Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011

Kazalo

3448. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu stanja površinskih voda, stran 10416.

Na podlagi petega in šestega odstavka 97. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu stanja površinskih voda
1. člen
V Pravilniku o monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1), Direktivo 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 348 z dne 24. 12. 2008, str. 84) in Direktivo Komisije 2009/90/ES z dne 31. julija 2009 o določitvi strokovnih zahtev za kemijsko analiziranje in spremljanje stanja voda v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES (UL L št. 201 z dne 1. 8. 2009, str. 36) določa:
– način in obseg izvajanja ter pogoje za izvajalce monitoringa stanja površinskih voda in
– način in obliko poročanja o monitoringu stanja površinskih voda.«.
2. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za vodna telesa teritorialnega morja ne uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na:
– ekološko stanje obalnih voda in
– spremljanje vrednosti parametrov kemijskega stanja in posebnih onesnaževal v živih organizmih.«.
3. člen
V 3. členu se v prvem stavku 3. točke beseda »ga« nadomesti z besedo »jo«, besedi »ravnijo natančnosti« se nadomestita z besedilom »natančnostjo in točnostjo«, besedi »ustreznega standarda« pa se nadomestita z besedilom »ustrezne standardne raztopine«.
V 4. točki se za besedo »parameter« doda vejica in besedilo »povezan z merilnim rezultatom«, beseda »kvantitativnih« pa se črta.
4. člen
V drugem odstavku 7. člena se v prvi alinei črta beseda »ekološko«.
5. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obseg meritev in analiz kemijskega in ekološkega stanja se določi v programu nadzornega monitoringa.«.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena se v prvi alinei črta beseda »in«, v drugi alinei se črta pika in doda beseda »in«, za drugo alineo pa se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– zagotovi kontinuirano spremljanje stanja na posameznih vodnih telesih površinskih voda.«.
V prvem odstavku 11. člena se v drugi alinei beseda »staja« nadomesti z besedo »stanja«, tretja alinea pa se spremeni tako, da se glasi:
»– ne dosegajo dobrega stanja.«.
V tretjem odstavku se v četrti alinei za besedama »mestu odvzema« in za besedama »postopek obdelave« doda beseda »vode«.
7. člen
Tretji odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Obseg meritev in analiz kemijskega in ekološkega stanja se določi v programu operativnega monitoringa.«.
8. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V obdobju nadzornega monitoringa se meritve parametrov kemijskega stanja izvajajo:
– enkrat mesečno v vodi,
– vsaj enkrat letno v živih organizmih za snovi, za katere so s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, določeni okoljski standardi kakovosti, izraženi kot vrednost parametra kemijskega stanja v tkivu živih organizmov,
– enkrat na tri leta v sedimentu oziroma živih organizmih za snovi, za katere je s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, določeno, da se zaradi zagotavljanja dolgoročne analize trendov koncentracij spremljajo v sedimentu oziroma živih organizmih.«.
V tretjem odstavku se v prvi alinei beseda »in« nadomesti z vejico, druga alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– enega leta za meritve parametrov kemijskega stanja v živih organizmih za snovi, za katere so s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, določeni okoljski standardi kakovosti, izraženi kot vrednost parametra kemijskega stanja v tkivu živih organizmov,«, za drugo alineo pa se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– treh let za meritve parametrov kemijskega stanja v sedimentu oziroma živih organizmih za snovi, za katere je s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, določeno, da se zaradi zagotavljanja dolgoročne analize trendov koncentracij spremljajo v sedimentu oziroma živih organizmih.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena se lahko v programu monitoringa iz 27. člena tega pravilnika za meritve parametrov kemijskega stanja v sedimentu oziroma živih organizmih določi pogostost meritev, ki odstopa od zahtev iz druge oziroma tretje alinee prejšnjega odstavka, če je na podlagi tehničnega znanja in strokovne presoje upravičeno izvajanje meritev v drugačnih časovnih presledkih.«.
9. člen
V drugem odstavku 15. člena se v prvi alinei besedilo »ISO/IEC-17025« nadomesti z besedilom »SIST EN ISO/IEC-17025«.
V tretjem odstavku se besedi »vzorce voda« nadomestita z besedo »vzorce«, besedilo »SIST ISO 5667-6« pa se nadomesti z besedilom »SIST EN ISO 5667-3«.
10. člen
V prvem odstavku 17. člena se v 1. točki besedilo »z EN ISO/IEC-17025« nadomesti z besedilom »s standardom SIST EN ISO/IEC-17025«, v prvi alinei 2. točke pa se za besedo »usposobljenosti« črta vejica in besedilo »ki pokrivajo analizne metode iz drugega odstavka prejšnjega člena«.
V drugem odstavku se za besedama »prejšnjega odstavka« doda besedilo »in prve alinee 2. točke prvega odstavka 22. člena tega pravilnika«, besedilo »ISO/IEC navodila 43-1« v različnih sklonih pa se nadomesti z besedilom »standarda SIST EN ISO/IEC 17043« v ustreznem sklonu.
11. člen
V šestem odstavku 20. člena se besedi »vzorce vode« in besedi »vzorce voda« nadomestijo z besedo »vzorce«, besedilo »SIST ISO 5667-6« pa se nadomesti z besedilom »SIST EN ISO 5667-3«.
12. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec posameznih nalog monitoringa ekološkega stanja, ki se nanašajo na vzorčenje in analize posebnih onesnaževal in splošnih fizikalno-kemijskih parametrov v skladu s tem pravilnikom, mora:
1. uporabljati sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC-17025 ali drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom,
2. dokazovati svojo usposobljenost za analizo posebnih onesnaževal in splošnih fizikalno-kemijskih parametrov ekološkega stanja, katerih meritve izvaja, na naslednji način:
– z udeležbo v programih preskušanja strokovne usposobljenosti za posebna onesnaževala in splošne fizikalno-kemijske parametre ekološkega stanja pri koncentracijah, ki so značilne za programe monitoringa ekološkega stanja v skladu s tem pravilnikom, in
– z analizo dostopnih referenčnih materialov, ki so reprezentativni za zbrane vzorce in vsebujejo ustrezne ravni koncentracij glede na mejne vrednosti razredov ekološkega stanja v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izvajalec posameznih nalog monitoringa ekološkega stanja, ki se nanašajo na vzorčenje in analize bioloških elementov kakovosti, mora biti usposobljen za doseganje stopnje determinacije v skladu z metodologijami iz 20. člena tega pravilnika.«.
13. člen
V drugem odstavku 24. člena se besedi »vzorce vode« in besedi »vzorce voda« nadomestita z besedo »vzorce«, besedilo »SIST ISO 5667-6« pa se nadomesti z besedilom »SIST EN ISO 5667-3«.
14. člen
V prvem odstavku 28. člena se v prvi alinei pred vejico doda besedilo »oziroma v okviru operativnega monitoringa«, druga alinea se črta, dosedanja tretja alinea postane druga alinea, dosedanji četrta in peta alinea, ki postaneta tretja in četrta alinea, se spremenita tako, da se glasita:
»– način vzorčenja ter opredelitev in opis postopkov vzorčenja,
– pogostost vzorčenja ter obseg analiz parametrov kemijskega stanja in posameznih elementov kakovosti ekološkega stanja,«, dosedanja šesta alinea se črta, dosedanja sedma in osma alinea pa postaneta peta in šesta alinea.
V drugem odstavku se v drugi alinei za besedama »zajete vode« črta vejica in besedilo »o postopkih obdelave vode za pripravo zdravstveno ustrezne pitne vode«, četrta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– način vzorčenja ter opredelitev in opis postopkov vzorčenja,«, v peti alinei pa se besedilo »letni načrt pogostosti« nadomesti z besedo »pogostost«.
15. člen
Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vključuje poročilo o kemijskem in ekološkem stanju vodnih teles površinskih voda in mora vsebovati podatke o:
– pogostosti in obsegu meritev in analiz,
– rezultatih meritev in analiz za posamezna mesta vzorčenja,
– vrednotenju rezultatov meritev in analiz vzorcev za obdobje iz programa monitoringa.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Poročilo iz prvega odstavka tega člena vključuje tudi:
– poročilo o rezultatih monitoringa vodnih teles površinskih voda, ki se odvzemajo za oskrbo s pitno vodo, ter oceno ustreznosti glede na dodatne zahteve za površinske vode, ki se odvzemajo za oskrbo s pitno vodo, v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, in
– poročilo o stanju vodnih teles površinskih voda na posebnih varstvenih območjih, kadar je na podlagi analize vplivov človekovih dejavnosti na stanje površinskih voda ali rezultatov nadzornega monitoringa ocenjeno, da ne bodo dosegla svojih okoljskih ciljev in zahtev glede površinske vode v skladu s predpisom, ki ureja posebna varstvena območja (Natura 2000), in so zato vključena v operativni monitoring površinskih voda.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Na grafičnih prilogah iz prejšnjega odstavka se s črno piko na karti označijo tista vodna telesa površinskih voda, ki niso dosegla dobrega ekološkega stanja ali dobrega ekološkega potenciala zaradi nedoseganja enega ali več okoljskih standardov kakovosti za posebna onesnaževala, določenih za to vodno telo.«.
Dosedanji šesti odstavek se črta.
16. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-137/2011
Ljubljana, dne 11. oktobra 2011
EVA 2011-2511-0027
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti