Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011

Kazalo

3609. Pravilnik o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti, stran 10999.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 22. člena in 24. člena Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/11, v nadaljnjem besedilu: zakon), in sicer:
– obliko, ceno in vsebino certifikata o licenci in detektivske izkaznice;
– vsebino vloge za pridobitev licence in detektivske izkaznice;
– program usposabljanja in izpopolnjevanja detektiva, tarifo, kadrovske in materialne pogoje izvajanja programa ter način opravljanja detektivskega izpita in
– vsebino in trajanje obdobnega usposabljanja.
II. OBLIKA, CENA IN VSEBINA CERTIFIKATA O LICENCI IN DETEKTIVSKE IZKAZNICE
2. člen
(certifikat o licenci)
(1) Certifikat o licenci (v nadaljnjem besedilu: certifikat) je izdelan z zaščitnimi elementi, pravokotne oblike standardnega formata A4 (210 x 297 mm). Osnovna barva je bela z barvnim vzorcem v ozadju različnih barv, z leve strani certifikata je čez celotni list na modro-sivi podlagi bel napis »licenca št.«, ki mu sledi številka vsakokratne licence.
(2) Grafična oblika certifikata iz tega člena je določena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
(3) V glavi obrazca so podatki o izdajatelju certifikata in pravna podlaga za izdajo. Osrednji del obrazca vsebuje naziv »CERTIFIKAT O LICENCI«, podatke o detektivu, ki zajemajo osebno ime imetnika licence, sedež opravljanja detektivske dejavnosti, številko licence in kraj in datum izdaje certifikata. V spodnjem delu obrazca je na sredini lista barvni logotip Detektivske zbornice Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), ki je certifikat izdala, desno od logotipa je prostor za žig in podpis pooblaščene osebe pristojnega organa.
(4) Minister s cenikom določi ceno certifikata, ceno detektivske izkaznice, tarifo za usposabljanje in izpopolnjevanje detektiva ter detektivskega izpita.
3. člen
(detektivska izkaznica)
(1) Detektivska izkaznica je sestavljena iz detektivske izkaznice in detektivske značke, ki se hranita v usnjenem ovitku. Usnjen ovitek je črne barve in pregiben. Velikost prepognjenega ovitka je 110 x 75 mm. Na sprednji strani ovitka je v slepem tisku vtisnjen logotip pristojnega organa, ki je izkaznico izdal. Na notranji levi strani ovitka je vstavljena detektivska značka, na desni strani pa detektivska izkaznica.
(2) Detektivska izkaznica se izda na obrazcu iz primernega materiala, velikosti 86 x 54 mm.
(3) Na prednji strani izkaznice v levem zgornjem kotu je napis pristojnega organa, ki je izkaznico izdal, desno v nadaljevanju je napis »Detektivska izkaznica« z logotipom pristojnega organa. V levem spodnjem kotu je prostor za fotografijo v velikosti 35 x 25 mm v barvni tehniki, desno od fotografije so identifikacijski podatki imetnika detektivske izkaznice: številka licence, osebno ime, EMŠO imetnika in datum izdaje, v spodnjem desnem kotu je podpis pooblaščene osebe pristojnega organa.
(4) Osnovna barva detektivske izkaznice je modro bela z barvnim vzorcem v ozadju, besede so napisane v črni barvi.
(5) Na zadnji strani detektivske izkaznice so navedena upravičenja iz 27. člena zakona, ki jih ima pri opravljanju detektivske dejavnosti detektiv.
(6) Grafična oblika obrazca detektivske izkaznice iz tega člena je določena v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
4. člen
(detektivska značka)
(1) Detektivska značka je pozlačena medeninasta gravura ležeče ovalne oblike velikosti 57 x 43 mm. V osrednjem delu je vtisnjen logotip z ovalnim napisom pristojnega organa. Meje Slovenije so bele barve, spodaj desno pa sta dve polji pajkove mreže obarvani modro oziroma rdeče, kar skupaj tvori slovensko trobojnico.
(2) Na spodnjem delu detektivske značke je z velikimi tiskanimi črkami, v ovalu napis »DETEKTIV«. Napis je črne barve. V desnem delu značke pa je vgravirana številka izdane licence.
(3) Grafična oblika detektivske značke iz tega člena je določena v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
5. člen
(zamenjava certifikata ali detektivske izkaznice)
(1) Certifikat ali detektivsko izkaznico se na stroške prosilca zamenja:
– če sta poškodovana oziroma obrabljena ali če iz kakšnega drugega razloga nista več uporabna;
– če imetnik spremeni sedež ali osebno ime ali
– če se spremenijo drugi podatki uradne listine.
(2) V primeru pogrešitve, izgube ali tatvine se na stroške prosilca izda nov certifikat oziroma nova detektivska izkaznica.
(3) Imetnik mora v primerih iz prejšnjega odstavka tako dejstvo nemudoma naznaniti pristojnemu organu, ki je certifikat izdal, in v naznanitvi navesti podrobne podatke o okoliščinah iz prejšnjega odstavka. Pristojni organ na spletni strani objavi osebno ime detektiva, številko licence oziroma detektivske izkaznice, ki je bila pogrešana, izgubljena ali ukradena.
(4) Zaradi vpisa v uradno evidenco pristojni organ ob naznanitvi izgube ali tatvine izda prosilcu potrdilo.
III. VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE IN DETEKTIVSKE IZKAZNICE
6. člen
(vloga za podelitev licence in detektivske izkaznice)
(1) Pristojni organ licenco in detektivsko izkaznico podeli na podlagi prosilčeve vloge, če izpolnjuje z zakonom določene pogoje in sicer na prosilčeve stroške.
(2) Vloga za podelitev licence in detektivske izkaznice se vloži pri pristojnemu organu in mora vsebovati:
– osebno ime;
– rojstne podatke (datum in kraj rojstva);
– državljanstvo;
– podatke o stalnem in začasnem prebivališču;
– EMŠO;
– dokazilo, da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje ali enakovredno izobrazbo v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja;
– dokazilo o opravljenem detektivskem izpitu;
– dokazilo, da v zadnjih dveh letih ni opravljal nalog policista, pooblaščene uradne osebe v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji ali Obveščevalno-varnostni službi ministrstva, pristojnega za obrambo;
– dokazila o plačilu predpisane upravne takse v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse;
– naziv pravne osebe ali osebno ime fizične osebe – pooblaščenca oziroma zastopnika, če želi, da v njegovem imenu ureja vse postopke v zvezi s podelitvijo licence, kot tudi v primeru prekinitve postopka ali umika vloge in
– lastnoročni podpis prosilca.
(3) K vlogi za podelitev licence in detektivske izkaznice mora prosilec poleg dokazil, navedenih v prejšnjem odstavku, predložiti tudi fotografijo, ki kaže njegovo pravo podobo in ni retuširana. Prosilec mora biti fotografiran od spredaj z odkritim čelom in obrazom, brez pokrivala. Fotografija mora biti izdelana na belem tankem sijajnem papirju, velikosti 35 x 25 mm v barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje.
(4) Pristojni organ preveri izpolnjevanje pogojev in vlogo prosilca posreduje ministrstvu v varnostno preverjanje.
(5) Ministrstvo ugotovitve varnostnega preverjanja zabeleži na vlogi in v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, pridobi tudi osebne podatke o vpisu v ali iz kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške. Vlogo vrne pristojnemu organu v nadaljnje reševanje.
(6) Izpolnjevanje pogojev iz šeste, sedme in osme alineje drugega odstavka tega člena na podlagi vloge preveri pristojni organ sam.
IV. STROKOVNO USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE TER DETEKTIVSKI IZPIT
7. člen
(strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje)
(1) Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje po tem pravilniku pomeni:
– strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje kandidata za detektiva,
– obdobno usposabljanje vseh detektivov.
(2) S strokovnim usposabljanjem in izpopolnjevanjem kandidat za detektiva (v nadaljnjem besedilu: kandidat) osvoji potrebna strokovna znanja in spretnosti in se pripravi na detektivski izpit.
8. člen
(izvajalec strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja)
(1) Program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja kandidatov (v nadaljnjem besedilu: program) izvaja izvajalec strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ki mu je ministrstvo na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki jih določa zakon, z odločbo podelilo javno pooblastilo.
(2) Za organizacijo in izvedbo strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja je odgovoren izvajalec.
(3) Izvajalec mora imeti:
– za teoretične vsebine najmanj visoko strokovno izobrazbo prve stopnje in pet let delovnih izkušenj s posameznega strokovnega področja;
– za praktične vsebine najmanj višjo strokovno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj s posameznega strokovnega področja.
9. člen
(program)
(1) S programom se določi podrobnejša vsebina, trajanje usposabljanja in izpopolnjevanja, število točk za izračun cene za izvedbo programa, kadrovski in materialni pogoji, zahtevane spretnosti in znanja detektiva ter podrobne vsebine programskih sklopov.
(2) Program zajema naslednje programske sklope:
– pravna ureditev detektivske dejavnosti;
– opravljanje detektivske dejavnosti;
– kriminalistika;
– kazniva dejanja, prekrški in druga pravna ureditev;
– osnove pravosodnega sistema, javne uprave in upravnega postopka;
– etika, človekove pravice in komunikacijske veščine.
(3) Program je določen v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
(4) Program se objavi na spletnih straneh pristojnega organa in izvajalca. Izvajalec objavi na svojih spletnih straneh tudi pregled temeljne in dodatne literature ter drugih virov, potrebnih za pridobitev strokovne usposobljenosti.
10. člen
(prijava na strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje)
(1) Izvajalec in pristojni organ objavita termine za strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje na svojih spletnih straneh najmanj šestdeset dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja.
(2) Izvajalec zagotovi, da se kandidat na strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje poleg pisne prijave lahko prijavi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov izvajalca.
(3) Kandidat vloži prijavo najmanj osem dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja.
(4) Prijava kandidata se vloži kot vloga, ki vsebuje osebno ime kandidata, datum in kraj rojstva, EMŠO, stalni ali začasni naslov prebivališča (ulica s hišno številko, poštna številka in kraj), stopnjo in smer izobrazbe, izjavo za pristop k detektivskemu izpitu ter podpis kandidata.
(5) Izvajalec razporedi kandidata na strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje ter ga obvesti o datumu, uri, kraju ter trajanju usposabljanja in izpopolnjevanja.
(6) Stroške strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja plača kandidat.
11. člen
(pogoji ter postopek prijave na detektivski izpit)
(1) Pristop k detektivskemu izpitu kandidat potrdi hkrati z vlogo na prijavo k strokovnemu usposabljanju in izpopolnjevanju. Vloge, na katerih je prijava k detektivskemu izpitu, izvajalec pošlje pristojnemu organu.
(2) K detektivskemu izpitu se povabi vse prijavljene kandidate, ki so v celoti opravili strokovno usposabljanje in izobraževanje in so vlogo za pristop k detektivskemu izpitu oddali najmanj 15 dni pred razpisanim rokom izpita. Udeležba na strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju se ugotovi na podlagi seznama prisotnosti, ki ga izvajalec pošlje pristojnemu organu.
(3) Izvajalec ter pristojni organ na svojih spletnih straneh vsaj 30 dni pred izvedbo detektivskega izpita razpišeta rok za opravljanje izpita.
(4) Pred pristopom k detektivskemu izpitu mora kandidat poravnati vse finančne obveznosti, ki so nastale zaradi strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter detektivskega izpita.
(5) Pristojni organ mora vsaj enkrat letno določiti rok za izvedbo detektivska izpita.
12. člen
(komisija za opravljanje detektivskega izpita)
(1) Strokovno znanje kandidata na detektivskem izpitu po tem pravilniku ocenjuje komisija za detektivski izpit (v nadaljnjem besedilu: komisija), v katero sta imenovana dva člana ministrstva in dva člana pristojnega organa.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi listo članov komisij ministrstva za dobo štirih let, z možnostjo podaljšanja.
(3) Pristojni organ za vsak detektivski izpit določi predsednika in člane komisije s sklepom.
(4) Kot član komisije ali predsednik komisije ne sme sodelovati oseba,:
– ki je v času preverjanja kandidatov delodajalec,
– ki je v času preverjanja kandidatov sodelavec,
– ki je v sorodu s kandidatom v ravni vrsti ali stranski vrsti do tretjega kolena ali njegov zakonec ali zunaj zakonski partner,
– zoper katero so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o njeni nepristranskosti.
(5) V komisiji ne smeta biti več kot dva člana, ki sta izvajala program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja oziroma pripravljala kandidata na detektivski izpit.
(6) Članom komisij za izvedbo detektivskega izpita pripada za vsakega kandidata plačilo za delo in povrnitev stroškov, povezanih z delom v komisiji, določeno s cenikom, ki ga določi minister, pristojen za notranje zadeve.
13. člen
(način opravljanja detektivskega izpita)
(1) Usposobljenost kandidata se preveri z detektivskim izpitom, ki obsega pisni in ustni preizkus usposobljenosti in zajema vprašanja s področij, ki so določena s programom.
(2) Pisni del detektivskega izpita traja 60 minut, celoten detektivski izpit pa največ 180 minut. Pisni del detektivskega izpita se opravi na podlagi testa, ki ga pripravi pristojni organ, in ga pregleda in oceni komisija pred ustnim delom detektivskega izpita. Kandidat, ki pri pisnem delu ni dosegel sedemdeset odstotkov zahtevanega znanja, lahko kljub temu pristopi k ustnemu delu detektivskega izpita.
(3) Celoten detektivski izpit je ocenjen z oceno »uspešno«, če je kandidat v pisnem in ustnem delu skupaj dosegel več kot šestdeset odstotkov zahtevanega znanja iz vsebinskih sklopov, zajetih s programom. Merila preverjanja, ocenjevanja in delež izpitnih vprašanj so določeni s programom.
(4) Pred pričetkom detektivskega izpita član komisije ugotovi istovetnost kandidata ter ga seznani s postopkom in merili preverjanja.
14. člen
(evidentiranje postopka detektivskega izpita, ocenjevanje in izdajanje potrdil)
(1) Administrativno-tehnična in strokovna dela za komisijo opravlja pristojni organ.
(2) Komisija o vsakem kandidatu sestavi zapisnik, v katerem navede:
– vprašanja, ki so bila kandidatu postavljena;
– ocene znanja kandidata, sprejete na podlagi meril ocenjevanja.
(3) Kandidatu, ki je uspešno opravil detektivski izpit, predsednik komisije izda potrdilo.
(4) Kopijo potrdila predsednik komisije izroči pristojnemu organu.
15. člen
(odstop od detektivskega izpita)
(1) Če kandidat ne pristopi k detektivskemu izpitu v roku, ki je določen s povabilom, izostanka pa ne opraviči, ali če od detektivskega izpita odstopi potem, ko je že pristopil, se šteje, kot da detektivskega izpita ni uspešno opravil.
(2) Kandidat, ki ni pristopil k detektivskemu izpitu iz opravičenih razlogov, lahko detektivski izpit opravlja v enem od naslednjih izpitnih rokov kot prvi izpit, če je z obrazloženo pisno izjavo odstop od detektivskega izpita opravičil najmanj osem dni pred dnem, ki je določen za detektivski izpit.
(3) Opravičljivi razlogi iz prejšnjega odstavka so:
– bolezen ali poškodba, ki kandidatu onemogoči pripravo na detektivski izpit ali pristop k detektivskemu izpitu;
– bolezen ožjega družinskega člana, ki kandidatu onemogoči pripravo na detektivski izpit ali pristop k detektivskemu izpitu;
– smrt v ožji družini;
– drugi objektivni razlogi, zaradi katerih se kandidat ni mogel pripraviti na detektivski izpit ali mu je bil onemogočen pristop k detektivskemu izpitu.
(4) O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloča pristojni organ s sklepom. Pred odločitvijo o utemeljenosti razlogov za odstop od detektivskega izpita lahko pristojni organ od kandidata zahteva dodatna pojasnila in dokazila.
(5) Pristojni organ lahko izjemoma opraviči odstop od detektivskega izpita tudi v primeru, ko kandidat pisno izjavo iz drugega odstavka tega člena poda prepozno, če je zato podan utemeljen objektiven razlog in je kandidat izjavo iz drugega odstavka tega člena sporočil pristojnemu organu najkasneje do dne in ure, ki sta predvidena za opravljanje detektivskega izpita, oziroma takoj, ko je to mogoče, in če je iz vloge razvidno, da so razlogi za odstop nastopili po izteku roka iz drugega odstavka tega člena.
16. člen
(ugovor kandidata)
(1) Kandidat, ki je bil neuspešen pri detektivskemu izpitu, ima pravico do ugovora v treh dneh po opravljenem ustnem delu detektivskega izpita. Ugovor predloži pristojnemu organu pisno ali v elektronski obliki.
(2) Pristojni organ v pritožbenem postopku lahko s sklepom:
– zavrne kandidatovo pritožbo kot neutemeljeno;
– odloči, da se ugovor preveri s poročevalcem, ki ga določi pristojni organ.
(3) Poročevalec v roku treh dni po prejemu ugovora:
– pregleda dokumentacijo, ki se nanaša na celoten detektivski izpit;
– pridobi mnenje predsednika komisije.
(4) Če poročevalec ugotovi, da je ugovor utemeljen, pristojni organ imenuje komisijo, ki določi datum ponovnega opravljanja detektivskega izpita. Detektivski izpit se lahko ponovi najprej 15 dni in najkasneje 30 dni po izpitnem roku. V komisijo za ponoven preizkus znanja ne smejo biti imenovani predsednik ali člani, ki so znanje kandidata ocenili neuspešno.
17. člen
(stroški detektivskega izpita)
Če kandidat ne pristopi k opravljanju detektivskega izpita iz razlogov, ki niso opravičljivi po 15. členu tega pravilnika, ali detektivskega izpita ne opravi, mora pred opravljanjem detektivskega izpita ponovno plačati stroške v skladu z veljavnim cenikom.
18. člen
(evidenca strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja)
Izvajalci vodijo evidence strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, za kar se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo izobraževanje odraslih.
19. člen
(obdobno usposabljanje)
(1) Z obdobnim usposabljanjem detektiv poglobi, razširi in pridobi strokovna znanja ter spremlja strokovni razvoj in novosti na področju detektivske dejavnosti.
(2) Za prijavo, organizacijo, izvedbo in stroške obdobnega usposabljanja se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki urejajo strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje.
(3) Program obdobnega usposabljanja pripravi, organizira in izvaja pristojni organ in ga prilagodi potrebam za delo detektivov.
(4) Predvideni program obdobnega usposabljanja pristojni organ objavi na spletni strani najmanj sedem dni pred obdobnim usposabljanjem.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(prehodne določbe)
(1) Pristojni organ v roku petih mesecev od uveljavitve tega pravilnika podeli nove certifikate, usklajene s tem pravilnikom, vsem imetnikom detektivskih licenc.
(2) Pristojni organ obstoječe detektivske izkaznice, ki so bile izdane na podlagi Pravilnika o detektivski izkaznici (Uradni list RS, št. 10/04), v roku, ki ga določa zakon, uskladi z določbami tega pravilnika.
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, prenehajo veljati Pravilnik o detektivski izkaznici (Uradni list RS, št. 10/04), Pravilnik o programu in postopku preizkusa znanja kandidatov za pridobitev licence za opravljanje detektivske dejavnosti (Uradni list RS, št. 79/99), Pravilnik o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/03 in 25/08), Pravilnik o inšpekcijskem nadzoru na področju detektivske dejavnosti, službeni izkaznici inšpektorja za zasebno varstvo in o postopku za njeno izdajo (Uradni list RS, št. 52/03), Pravilnik o pogojih za pridobitev in odvzem licence za opravljanje detektivske dejavnosti, o postopku pridobitve in odvzema licence in o načinu vodenja evidence o izdanih in odvzetih licencah (Uradni list RS, št. 79/99).
22. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-267/2011/26
Ljubljana, dne 19. oktobra 2011
EVA 2011-1711-0027
v funkciji ministra za notranje zadeve
Aleš Zalar l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost