Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011

Kazalo

3449. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, stran 10420.

Na podlagi petega odstavka 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – odl. US in 62/10 – ZUPJS) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09) se v prvem odstavku 9. člena besedilo »obdobju leta dni« nadomesti z besedilom »koledarskem letu«.
2. člen
V šestem odstavku 14. člena se doda tretji stavek, ki se glasi:
»Za enočlanska gospodinjstva v tržnih stanovanjih se kot zgornja meja pri izračunavanju subvencije k najemnini uporablja stanovanjska površina do 30 m2.«.
3. člen
Četrti odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Dohodki gospodinjstva se upoštevajo v obsegu in na način, določenima v zakonu ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Prosilec ali njegov družinski član dokazuje status brezposelne osebe s prijavo v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.«.
4. člen
V 21. členu se besedilo »tega pravilnika« nadomesti z vejico in besedilom »ki je sestavni del tega pravilnika«.
5. člen
V prilogi se na Obrazcu za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer ter za ocenjevanje prednostnih kategorij prosilcev I. točka spremeni tako, da se glasi:
»I.   STANOVANJSKE RAZMERE
1.   Stanovanjski status:
1.1.  udeleženec razpisa je brez stanovanja,
    ima naslov na pristojnih institucijah    240 točk
1.2.  udeleženec razpisa prebiva v prostorih za
    začasno bivanje, v drugih nestanovanjskih
    prostorih,                  220 točk
1.3.  udeleženec razpisa je najemnik ali
    podnajemnik tržnega stanovanja        190 točk
1.4.  udeleženec razpisa prebiva v delavskem
    domu, stanovanjski skupini, študentskem
    domu ali službenem stanovanju        170 točk
1.5.  udeleženec razpisa prebiva v neprofitnem
    stanovanju po 29. členu tega pravilnika   180 točk
1.6.  udeleženec razpisa prebiva pri starših,
    sorodnikih ali prijateljih          170 točk
1.7.  udeleženec razpisa je najemnik
    stanovanja, odvzetega po predpisih o
    podržavljenju in vrnjenega prvotnemu
    lastniku (v nadaljnjem besedilu:
    denacionalizirano stanovanje)        190 točk
1.8.  udeleženec razpisa je bivši hišnik in
    prebiva v hišniškem stanovanju        200 točk
1.9.  udeleženec razpisa je bivši hišnik, zoper
    katerega je vložena tožba na izpraznitev
    hišniškega stanovanja ali mu je že
    odpovedano najemno razmerje         230 točk
1.10.  udeleženec razpisa je solastnik
    stanovanja v tretjinskem ali manjšem
    solastniškem deležu, ki ne presega 40 %
    vrednosti zanj primernega stanovanja in v
    tem stanovanju prebiva            160 točk
2.   Kvaliteta bivanja:
2.1.  bivanje v neprimernem stanovanju       50 točk
3.   Neprimerna površina stanovanja:
3.1.  Utesnjenost v stanovanju:
3.1.1. do vključno 4 m2 na družinskega člana     20 točk
3.1.2. nad 4 m2 do vključno 8 m2 na družinskega
    člana                     15 točk
3.1.3. nad 8 m2 do vključno 12 m2 na družinskega
    člana                     10 točk
3.2.  Preveliko stanovanje glede na število
    uporabnikov (nad 20 m2) (velja le za
    denacionalizirana stanovanja)         15 točk
4.   Funkcionalnost stanovanja:
4.1.  stanovanje z arhitektonskimi ovirami     50 točk
4.2.  stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča  10 točk«.
6. člen
V prilogi se v Pojasnilih za uporabo pravilnika in obrazca za oceno stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev pri pojasnilih k 4. členu pravilnika drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Seštevek najvišjih vrednosti posameznih točk iz obrazca znaša 530 točk. Dodatni pogoji se tako lahko točkujejo z največ 133 točkami.«
V pojasnilih k 5. členu pravilnika se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dohodek gospodinjstva se upošteva v obsegu in na način, določenima v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.«.
Črtata se drugi in tretji odstavek.
Besedilo pojasnil k 9. členu pravilnika se spremeni tako da se glasi:
»Mejni zneski dohodka gospodinjstva se nanašajo na obdobje koledarskega leta pred razpisom, ki so primerljivi z razpoložljivimi podatki za raven države.«.
V pojasnilih k 14. členu pravilnika se za besedilom »30 m2« doda besedilo »ali do 40 m2« in doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Najemnik tržnega stanovanja se sam odloča, kako veliko stanovanje bo vzel v najem. Zato se kot zgornja meja pri izračunavanju subvencije za enočlansko gospodinjstvo pri tržnem stanovanju upošteva površina stanovanja do 30 m2.«.
7. člen
V prilogi se v Pojasnilih za uporabo obrazca I. točka spremeni tako, da se glasi:
»I. STANOVANJSKE RAZMERE
Splošno
Če je mogoče udeleženca razpisa točkovati po dveh različnih stanovanjskih statusih, se upošteva tistega, ki mu prinaša večje število točk.
Če se udeleženca razpisa točkuje po točki 1.1. ali po točki 1.2., je točkovanje pod točkami 2. Kvaliteta bivanja, 3. Utesnjenost v stanovanju in 4. Funkcionalnost stanovanja, izključeno.
1. Stanovanjski status
1.1. Udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja
Točkuje se udeleženec razpisa, ki je brezdomec ali prebiva v zasilnem bivališču (baraka in podobna bivališča) ali ima uradni naslov pri raznih organizacijah, društvih ipd. kot so na primer Center za socialno delo, Karitas, Rdeči križ ipd..
Udeleženec razpisa zaprosi za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega prebivališča, ki ga je imel pred namestitvijo, ali le s pridobitvijo uradnega naslova po tej točki.
1.2. Udeleženec razpisa prebiva v prostorih za začasno bivanje oziroma v drugih nestanovanjskih prostorih
Točkuje se udeleženec razpisa, ki prebiva v:
– bivalni enoti, namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih občanov ali v drugih nestanovanjskih prostorih;
– v materinskem domu ali zatočišču – varni hiši, zavetišču, centru za pomoč žrtvam kaznivih dejanj;
– drugih nestanovanjskih prostorih (uporaba ali preureditev raznih prostorov za nastanitev).
Če udeleženec razpisa prebiva na enem izmed naslovov, navedenem v drugi alinei točke 1.2., lahko vlogo za pridobitev neprofitnega stanovanja vloži tudi v kraju oziroma občini, kjer ima prijavljeno začasno prebivališče.
1.3. Udeleženec razpisa, ki je najemnik ali podnajemnik tržnega stanovanja
Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima sklenjeno najemno ali podnajemno pogodbo ali ima dokazila o plačevanju najemnine ali podnajemnine za tržno stanovanje.
1.4. Udeleženec razpisa prebiva v delavskem domu, stanovanjski skupini, študentskem domu ali je najemnik službenega stanovanja
Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima sklenjeno pogodbo o uporabi prostora, zgrajenega za nastanitev posameznikov (delavski dom) ali za najem stanovanja ali posameznih prostorov v okviru stanovanjske skupine, študentskega doma ali podobni nastanitvi.
Udeleženec razpisa ima v najemu službeno stanovanje, iz najemne pogodbe pa je razvidno, da mu bo najemno razmerje preteklo prej kot v letu dni, ali mu je najemodajalec že podal odpoved najemnega razmerja.
1.5. Udeleženec razpisa prebiva v neprofitnem stanovanju po 29. členu tega pravilnika
Udeleženec razpisa ima v najemu neprofitno stanovanje, ki ga je pridobil v najem na podlagi 29. člena pravilnika, ki ureja dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem, ne glede na dovoljeni rok za prebivanje v predmetnem stanovanju.
1.6. Udeleženec razpisa prebiva pri starših, sorodnikih ali prijateljih
Točkuje se udeleženec razpisa, ki razpolaga z dokazilom, da prebiva pri starših, sorodnikih ali prijateljih (potrdilo o stalnem prebivališču in gospodinjski skupnosti). Pri tem ni pomembno, če v stanovanju prebiva odplačno ali neodplačno.
1.7. Udeleženec razpisa je najemnik denacionaliziranega stanovanja
Točkuje se udeleženec razpisa, ki je prejšnji imetnik stanovanjske pravice, v primeru njegove smrti pa njegov zakonec ali izvenzakonski partner, ki je imel ta položaj pred smrtjo najemnika in je z njim prebival.
1.8. Udeleženec razpisa je bivši hišnik
Točkuje se udeleženec razpisa – bivši hišnik, ki je pravico do bivanja v hišniškem stanovanja pridobil pred uveljavitvijo stanovanjskega zakona v letu 1991, in sicer na podlagi najemne pogodbe ali drugega ustreznega akta in hišniška dela še opravlja ali del ne opravlja več zaradi upokojitve ali razlogov, ki niso nastali po njegovi krivdi ter za uporabo stanovanja plačuje tržno najemnino. Kot bivši hišnik se šteje tudi udeleženec razpisa, ki je hišniško stanovanje dobil v najem z namenom opravljanja sorodnih hišniških opravil kot so kurjač, čistilka in podobno. Po smrti bivšega hišnika se pravica do kandidiranja za dodelitev neprofitnega stanovanja prizna tudi njegovemu zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju.
1.9. Udeleženec razpisa je bivši hišnik, zoper katerega je vložena tožba na izpraznitev stanovanja ali mu je že odpovedano najemno razmerje
Točkuje se udeleženec razpisa, ki izpolnjuje pogoje, navedene pod točko 1.8., istočasno pa je vlogi že predložil pisno odpoved najemne pogodbe, ki jo je podpisala več kot polovica etažnih lastnikov po solastniških deležih in je rok za izselitev stanovanja že potekel ali pa odpovedni rok še teče, ali pa so etažni lastniki zoper njega vložili tožbo na izselitev, o čemer udeleženec predloži dokazilo.
1.10. Udeleženec razpisa je solastnik stanovanja v tretjinskem ali manjšem solastniškem deležu, ki ne presega 40 % vrednosti primernega stanovanja in v tem stanovanju prebiva
Točkuje se udeleženec, ki je solastnik stanovanja ali stanovanjske hiše ali drugega prostora, v katerem prebiva, njegov solastniški delež pa znaša največ tretjino in ne presega 40 % vrednosti zanj oziroma za njegovo gospodinjstvo primernega stanovanja. Če je namreč prosilec solastnik v večjem deležu, ima večjo možnost odločitve glede ravnanja z njegovim lastniškim deležem.
2. Kvaliteta bivanja
Praviloma gre za starejša stanovanja s pomanjkljivimi oziroma dotrajanimi instalacijami, za kletna, vlažna oziroma premalo osončena stanovanja, stanovanja s povsem nefunkcionalno razporeditvijo prostorov ipd., ki so ovrednotena z največ 150 točkami po sistemu točkovanja po Pravilniku o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81 s spremembami in dopolnitvam) ali ki so ovrednotena z največ 170 točkami po Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 s spremembami in dopolnitvami).
3. Neprimerna površina stanovanja
Pri izračunu se upoštevajo podatki o površini stanovanja iz sklenjene najemne oziroma podnajemne pogodbe ali zapisnika o točkovanju stanovanja. Če gre za udeleženca razpisa, ki prebiva pri starših, sorodnikih ali prijateljih, ali če prosilec nima sklenjene najemne ali podnajemne pogodbe ali, če prebiva v prostorih s souporabo določenih prostorov, se upošteva izjava udeleženca razpisa o površini dela stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki jo ima prosilec v uporabi oziroma v souporabi.
Točke za preveliko stanovanje glede na število uporabnikov lahko pridobi le udeleženec razpisa, ki prebiva v denacionaliziranem stanovanju. Stanovanje je preveliko, če za 20 m2 presega zgornji površinski normativ s plačilom lastne udeležbe in varščine iz 14. člena tega pravilnika.
4. Funkcionalnost stanovanja
4.1. Stanovanje z arhitektonskimi ovirami
Točke za stanovanje z arhitektonskimi ovirami lahko pridobi le udeleženec razpisa oziroma njegov družinski član, ki je gibalno oviran. Točkuje se udeleženec razpisa ali član gospodinjstva, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vozička.
4.2. Stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča
Točkuje se le v primeru, če je vhod neposredno v bivalne prostore.«.
V II. točki pojasnil se pod »7. Zdravstvene razmere« doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Udeležencu razpisa, katerega stanovanjske razmere se točkujejo po točki 1.1. ali 1.2., se dodelijo točke za zdravstvene razmere brez upoštevanja druge alinee prejšnjega odstavka.«.
V III. točki pojasnil se naslov odstavka »Druge prednostne kategorije prosilcev, skladno s tretjim odstavkom 6. člena pravilnika« in besedilo odstavka spremenita tako, da se glasita:
»Druge prednostne kategorije prosilcev, skladno z drugim odstavkom 6. člena pravilnika
Najemodajalci neprofitnih stanovanj lahko skladno s pooblastili po drugem odstavku 6. člena pravilnika vključijo v razpis poleg prednostnih kategorij, ki jih našteva že pravilnik, tudi drugo oziroma druge prednostne kategorije, kar pa morajo v razpisu posebej utemeljiti.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Do vzpostavitve potrebnega informacijskega sistema za prenos in prevzem podatkov po spremenjenem četrtem odstavku 19. člena pravilnika, predloži prosilec sam potrebne podatke o dohodkih, pri čemer se upoštevajo vsi obdavčljivi dohodki in prejemki, zmanjšani za davke in obvezne prispevke za socialno varnost, stroške ter odmerjeno dohodnino, razvidni iz dokončnih dohodninskih odločb in iz drugih dokončnih odločb davčnega organa in davčnih obračunov.
9. člen
Postopki za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-48/2011
Ljubljana, dne 6. oktobra 2011
EVA 2011-2511-0047
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti