Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

3145. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovno obrtne cone Veliki Otok, stran 9627.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr)), ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 24. 8. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovno obrtne cone Veliki Otok
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovno obrtne cone Veliki Otok
Občinski podrobni prostorski načrt Poslovno obrtne cone Veliki Otok (v nadaljevanju: OPPN POC Veliki Otok) se pripravlja na pobudo Občine Postojna.
Območje OPPN POC Veliki Otok obsega širitev obstoječe obrtne cone Veliki otok v jugozahodni smeri, ker obstoječa cona ne zadostuje potrebam po obrtno poslovnih objektih na tem območju. Za novo območje se v OPPN določi osnovna prometna in komunalna infrastruktura, ki se navezuje na že obstoječo ter umestitev predvidenih objektov v prostor.
2. Pravna podlaga za pripravo OPPN
Pravna podlaga za pripravo OPPN POC Veliki Otok je 55. in 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 99/07) in Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90, 110/10), ki na območju PO 01 Veliki Otok predvideva izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. Območje in vsebina OPPN
Območje predvidenega OPPN POC Veliki otok obsega približno 3,4 ha.
Območje predvidenega OPPN POC Veliki otok po OPN Občine Postojna v celoti obsega enoto urejanja prostora PO 01 Veliki Otok – Tehnološki park, kjer je predvidena namenska raba IG – območje gospodarske cone in je po podrobnih izvedbenih pogojih predvidena za širitev obstoječe obrtne cone, z objekti višine do 10 m in navezavo na obstoječe ceste.
V OPPN POC Veliki otok se določi potek osnovne prometne infrastrukture, kanalizacije in vodovoda, elektro energetskega omrežja s transformatorsko postajo, javno razsvetljavo ter telekomunikacijsko omrežje, vse v navezavi na infrastrukturo v že obstoječi obrtni coni. Za umestitev objektov v prostor se predvidi osnovne prostorske in višinske gabarite ter predvidi manjše gradbene parcele, ki jih je po željah bodočih investitorjev mogoče prilagajati.
V območju je že zgrajeno igrišče za potrebe vaščanov Velikega Otoka, zato se v novem OPPN POC obstoječe igrišče prestavi na jugovzhodni del, ob makadamski cesti bliže naselju Veliki Otok.
Za območje se lahko hkrati izdela tudi program komunalnega opremljanja.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi.
Za območje OPPN POC Veliki otok so bile predhodno izdelane strokovne podlage. Izdelan je bil idejni projekt umestitve objektov v prostor ter komunalne opreme, z oceno vrednosti komunalne opreme v več variantah s ciljem zagotovitve najustreznejše ureditve vključitve objektov v prostor in izvedbe komunalne opreme.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– idejni projekt umestitve objektov prostor,
– idejni projekt komunalne opreme,
– izdelan geodetski posnetek območja,
– usmeritve iz OPN Občine Postojna.
Kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Izdelovalec OPPN bo izdelal ali vsaj koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo OPPN
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN:
+--------------------------------+-----------------------------+
|Priprava osnutka OPPN      |30 dni po prevzemu gradiva  |
|                |iz prvega odstavka tega   |
|                |člena            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Priprava osnutka za pridobitev |5 dni po potrditvi osnutka s |
|smernic             |strani občinske uprave    |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev   |30 dni            |
|urejanja prostora        |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka  |10 dni po pridobitvi smernic |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Javno naznanilo o javni     |7 dni pred javno obravnavo  |
|razgrnitvi           |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Javna razgrnitev in javna    |30 dni            |
|obravnava            |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Priprava stališč do pripomb iz |10 dni po zaključeni javni  |
|javne razgrnitve in obravnave  |razgrnitvi in obravnavi   |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Priprava predloga OPPN za    |10 dni po sprejemu stališč  |
|pridobitev mnenj        |do pripomb          |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev    |30 dni            |
|urejanja prostora        |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Priprava usklajenega predloga za|10 dni po pridobitvi mnenj  |
|obravnavo na občinskem svetu  |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Obravnava in sprejem OPPN na  |Predvidoma 20 dni po     |
|občinskem svetu         |pripravi usklajenega     |
|                |predloga           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Priprava končnega predloga po  |10 dni po sprejemu na    |
|sprejemu akta na občinskem svetu|občinskem svetu       |
+--------------------------------+-----------------------------+
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se od faze pridobivanja smernic roki ustrezno spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SD OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, OE Koper, Ankaranska 7b, 6104 Koper
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Pristaniška 12, 6000 Koper
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo OPPN POC Veliki Otok in strokovnih podlag zagotovi občina kot pripravljavec ter morebitni bodoči investitorji na tem območju. Občina Postojna kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave OPPN.
8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Postojna ter o pričetku obvesti Ministrstvo RS za okolje in prostor.
Št. 3505-3/2011-17
Postojna, dne 1. septembra 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti