Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3710. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, stran 11267.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo pristojni organi, obveznosti v zvezi z registracijo in dovoljenji za fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: FFS), označevanje FFS in semena, tretiranega s FFS, pristojbine, nadzor in kazenske določbe za izvajanje:
– Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1107/2009/ES) in
– Uredbe Komisije (EU) št. 547/2011 z dne 8. junija 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega Parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede označevanja fitofarmacevtskih sredstev (UL L št. 155 z dne 11. 6. 2011, str. 176; v nadaljnjem besedilu: Uredba 547/2011/EU).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi iz uredb iz prejšnjega člena.
(2) Poleg izrazov iz prejšnjega odstavka se v tej uredbi uporabljata tudi izraza:
– vloga, ki pomeni zahtevek v skladu z Uredbo 1107/2009/ES,
– registracija FFS, ki pomeni registracijo FFS iz 28. in 30. člena Uredbe 1107/2009/ES, vzajemno priznavanje registracije FFS iz 40. člena Uredbe 1107/2009/ES, podaljšanje registracije FFS iz 43. člena Uredbe 1107/2009/ES, prenehanje ali spremembo registracije FFS iz 45. člena Uredbe 1107/2009/ES, registracijo FFS z majhnim tveganjem iz 47. člena Uredbe 1107/2009/ES, registracijo FFS, ki vsebuje gensko spremenjeni organizem, iz 48. člena Uredbe 1107/2009/ES in razširitev registracije FFS za manjše uporabe iz 51. člena Uredbe 1107/2009/ES.
3. člen
(pristojni organi)
(1) Pristojni organ za izvajanje uredb iz 1. člena te uredbe je Fitosanitarna Uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava).
(2) V delu, ki se nanaša na registracijo FFS, Uprava odloča o registraciji FFS na podlagi soglasja Urada Republike Slovenije za kemikalije.
(3) Pristojni organ za izvajanje nadzora iz uredb iz 1. člena te uredbe in za posredovanje poročila o opravljenem nadzoru Evropski Komisiji iz prvega odstavka 68. člena Uredbe 1107/2009/ES je Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: Inšpektorat).
(4) Koordinacijski nacionalni organ iz drugega odstavka 75. člena Uredbe 1107/2009/ES je Uprava.
4. člen
(nujni ukrepi)
Če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 49. oziroma 69. člena Uredbe 1107/2009/ES, minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister), v skladu z 71. členom Uredbe 1107/2009/ES sprejme odredbo, s katero prepove ali omeji promet oziroma uporabo FFS oziroma semen, tretiranih s FFS.
5. člen
(vloga in dokumentacija za registracijo FFS)
(1) Za registracijo FFS se v vlogi poleg podatkov, zahtevanih za registracijo FFS v Uredbi 1107/2009/ES, navede tudi naslednje podatke:
– osebno ime ali firmo,
– naslov ali sedež in
– vrsto registracije FFS.
(2) V skladu s petim odstavkom 33. člena Uredbe 1107/2009/ES mora biti vloga za registracijo FFS v slovenskem jeziku, dokumentacija, ki je priložena vlogi, pa je lahko v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, izjemoma tudi v drugem uradnem jeziku Evropske unije, če Uprava s tem soglaša.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morata biti v slovenskem jeziku v skladu s četrtim odstavkom Priloge 1 Uredbe 547/2011/EU tudi osnutek etikete z navodilom za uporabo, ki je sestavni del dokumentacije.
6. člen
(odločba o registraciji FFS)
(1) V odločbi o registraciji FFS se poleg podatkov iz prvega, drugega in tretjega odstavka 31. člena ter 32. člena Uredbe 1107/2009/ES navede tudi:
– dodatne zahteve glede prometa in uporabe FFS, če je to potrebno za zmanjšanje tveganja za zdravje ljudi in okolja,
– odobritev etikete z navodilom za uporabo,
– časovni razmaki med zaporednimi tretiranji,
– delovna karenca (časovni razmak med tretiranjem in vstopom ljudi ali živali na tretirano območje) in
– velikost embalaže ter material, v katerega je pakirano FFS.
(2) Če je moral imetnik registracije FFS v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 286/2011 z dne 10. marca 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L št. 83 z dne 30. 3. 2011, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1272/2008/ES), spremeniti ali dopolniti z odločbo o registraciji FFS odobreno etiketo v delu, ki se nanaša na razvrščanje ali označevanje, mora vzorec tako spremenjene ali dopolnjene etikete nemudoma posredovati Upravi v skladu z drugim pododstavkom drugega odstavka 31. člena Uredbe 1107/2009/ES.
7. člen
(dovoljenja FFS)
(1) Vloga za vzporedno trgovanje v skladu z 52. členom Uredbe 1107/2009/ES, za dovoljenje za nujne primere v skladu s 53. členom Uredbe 1107/2009/ES in za dovoljenje za raziskave in razvoj v skladu s 54. členom Uredbe 1107/2009/ES se vloži na obrazcu za posamezno vrsto dovoljenja, ki je dostopen na spletni strani Uprave: http://www.furs.si/.
(2) Za izvajanje prvega odstavka 53. člena Uredbe 1107/2009/ES se vlogi za izdajo dovoljenja za nujne primere iz prejšnjega odstavka priloži tudi natančno utemeljitev potrebe po FFS.
(3) Za izvajanje 54. člena Uredbe 1107/2009/ES se vlogi za izdajo dovoljenja za raziskave in razvoj iz prvega odstavka tega člena priloži tudi:
– varnostni list za FFS v skladu s predpisi, ki urejajo registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij,
– natančen načrt in lokacijo preskusa, pri katerem se bo FFS uporabljalo.
8. člen
(obveščanje)
Uprava v skladu s 57. členom Uredbe 1107/2009/ES na svoji spletni strani objavlja podatke iz izdanih odločb o registracijah FFS, lahko pa tudi podatke iz izdanih dovoljenj iz prejšnjega člena, če s tem soglaša imetnik dovoljenja.
9. člen
(označevanje FFS zaradi varstva čebel)
(1) V skladu s četrtim odstavkom Priloge I Uredbe 547/2011/EU morajo biti FFS v prometu opremljena z etiketo skupaj z navodilom za uporabo v slovenskem jeziku.
(2) Za izvajanje tretjega odstavka 65. člena Uredbe 1107/2009/ES se zaradi varovanja čebel na etiketi FFS zahteva tudi uporaba grafičnega znaka narisane čebele iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Grafični znak je sestavljen iz čebele črne barve na beli podlagi z rdečo obrobo v obliki kvadrata postavljenega na oglišče. Grafični znak obsega najmanj petnajstino površine etikete, vendar najmanjša površina ne sme biti manjša od 1 cm2. Znak se namesti na prvi strani etikete.
10. člen
(označevanje semena, tretiranega s FFS)
Seme, tretirano s FFS, mora imeti na etiketi podatke iz odločbe o registraciji FFS v skladu s četrtim odstavkom 49. člena 1107/2009/ES navedene v slovenskem jeziku.
11. člen
(pristojbine)
(1) Vlagatelj za nastale stroške v Republiki Sloveniji, povezane s postopki vključitve aktivnih snovi, registracije FFS ali izdaje dovoljenj FFS v skladu s 74. členom Uredbe 1107/2009/ES plača pristojbino kot je določeno v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Pristojbine po tem členu so prihodek proračuna Republike Slovenije in se vplačajo na podračun javnofinančnih prihodkov, v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
(3) Uprava vlagatelju sporoči vrsto in višino pristojbin po tej uredbi in določi rok za plačilo pristojbine.
(4) Če vlagatelj iz prejšnjega odstavka ne plača pristojbine v določenem roku, ga Uprava pozove, da pristojbino plača v 15 dneh od prejema poziva.
(5) Če vlagatelj tudi v 15 dneh po prejemu poziva iz prejšnjega odstavka ne plača pristojbine, Uprava izda sklep o ustavitvi postopkov iz prvega odstavka tega člena.
(6) Uprava preplačilo ali napačno plačilo pristojbine vrne zavezancu.
12. člen
(nadzor)
Poleg pooblastil po splošnih predpisih o inšpekcijskem nadzoru lahko inšpektor Inšpektorata, pristojen za fitofarmacevtska sredstva po tej uredbi:
– prepove promet in uporabo FFS in pomožnih sredstev, ki niso registrirana ali nimajo ustreznega dovoljenja, izdanega v skladu z Uredbo 1107/2009/ES,
– prepove promet in uporabo FFS in pomožnih sredstev, če niso v skladu z odločbo o registraciji ali dovoljenjem, izdanim v skladu z Uredbo 1107/2009/ES,
– prepove dajanje FFS in pomožnih sredstev v promet, ki so pakirana na način, da se lahko zamenjajo z embalažo za hrano, pijačo ali krmo,
– prepove dajanje v promet FFS in pomožnega sredstva, ki ni pravilno označeno, pakirano in razvrščeno,
– odredi ustrezne ukrepe, če ugotovi, da se fitofarmacevtsko sredstvo ne uporablja pravilno v skladu s 55. členom Uredbe 1107/2009/ES,
– odredi ustrezne ukrepe, če ugotovi, da imetnik registracije ne obvešča o nevarnih vplivih FFS na zdravje ljudi ali živali ter okolja,
– preverja vodenje evidence o prometu in uporabi FFS,
– odredi ustrezne ukrepe, če ugotovi nepravilno oglaševaje FFS,
– opravi druga dejanja in odredi druge ukrepe, potrebne za izvajanje Uredbe 1107/2009/ES in te uredbe.
13. člen
(hujši prekrški)
(1) Z globo od 15.000 do 32.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
– da v promet ali uporabi FFS, ki ni registrirano v skladu z 28. členom Uredbe 1107/2009/ES,
– da v promet ali uporabi FFS ali seme, tretirano s FFS, v nasprotju s prepovedjo oziroma omejitvijo uporabe iz 4. člena te uredbe,
– ne obvesti Uprave o možnih škodljivih ali nesprejemljivih učinkih v skladu s prvim odstavkom 56. člena Uredbe 1107/2009/ES.
(2) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.500 do 5.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 2.000 do 3.000 eurov se kaznuje tudi posameznik za prekršek iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena.
14. člen
(drugi prekrški)
(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
– uporabi FFS v nasprotju z odločbo o registraciji FFS iz 31. člena Uredbe 1107/2009/ES,
– da v promet ali uporabi seme, tretirano s FFS, v nasprotju z 49. členom Uredbe 1107/2009/ES,
– da v promet ali uporabi FFS v nasprotju z dovoljenjem za vzporedno trgovanje v skladu z 52. členom Uredbe 1107/2009/ES,
– da v promet ali uporabi FFS v nasprotju z dovoljenjem za nujne primere v skladu s 53. členom Uredbe 1107/2009/ES,
– da v promet ali uporabi FFS v nasprotju z dovoljenjem za raziskave in razvoj v skladu s 54. členom Uredbe 1107/2009/ES,
– uporabi FFS v nasprotju s 55. členom Uredbe 1107/2009/ES,
– da v promet pomožna sredstva, ki niso registrirana v skladu z 58. členom Uredbe 1107/2009/ES,
– da v promet FFS, ki je pakirano na način, ki je v nasprotju s prvim odstavkom 64. člena Uredbe 1107/2009/ES,
– da v promet FFS, ki ni označeno, pakirano in razvrščeno v skladu s prvim oziroma tretjim odstavkom 65. člena Uredbe 1107/2009/ES,
– da v promet seme, tretirano s FFS, ki ni označeno v skladu z 10. členom te uredbe,
– oglašuje FFS v nasprotju s 66. členom Uredbe 1107/2009/ES,
– ne vodi in hrani evidence o prometu ali uporabi FFS v skladu s prvim odstavkom 67. člena Uredbe 1107/2009/ES,
– ne zagotovi podatkov o obsegu prodaje FFS v skladu s tretjim odstavkom 67. člena Uredbe 1107/2009/ES.
(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 1.500 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje tudi posameznik za prekršek iz prve, druge, tretje, četrte, šeste in dvanajste alineje prvega odstavka tega člena.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:
– Uredba o stroških v zvezi z registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ocenjevanjem aktivnih snovi in izdajo dovoljenj za fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 36/05) in
– Pravilnik o opremljanju fitofarmacevtskih sredstev z etiketo (Uradni list RS, št. 40/09 in 50/10).
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-22/2011
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
EVA 2010-2311-0035
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost