogodbo.
5. člen
Vrtec ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež vrtca. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj vrtca sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov vrtca ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
6. člen
Organi vrtca so:
1. svet vrtca,
2. ravnatelj vrtca,
3. strokovni organi:
– vzgojiteljski zbor,
– strokovni aktiv vzgojiteljev,
4. svet staršev.
7. člen
Svet vrtca sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev vrtca,
– trije predstavniki staršev. V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani predstavniki delavcev in staršev vseh organizacijskih enot.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občina.
Predstavnike delavcev vrtca imenujejo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavniki delavcev vrtca morajo biti zastopani iz vseh vzgojno-varstvenih enot. Kandidate predlagajo vzgojiteljski zbor in reprezentativni sindikati vrtca. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev vrtca. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Svet vrtca sprejme sklep o izvolitvi predstavnikov delavcev vrtca na podlagi poročila o volilne komisije.
Predstavnike staršev imenuje svet staršev.
8. člen
Svet vrtca najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tri člansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo. Komisijo imenuje za dobo štirih let.
9. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet vrtca po enakem postopku kot velja za imenovanje,
– predstavniku delavcev preneha delovno razmerje v zavodu,
– predstavnik sveta staršev ni več član sveta staršev.
V primeru, da član sveta vrtca sam zahteva razrešitev, o tem odloči svet vrtca.
Ko svet vrtca ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
10. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda so bila določena z Odlokom o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 29/92 in 40/92).
11. člen
Vrtec pridobiva sredstva za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo, in sicer iz:
– javnih sredstev,
– sredstev ustanovitelja,
– plačila staršev,
– sredstev od prodaje blaga in storitev ter izdelkov,
– donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
11.a člen
Premoženje, ki ga ustanovitelj daje javnemu zavodu v upravljanje:
– zemljišče s parc. št. 150, k.o. Jesenice v skupni izmeri 1047 m2, ki v naravi predstavlja objekt VVO Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice
– zemljišče s parc. št. 149, k.o. Jesenice, ki v naravi predstavlja otroško igrišče, pred objektom VVO Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice
– del zemljišča s parc. št. 144/1, k.o. Jesenice, ki v naravi predstavljata funkcionalno zemljišče objekta VVO Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice
– poslovni prostor v objektu, ki stoji na zemljišču s parc. št. 448, k.o. Hrušica, ki v naravi predstavlja dislocirani oddelek
– objekt, ki stoji na zemljišču s parc. št. 523/0 k.o. Jesenice, ki v naravi predstavlja enoto Angelce Ocepek cesta Cirila Tavčarja 3a, Jesenice
– zemljišče s parc. št. 524, k.o. Jesenice, ki v naravi predstavlja območje otroškega igrišča in funkcionalnega zemljišča, k objektu na naslovu Cirila Tavčarja 3a, Jesenice
– objekt, ki stoji na zemljišču s parc. št. 284/1, k.o. Jesenice, ki v naravi predstavlja enoto Julke Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3, Jesenice
– zemljišče s parc. št. 288, k.o. Jesenice, ki v naravi predstavlja območje otroškega igrišča in funkcionalnega zemljišča, k objektu na naslovu Cesta Toneta Tomšiča 3, Jesenice
– zemljišče in objekt, ki stoji na zemljišču s parc. št. 282/1, k.o. Koroška Bela, ki v naravi predstavlja enoto Cilke Zupančič, Cesta Ivana Cankarja 4e, Koroška Bela
– del objekta, ki stoji na zemljišču s parc. št. 1889/1, k.o. Blejska Dobrava, in v naravi predstavlja dislocirani oddelek Ivanke Krničar, Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava.
12. člen
Vrtec nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.
Vrtec odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjene za delo zavoda.
Občina in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
13. člen
Delo vrtca je javno.
Javnost dela vrtca se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov vrtca ter vzgojno varstvenemu delu vrtca, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj vrtca izrecno povabi.
O delu vrtca obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
14. člen
Ravnatelj in drugi delavci vrtca morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu oziroma šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
15. člen
Svet vrtca opravlja svoje naloge do izteka mandata.
16. člen
Ravnatelju vrtca preneha mandat z iztekom dobe, za katero je imenovan.
17. člen
Vrtec ima lahko pravila, ki jih sprejme sveta vrtca in s katerimi se uredijo vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
18. člen
Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje vrtca in niso opredeljena s tem aktom, se uporablja zakon neposredno.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda, razen sprejemanja odloka o ustanovitvi, imenovanja članov sveta vrtca, mnenja lokalne skupnosti pred imenovanjem ravnatelja in strategije vzgojno-izobraževalnega dela vrtca, izvršuje župan občine.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Odlok o ustanovitvi javnega vrtca vzgojno-varstvena organizacija Jesenice (Uradni list RS, št. 18/97)
19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 29/92 in 40/92) ter statut vrtca.
Spremembe odloka se sprejemajo po istem postopku kot sam odlok.
20. člen
Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-28/2011
Jesenice, dne 29. septembra 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti