Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011

Kazalo

3638. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2011 – rebalans 1, stran 11097.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 9. seji dne 18. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2011 – rebalans 1
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku proračuna Občine Žužemberk za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11) (v nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+---------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |    v eurih|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov       | Proračun leta|
|    |                    |      2010|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  6.953.843,18|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  4.112.134,47|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |  3.559.654,47|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |  3.257.717,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje        |   187.786,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |   114.061,47|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   552.570,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   265.920,00|
|    |od premoženja             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    2.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |    5.650,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   23.000,00|
|    |storitev                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |   256.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |   574.545,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   317.675,00|
|    |sredstev                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   256.870,00|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |    2.500,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |    2.500,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |  2.264.663,71|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |   758.085,71|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |  1.506.578,00|
|    |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|    |Evropske unije             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  9.269.827,73|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |  1.499.531,77|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   193.536,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   31.740,00|
|    |varnost                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.219.255,77|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |    7.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve              |   48.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |  2.426.795,66|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije             |   541.113,58|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |  1.339.100,00|
|    |in gospodinjstvom           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |   95.864,92|
|    |organizacijam in ustanovam       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |   450.717,16|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  5.274.400,30|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  5.274.400,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   69.100,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim  |   33.000,00|
|    |in fizičnim osebam, ki niso      |        |
|    |proračunski uporabniki         |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi      |   36.100,00|
|    |proračunskim uporabnikom        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     | –2.315.984,55|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|    |IN NALOŽB               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |       0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|    |(750+751+752)             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila           |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev   |       0|
|    |in naložb               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |       0|
|    |privatizacije             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v |       0|
|    |javnih skladih in drugih osebah    |        |
|    |javnega prava, ki imajo premoženje v  |        |
|    |svoji lasti              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |       0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|    |V.)                  |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |  1.899.234,41|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |  1.899.234,41|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |  1.899.234,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   58.500,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |   58.500,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |   58.500,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEBA STANJA SREDSTEV        |  –475.250,14|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |  1.840.734,41|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |  2.315.984,55|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   550.250,14|
|    |PRETEKLEGA LETA            |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V prvem odstavku 10. člena se znesek »2.029.645,00 €« nadomesti z zneskom »1.840.734,41 €«.
3. člen
V 12. členu se znesek »57.000,00 €« nadomesti z zneskom »58.500,00 €«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2011-22
Žužemberk, dne 18. oktobra 2011
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.