Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

3148. Sklep o pripravi Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta »Poslovno trgovski center Sevnica«, stran 9632.

Na podlagi 57. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr.: v nadaljevanju: ZPNačrt) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11) je župan Občine Sevnica sprejel
S K L E P
o pripravi Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta »Poslovno trgovski center Sevnica«
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Sevnica določa način in postopek priprave Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski center Sevnica (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Za območje je v veljavi Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica (Uradni list RS, št. 87/09 in 106/09), na podlagi katerega je bila zgrajena poslovno trgovska stavba in parkirišča v severnem delu območja.
Po izgradnji poslovno trgovskega centra se je izkazala potreba po ureditvi dodatnih poslovnih prostorov, ki so predvideni z dozidavo obstoječe stavbe.
Dozidava je predvidena nad obstoječimi parkirišči, ki se ohranjajo. V dozidanem delu se poleg poslovnih prostorov, ki se uredijo na nivoju 1. nadstropja obstoječe stavbe, uredijo tudi dodatna parkirišča z dovozno rampo in novim cestnim priključkom z javne poti.
Po določilih Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr.) je za nameravano gradnjo treba izdelati spremembo in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. člen
(dokumentacija, seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Strokovne rešitve za izdelavo sprememb in dopolnitev bodo temeljile na:
– Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 36/02, 87/04);
– Geodetskem načrtu št. 16-11, 25. 8. 2011, izdelal Kataster d.o.o., Krško;
– Idejni zasnovi, avgust 2011, izdelal Arhitektonika, Ljubljana;
– strokovnih gradivih in podatki sodelujočih organov in organizacij, določenih v 6. členu tega sklepa.
Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi v postopku priprave SD OPPN.
4. člen
(okvirno območje OPPN)
Območje spremembe in dopolnitve OPPN je identično z območjem veljavnega OPPN, ki obsega površino v izmeri cca 32 ara in vključuje naslednje parcelne številke v k.o. Sevnica: 520/3, 520/5, 520/4, 520/8, 506/9 – del, 506/10, 521/3 – del, 1515/1 – del, 1518/13 – del, 521/1 – del.
5. člen
(roki in postopek za pripravo)
Postopek priprave Sprememb in dopolnitev OPPN bo potekal po skrajšanem postopku po naslednjem okvirnem terminskem planu:
+------------------------------+----------------+---------------+
|Faza / aktivnosti       |Nosilec     |Rok izdelave  |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Sprejem in objava sklepa v  |Občina Sevnica |7 dni     |
|Uradnem listu RS in na    |        |        |
|svetovnem spletu, obvestilo  |        |        |
|MOP              |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Izdelava osnutka OPPN     |izdelovalec   |15 dni     |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Pridobitev smernic      |izdelovalec   |15 dni     |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Izdelava dopolnjenega osnutka |izdelovalec   |15 dni po   |
|               |        |prejetju vseh |
|               |        |smernic    |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Javno naznanilo o javni    |Občina Sevnica |7 dni     |
|razgrnitvi in javni obravnavi |        |        |
|dopolnjenega osnutka; objava v|        |        |
|svetovnem spletu in na    |        |        |
|krajevno običajen način    |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Javna razgrnitev z javno   |Občina Sevnica |15 dni     |
|obravnavo v času razgrnitve  |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Priprava stališč do pripomb in|Občina Sevnica, |5 dni     |
|predlogov           |izdelovalec   |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Sprejem stališč na seji    |občinski svet  |        |
|Občinskega sveta       |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Objava stališč v svetovnem  |Občina Sevnica |7 dni     |
|spletu in na krajevno običajen|        |        |
|način             |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Izdelava predloga OPPN na   |izdelovalec   |15 dni od   |
|podlagi sprejetih stališč   |        |potrditve   |
|               |        |stališč do   |
|               |        |pripomb    |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Pridobitev mnenj k predlogu  |izdelovalec   |15 dni     |
|OPPN in mnenj o        |        |        |
|sprejemljivosti vplivov na  |        |        |
|okolje            |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Izdelava usklajenega predloga |izdelovalec   |15 dni po   |
|               |        |prejemu vseh  |
|               |        |mnenj     |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Sprejem predloga na seji   |občinski svet  |        |
|občinskega sveta       |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Objava odloka v Uradnem listu |Občina Sevnica |15 dni     |
|RS              |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
V primeru, da Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, izda odločbo o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje, je treba izdelati okoljsko poročilo ter pridobiti potrditev ustreznosti okoljskega poročila s strani ministrstva, kar posledično okvirne roke za izdelavo OPPN podaljša za 45 dni.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k osnutku in mnenja k OPPN:
– Elektro Celje d.d., Poslovna enota Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
– Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
– JP Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
– JP Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
– Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica;
– Krajevna skupnost Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica;
– Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Če smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora izdelovalec OPPN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte. V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora ali drugih udeležencev, se le-te pridobijo v istem postopku.
Nosilec urejanja prostora, ki v primeru izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje poda mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Pripravljalec OPPN je Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Finančna sredstva za pripravo OPPN zagotavlja investitor Sava avto d.o.o., Dolenji Boštanj 60a, 8294 Boštanj.
Načrtovalca OPPN Savaprojekt Krško d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, je izbral investitor.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij. Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo spremembe in dopolnitve OPPN. Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih telesih v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek. Po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije, načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (štiri izvodi) in digitalni obliki (dva izvoda), ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
8. člen
(končne določbe)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0002/2011
Sevnica, dne 5. septembra 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti