Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011

Kazalo

3487. Uredba o dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu, stran 10587.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu
1. člen
V Uredbi o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 113/09, 62/10 in 4/11) se v 1. členu na koncu četrte alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 784/2011 z dne 5. avgusta 2011 o predplačilih neposrednih plačil, ki se izplačajo od 16. oktobra 2011 in so navedena v Prilogi I Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 203 z dne 6. 8. 2011, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 784/2011/EU).«.
2. člen
Za 30. členom se dodata novo VI.a poglavje in novi 30.a člen, ki se glasita:
»VI.a IZVAJANJE UREDBE 784/2011/EU
30.a člen
(izvajanje Uredbe 784/2011/EU)
(1) Kmetijskim gospodarstvom, za katera je bilo z izračunom predhodne ocene škode v skladu z metodologijo za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah ugotovljeno, da so utrpela škodo v kmetijstvu po neurju v letu 2011, se v skladu z Uredbo 784/2011/EU izplačajo predplačila za shemo enotnega plačila, dodatno plačilo za mleko za gorska višinska in strma kmetijska gospodarstva, pomoč za stročnice ter podpora za pridelavo lupinarjev (v nadaljnjem besedilu: predplačila).
(2) Za posamezno kmetijsko gospodarstvo iz prejšnjega odstavka se predplačilo določi v višini 50% odobrenih plačil za leto 2011.
(3) Predplačila za leto 2011 izvede agencija od 16. oktobra 2011 dalje.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-21/2011
Ljubljana, dne 13. oktobra 2011
EVA 2011-2311-0111
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost