Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

3563. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – UPB1, stran 10894.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in spr. Uradni list RS, št. 23/96), 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 26. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99) in 26. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99, 23/99) je Občinski svet na 10. seji dne 29. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – UPB1
1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice je Občina Jesenice s sedežem na Jesenicah, Cesta železarjev 6.
Zavod je bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 29/92 in 40/92) dne 27. 5. 1992. Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vložno številko 1/01789/00.
2. člen
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
Zavod posluje pod imenom: Ljudska univerza Jesenice.
Sedež zavoda: Delavska ulica 1, Jesenice.
3. člen
Ljudska univerza Jesenice (v nadaljnjem besedilu: zavod) opravlja dejavnost izobraževanja odraslih in drugega izobraževanja, za območje občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. Zavod lahko opravlja dejavnost tudi za območje drugih občin, če se ustanovitelj tako dogovori in sklene z zainteresiranimi občinami ustrezno pogodbo.
4. člen
Dejavnost zavoda je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
P 85.2 Osnovnošolsko izobraževanje
P 85.3 Srednješolsko izobraževanje
P 85.31 Srednješolsko splošno izobraževanje
P 85.32 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P 85.4 Posrednješolsko izobraževanje
P 85.42 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje
P 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.51 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85.52 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
5. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
6. člen
Organi zavoda so:
1. svet zavoda
2. direktor
3. strokovni organi:
– andragoški zbor
– strokovni aktiv
– vodja izobraževalnega področja.
7. člen
Svet zavoda sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja
– dva predstavnika delavcev zavoda in
– en predstavnik odraslih, ki so vključeni v izobraževanje v zavodu.
Predstavnika ustanovitelja v svet zavoda imenuje Občina Jesenice.
Občine opredeljene v 3. členu odloka, imajo pravico sodelovati pri upravljanju zavoda.
Sodelovanje pri upravljanju se občinam zagotovi tako, da imajo svoje predstavnike v svetu zavoda.
Predstavnika ustanovitelja zastopata občine, za katere izvaja zavod dejavnost, opredeljeno v 3. členu odloka, v deležu, v katerem te občine sofinancirajo osnovno dejavnost zavoda.
Predstavnika delavcev zavoda imenujejo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.
Kandidata predlagajo andragoški zbor in reprezentativni sindikati zavoda. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila večino glasov delavcev, ki so volili.
Svet zavoda sprejme sklep o izvolitvi predstavnikov delavcev zavoda na podlagi poročila volilne komisije.
Predstavnika odraslih, ki so vključeni v izobraževanje v zavodu izvolijo udeleženci izobraževanja neposredno na tajnih volitvah.
8. člen
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tri člansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo. Komisijo imenuje za dobo štirih let.
9. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet šole po enakem postopku kot velja za imenovanje,
– predstavniku delavcev preneha delovno razmerje v zavodu.
V primeru, da član sveta šole sam zahteva razrešitev, o tem odloči svet šole.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat enemu članu in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
10. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda so bila določena z Odlokom o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 29/92 in 40/92).
11. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo, in sicer iz:
– javnih sredstev,
– sredstev ustanovitelja,
– plačila udeležencev,
– sredstev od prodaje blaga in storitev ter izdelkov,
– donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
11.a člen
Premoženje, ki ga ustanovitelj daje javnemu zavodu v upravljanje:
Ljudska univerza Jesenice upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem, ki je v lasti ustanovitelja. Ljudska univerza Jesenice upravlja s poslovnimi prostori na naslovu Delavska ulica 1, Jesenice, in sicer:
– z delom stavbe z ident. št. 2175-3112-50, z oznako 50.E poslovni prostor v 3. etaži, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice, nestanovanjska raba v izmeri 21,30 m2
– z delom stavbe z ident. št. 2175-3112-51, z oznako 51.E poslovni prostor v 3. etaži, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice, nestanovanjska raba v izmeri 5,30 m2
– z delom stavbe z ident. št. 2175-3112-52, z oznako 52.E poslovni prostor v 3. etaži, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice, nestanovanjska raba v izmeri 208,30 m2
– z delom stavbe z ident. št. 2175-3112-53, z oznako 53.E poslovni prostor v 3. etaži, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice, nestanovanjska raba v izmeri 38,20 m2
– z delom stavbe z ident. št. 2175-3112-54, z oznako 54.E poslovni prostor v 3. etaži, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice, nestanovanjska raba v izmeri 12,10 m2
– z delom stavbe z ident. št. 2175-3112-55, z oznako 55.E poslovni prostor v 3. etaži, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice, nestanovanjska raba v izmeri 143,60 m2
– z delom stavbe z ident. št. 2175-3112-56, z oznako 56.E poslovni prostor v 3. etaži, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice, nestanovanjska raba v izmeri 101,44 m2
– z delom stavbe z ident. št. 2175-3112-127, z oznako 127.E parkirno mesto v 2. etaži, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice, nestanovanjska raba v izmeri 10,80 m2
– z delom stavbe z ident. št. 2175-3112-128, z oznako 128.E parkirno mesto v 2. etaži, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice, nestanovanjska raba v izmeri 10,80 m2
– z delom stavbe z ident. št. 2175-3112-134, z oznako 134.E parkirno mesto v 2. etaži, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice, nestanovanjska raba v izmeri 10,80 m2
– z delom stavbe z ident. št. 2175-3112-135, z oznako 135.E parkirno mesto v 2. etaži, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice, nestanovanjska raba v izmeri 10,80 m2
– z delom stavbe z ident. št. 2175-3112-136, z oznako 136.E parkirno mesto v 2. etaži, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice, nestanovanjska raba v izmeri 10,80 m2
– z delom stavbe z ident. št. 2175-3112-137, z oznako 137.E parkirno mesto v 2. etaži, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice, nestanovanjska raba v izmeri 10,80 m2
– z delom stavbe z ident. št. 2175-3112-138, z oznako 138.E parkirno mesto v 2. etaži, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice, nestanovanjska raba v izmeri 10,80 m2, ki je pripisana pri podvložku št. 2343/138, k.o. Jesenice
– z delom stavbe z ident. št. 2175-3112-145, z oznako 145.E parkirno mesto v 2. etaži, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice, nestanovanjska raba v izmeri 10,80 m2, ki je pripisana pri podvložku št. 2343/145, k.o. Jesenice.
11.b člen
Cenike zavoda sprejema in potrjuje svet šole. Ceniki začnejo veljati z dnem, ko poda nanje soglasje ustanovitelj.
12. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga. Ustanovitelj in občine, opredeljene v 3. členu odloka, odgovarjajo za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu posamezne občine namenjena za delo zavoda.
13. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju andragoške dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
• podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost,
• podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
• podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
• podatki in dokumenti, ki jih zavodu oziroma zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
14. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata.
15. člen
Direktorju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je imenovan.
16. člen
Zavod ima lahko pravila, ki jih sprejme svet zavoda in s katerimi se uredijo vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
17. člen
Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje zavoda in niso opredeljena s tem aktom, se uporablja zakon neposredno.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda, razen sprejemanja akta o ustanovitvi, oziroma njegovih sprememb, imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda, mnenja lokalne skupnosti pred imenovanjem direktorja zavoda, ter strategije vzgojno-izobraževalnega dela, ki jih izvršuje Občinski svet Občine Jesenice, izvršuje župan Občine Jesenice.
17.a člen
Za urejanje razmerij med Občino Jesenice, Občino Kranjska Gora ter Občino Žirovnica, ki jih ne opredeljuje ta odlok, se neposredno uporabljajo določbe pogodbe o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda Ljudska univerza Jesenice.
18. člen
Zavod ima lahko pravila, ki jih sprejme svet zavoda in s katerimi se uredijo vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice (Uradni list RS, 42/97).
19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 29/92 in 40/92) ter statut zavoda.
19. člen
Uradno prečiščeno besedilo odloka prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-29/2011
Jesenice, dne 29. septembra 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost