Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

3144. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Terasne vile Bernardin, stran 9623.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave št. 46/2007 – UPB) župan Občine Piran sprejme
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Terasne vile Bernardin
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA NAČRTA
Območje predvidenega OPPN se nahaja v enoti urejanja prostora T 5/2, kjer je po planskih aktih občine (Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran, Uradne obj. št. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 26/04, 36/04) določena namenska raba »C« območje z mešano rabo – turizem, oskrbne in storitvene dejavnosti. Podrobnejša namenska raba na tem območju pa je določena z oznako »P« – prometna površina, večja parkirišča in garažna hiša.
Investitor namerava na navedenem območju realizirati večnivojsko parkirišče in 7–8 večstanovanjskih hiš.
Prostorski izvedbeni akti, ki veljajo v navedeni enoti urejanja prostora, načrtovanih posegov ne omogočajo, zato je za izvedbo potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
2. PREDMET IN IZHODIŠČA
Predmet izdelave občinskega prostorskega načrta je realizacija programa večnivojskega suterenskega parkirišča s približno 300 parkirnimi mesti in nadgradnjo 7 ali 8 večstanovanjskih hiš. Natančno število suterenskih parkirišč bo odvisno od geoloških pogojev gradnje. Del parkirišč bo namenjen uporabnikom ožjega območja, njihovo število bo v razmerju s številom stanovanjskih enot, ostala parkirišča bodo javna.
V posameznem večstanovanjskem objektu je okvirno predvidenih po 8 bivalnih enot, skupaj med 56 in 64 enot.
Predvidena je terasasta zasnova gradnje.
Izhodišča za realizacijo načrtovanega programa so:
– upoštevanje namenske rabe prostora, določene z dolgoročnim planom,
– upoštevanje obstoječega stanja in lege v prostoru ter prostorskih omejitev, ki iz tega izhajajo,
– upoštevanje prometne ureditve območja in predvidenih navezav območja na javno cestno omrežje,
– upoštevanje omejitev, ki izhajajo iz smernic, ki jih izdajo nosilci urejanja prostora.
3. UREDITVENO OBMOČJE
Območje izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega zemljišča parcel in dele parcel 1609, 1608, 1600, 1599, 1598, 1597, 1596, vse k.o. Piran. Približna velikost ureditvenega območja je 0,5 ha.
Glede na rezultate strokovnih podlag se lahko meja ureditvenega območja tudi spremeni.
4. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV, GEODETSKIH IN DRUGIH PODLAG IN OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
V okviru strokovnih rešitev se proučijo in prikažejo možnosti izrabe in oblikovanja območja. Pri izdelavi strokovnih rešitev se poleg pogojev na samem območju, upošteva še navezavo na kontaktna območja, predvsem na območje ob priobalni cesti.
Strokovne rešitve bo izdelal načrtovalec, izbran s strani pobudnika, ki bo na podlagi teh rešitev izdelal OPPN v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
Celotne stroške v zvezi z izdelavo in stroške v zvezi s postopkom sprejemanja OPPN (uradne objave, odkupnine za smernice in mnenja, prevod itd.) krije pobudnik. Pobudnik prav tako krije stroške, ki bi nastali zaradi morebitne izdelave strokovnih študij, ki bodo potrebne za izdelavo prostorskega akta (zahteve nosilcev urejanja prostora, dodatne preverbe zaradi podanih pripomb na osnutek OPPN itd.) in stroške geodetskega posnetka obstoječega stanja.
5. TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO SPREMEMBE OPPN oziroma POSAMEZNIH FAZ
Izdelava OPPN je načrtovana za leto 2011 in 2012. Podrobna faznost izdelave in postopka sprejetja OPPN je prikazana s terminskim planom.
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.
+------------------------------+-----------------+--------------+
|FAZA             |NOSILEC     |ROK      |
+------------------------------+-----------------+--------------+
|Sklep o začetku priprave OPPN |UOP, župan,   |september 2011|
|               |načrtovalec   |       |
+------------------------------+-----------------+--------------+
|Objava sklepa v uradnem    |župan, UOP    |september 2011|
|glasilu in svetovnem spletu  |         |       |
|in obvestilo ministrstva   |         |       |
+------------------------------+-----------------+--------------+
|Priprava osnutka       |načrtovalec   |september 2011|
+------------------------------+-----------------+--------------+
|Poziv nosilcem urejanja    |načrtovalec   |30 dni    |
|prostora za pridobitev    |pripravi vlogo, |september–  |
|smernic, pridobitev smernic  |posreduje UOP  |oktober 2011 |
|in pridobitev obvestila MOP  |         |       |
|za varstvo okolja o izvedbi  |         |       |
|celovite presoje vplivov na  |         |       |
|okolje            |         |       |
+------------------------------+-----------------+--------------+
|Analiza smernic, izdelava   |načrtovalec   |oktober 2011 |
|strokovnih podlag in     |         |       |
|dopolnitev osnutka OPPN    |         |       |
+------------------------------+-----------------+--------------+
|Javno naznanilo o javni    |župan, UOP    |7 dni pred  |
|razgrnitvi in javni obravnavi |         |pričetkom   |
|dopolnjenega osnutka OPPN;  |         |javne     |
|objava v svetovnem spletu in |         |razgrnitve  |
|na krajevno običajen način  |         |oktober–   |
|               |         |november 2011 |
+------------------------------+-----------------+--------------+
|Javna razgrnitev in obravnava |UOP, načrtovalec |oktober–   |
|dopolnjenega osnutka OPPN z  |         |november 2011 |
|evidentiranjem vseh pisnih  |         |       |
|pripomb            |         |       |
+------------------------------+-----------------+--------------+
|Priprava stališča do pripomb |načrtovalec UOP, |november 2011 |
|in predlogov iz javne     |župan      |       |
|razgrnitve in javne obravnave |         |       |
+------------------------------+-----------------+--------------+
|Prva obravnava na OS     |občinski svet  |december 2011 |
+------------------------------+-----------------+--------------+
|Objava stališč do pripomb na |UOP       |december 2011 |
|krajevno običajen način,   |         |       |
|pisna seznanitev lastnikov  |         |       |
|parcel na območju OPPN    |         |       |
+------------------------------+-----------------+--------------+
|Oblikovanje predloga OPPN na |načrtovalec   |januar 2011  |
|podlagi stališč do pripomb  |         |       |
|ter predlogov javnosti    |         |       |
+------------------------------+-----------------+--------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev |UOP, načrtovalec |januar–februar|
|urejanja prostora na     |         |2012     |
|dopolnjen predlog OPPN in   |         |       |
|opredelitev pristojnih    |         |       |
|ministrstev o sprejemljivosti |         |       |
|OPPN, kolikor je potrebna   |         |       |
|celovita presoja vplivov na  |         |       |
|okolje            |         |       |
+------------------------------+-----------------+--------------+
|Priprava usklajenega predloga |načrtovalec   |februar–marec |
|OPPN             |         |2012     |
+------------------------------+-----------------+--------------+
|Druga obravnava in sprejem  |župan, občinski |marec–april  |
|odloka na občinskem svetu   |svet       |2012     |
+------------------------------+-----------------+--------------+
|Objava odloka v Uradnem listu |UOP       |april 2012  |
+------------------------------+-----------------+--------------+
Kolikor se na podlagi obvestila MOP ugotovi, da je potrebno izdelati okoljsko poročilo, se na podlagi veljavne zakonodaje celotni postopek ustrezno podaljša.
Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta.
6. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA
Pripravljavec OPPN je: Občina Piran oziroma Urad za okolje in prostor
Pobudnik OPPN je: Regulus d.o.o., Dunajska 159, 1000 Ljubljana
Pri izdelavi akta sodelujejo:
Pristojni nosilci urejanja prostora:
1 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
2 Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
3 Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper
4 Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
5 Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. Arze 1/b, Piran
6 Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribucija Koper, Ulica 15. maja 15, Koper
7 Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper
8 Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
9 Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Piran, Trg bratstva 1, 6330 Piran
10 Zavod za varstvo narave, OE Piran, Trg Etbina Kristana 1, Izola
11 Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana
12 OGREVANJE Piran, d.o.o. Liminjanska 117, Portorož.
V postopek se lahko po potrebi vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso izrecno navedeni v točki 6. tega sklepa.
7. OBJAVA SKLEPA PRIPRAVE
Sklep priprave se objavi v svetovnem spletu in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.
Št. 3505-6/2011
Piran, dne 8. septembra 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
In base all'art. 57 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/07), all'art 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 94/07 – testo unico 2, 76/08, 79/09 e 51/10) e all'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale n. 46/2007 – testo unico), il Sindaco del Comune di Pirano adotta la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
d’avvio stesura del piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) Ville di Bernardino a terrazzamenti
1. VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E MOTIVAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO TERRITORIALE
La zona del previsto P.R.P.C. è ubicata nell'unità di pianificazione T 5/2, dove, secondo gli Atti di pianificazione comunali (Modifiche ed integrazioni alle componenti territoriali del piano a lungo e a medio termine del Comune di Pirano, Boll. Uff.., No. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 17/02, 24/02, 36/02, 03/07, 37/03, 26/04, 36/04) è stabilita la destinazione d'uso »C« zona a mista destinazione d'uso – turismo, approvvigionamenti e servizi. La destinazione d'uso particolareggiata in quest'area corrisponde al contrassegno »P« – zona a traffico, grandi parcheggi e autosilo.
L'investitore si propone di realizzare un parcheggio multi-livello e 7–8 abitazioni condominiali.
Gli atti territoriali esecutivi, vigenti nell’area più sopra esplicitata non consentono la realizzazione degli interventi progettati ed è conseguentemente necessario adottare un piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.).
2. FINALITÀ E PREMESSE
Finalità dell'elaborazione del piano regolatore particolareggiato comunale è la realizzazione di un parcheggio multi-livello interrato, con circa 300 posti auto, e la sopraedificazione di 7 o 8 abitazioni plurifamiliari. La disponibilità effettiva di posti auto interrati dipenderà dalle condizioni geologiche. Una parte dei parcheggi sarà destinata ai residenti in zona, in rapporto al numero di unità condominiali, altre superfici verranno adibite invece a parcheggi pubblici.
In ciascuna struttura condominale sono previste indicativamente n. 8 unità abitative, per un totale tra 56 e 64 unità.
La costruzione sarà realizzata a terrazzamenti.
Le premesse per la realizzazione del programma pianificato sono le seguenti:
– l'osservanza della destinazione d'uso del territorio, così come stabilita dal piano a lungo termine,
– la conformità allo stato di fatto, all'ubicazione del territorio nonché la rispondenza ai vincoli spaziali da esse derivanti,
– l’osservanza della regolamentazione del traffico nella zona d'assetto e degli allacciamenti previsti alla rete stradale pubblica,
– il rispetto dei limiti derivanti dalle linee guida emanate dai responsabili della pianificazione territoriale.
3. AREA D'INTERVENTO
L'area d'intervento ricopre uno spazio costituito dai seguenti appezzamenti: particelle catastali o parti delle stesse, n. 1609, 1608, 1600, 1599, 1598, 1597, 1596, tutte c.c. di Pirano. Le dimensioni approssimative della zona di regolamentazione sono di 0,5 ettari.
Secondo i risultati delle analisi tale area ed i relativi margini potranno altresì essere modificati.
4. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE SOLUZIONI TECNICO PROFESSIONALI, DEGLI STUDI GEODETICI O DI ALTRA NATURA ED OBBLIGHI RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Nell'ambito delle soluzioni tecniche devono essere valutate e presentate le possibilità di sfruttamento e di modellamento dell'area. Nell’elaborazione delle soluzioni tecniche supplementari a fronte dello status quo, dovranno essere opportunamente tenuti presente gli allacciamenti alle zone di contatto, in particolare nelle prospicienze della strada costiera.
Le analisi tecnico-professioni verranno svolte dal progettista, selezionato dal promotore, il quale sulla base di tali analisi produrrà il P.R.P.C. in linea con le leggi e con i decreti ad esse soggetti.
I costi complessivi di predisposizione ed approvazione del P.R.P.C. (pubblicazione ufficiale, acquisizione di direttive e di pareri rilevanti, traduzioni, ecc.) sono a carico del promotore. Il promotore si farà ugualmente carico dei costi che potrebbero insorgere dalla potenziale produzione di studi tecnico-professionali che si rendano necessari per la stesura del piano territoriale (richieste da parte dei responsabili per la pianificazione territoriale, ricerche aggiuntive in relazione ad osservazioni espresse sulla base del P.R.P.C., ecc.) e dei costi della rilevazione geodetica dello stato di fatto dell'area in questione.
5. CRONOPROGRAMMA PER L’INSERIMENTO DI MODIFICHE DEL P.R.P.C. E PER OGNI FASE
La predisposizione del P.R.P.C. è prevista per gli anni 2011 e 2012. La suddivisione specifica in fasi di stesura e di approvazione del P.R.P.C. è indicata all'interno del cronoprogramma.
Il cronoprogramma per ogni fase è stabilito in base ai termini di legge di minima, che devono essere rispettati. È tuttavia necessario tener conto anche dei tempi di convocazione del Consiglio Comunale e le eventuali necessità di coordinamento con i singoli responsabili della pianificazione territoriale. Tutto ciò potrebbe comportare lo slittamento di determinate fasi o della data di approvazione finale del piano territoriale.
+-----------------------------+----------------+----------------+
|FASE             |RESPONSABILI  |SCADENZA    |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Delibera d’avvio stesura del |U.A.T. (Ufficio |settembre 2011 |
|P.R.P.C.           |ambiente e   |        |
|               |territorio),  |        |
|               |Sindaco,    |        |
|               |progettista   |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Pubblicazione della delibera |Sindaco, U.A.T. |settembre 2011 |
|attraverso i mezzi      |        |        |
|d'informazione ufficiali ed |        |        |
|internet e comunicato al   |        |        |
|ministero          |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Redazione della bozza    |progettista   |settembre 2011 |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Invito ai responsabili della |Il progettista |30 giorni    |
|pianificazione territoriale |prepara la   |settembre–   |
|in relazione         |domanda,    |ottobre 2011  |
|all’acquisizione delle    |l’U.A.T. la   |        |
|direttive, e ottenimento   |inoltra     |        |
|delle direttive e delle   |        |        |
|informazioni da parte del  |        |        |
|Ministero Ambiente e     |        |        |
|Territorio, relative alla  |        |        |
|tutela ambientale e     |        |        |
|concernenti la necessita di |        |        |
|esecuzione della revisione  |        |        |
|completa di tutti gli    |        |        |
|effetti sull'ambiente    |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Analisi delle direttive,   |progettista   |ottobre 2011  |
|elaborazione delle basi   |        |        |
|tecnico-professionali ed   |        |        |
|integrazione della bozza del |        |        |
|P.R.P.C.           |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Avviso pubblico       |Sindaco, U.A.T. |7 giorni prima |
|sull'esposizione in libera  |        |dell’inizio   |
|visione e sul dibattito   |        |dell’esposizione|
|pubblico della bozza     |        |pubblica    |
|integrata del P.R.P.C.;   |        |ottobre–    |
|pubblicazione su internet e |        |novembre 2011  |
|secondo prassi locale    |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Esposizione pubblica e    |U.A.T.,     |ottobre–    |
|dibattimento della bozza   |progettista   |novembre 2011  |
|integrata del P.R.P.C. con  |        |        |
|la rilevazione di tutte le  |        |        |
|osservazioni scritte     |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Presa di posizione in    |progettista,  |novembre 2011  |
|relazione alle proposte ed  |U.A.T., Sindaco |        |
|osservazioni presentate   |        |        |
|all'esposizione pubblica e  |        |        |
|al dibattito pubblico    |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Prima lettura del Consiglio |Consiglio    |dicembre 2011  |
|Comunale           |Comunale    |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Pubblicazione, secondo    |U.A.T.     |dicembre 2011  |
|prassi locale, delle     |        |        |
|posizioni in merito alle   |        |        |
|osservazioni, informazione  |        |        |
|scritta ai proprietari delle |        |        |
|particelle nella zona del  |        |        |
|P.R.P.C.           |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Redazione della proposta di |progettista   |gennaio 2012  |
|P.R.P.C. in osservanza delle |        |        |
|posizioni relative alle   |        |        |
|proposte ed osservazioni   |        |        |
|espresse dal pubblico    |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Acquisizione dei pareri da  |U.A.T.,     |gennaio–    |
|parte dei responsabili per  |progettista   |febbraio 2012  |
|la pianificazione      |        |        |
|territoriale in merito alla |        |        |
|proposta integrata del    |        |        |
|P.R.P.C. e dei pareri dei  |        |        |
|ministeri competenti in   |        |        |
|merito alla compatibilita  |        |        |
|del P.R.P.C., ove sia    |        |        |
|necessaria una revisione   |        |        |
|completa degli effetti    |        |        |
|sull'ambiente        |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Stesura della proposta    |progettista   |febbraio–marzo |
|armonizzata del P.R.P.C.   |        |2012      |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Seconda lettura e adozione  |Sindaco,    |marzo–aprile  |
|dell’atto da parte del    |Consiglio    |2012      |
|Consiglio Comunale      |Comunale    |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Pubblicazione dell’atto   |U.A.T.     |aprile 2012   |
|nella Gazzetta ufficiale   |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
Se in base alla comunicazione del Ministero per l’ambiente e il territorio si constata che è necessario elaborare una relazione sull’impatto ambientale, l’intero procedimento si protrarrà in ordine al relativo disposto di legge.
Durante la realizzazione delle fasi dettate dal cronoprogramma può aver luogo la procrastinazione di talune scadenze, eventualmente correlate a circostanze oggettive che vadano ad influenzare l’approvazione dell’atto in questione.
6. RESPONSABILI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CHE FORNISCONO DIRETTIVE E PARERI
Responsabili della predisposizione del P.R.P.C. sono: il Comune di Pirano rispett. l’Ufficio per l’ambiente ed il territorio.
Promotore del P.R.P.C. è: Regulus d.o.o., Dunajska 159, 1000 Lubiana
Alla predisposizione del documento contribuiscono:
Responsabili competenti riguardo alla pianificazione territoriale:
1 Ministero della Difesa, Direttorato della Repubblica di Slovenia per la protezione ed il salvataggio, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana
2 Ministero dei Trasporti, Direttorato stradale, Langusova ulica 4, 1000 Lubiana
3 Ministero per l'Ambiente, il Territorio e l'Energia, ARSO, Ufficio per la gestione delle acque, Settore Bacino Mare Adriatico, Dipartimento delle acque, Settore Mare Adriatico e Fiumi dell'Adriatico, via del Porto 12, Capodistria
4 Acquedotto del Risano, Capodistria, via 15 Maggio 13, Capodistria
5 Azienda pubblica OKOLJE Piran, s.r.l., Arse 1b, Pirano
6 Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribuzione Capodistria, via 15 Maggio 15, Capodistria
7 Telekom Slovenije, UO Capodistria, via della Stazione 9, Capodistria
8 Ministero per la Cultura, Maistrova 10, 1000 Lubiana
9 Ente per la protezione del patrimonio culturale, UO Pirano, piazza Fratellanza 1, 6330 Pirano
10 Ente per la protezione della natura, UO Pirano, piazza Etbin Kristan 1, Isola
11 Ministero della Difesa, Direttorato Logistica, Settore Gestione Beni immobili, Vojkova cesta 61, Lubiana
12 OGREVANJE Pirano s.r.l., Strada di Limignano 117, Portorose.
Nella procedura potranno essere inoltre coinvolti, qualora necessario, anche altri responsabili per la pianificazione territoriale che non sono stati indicati esplicitamente al punto 6 della presente delibera.
7. PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI STESURA
La deliberazione di stesura viene pubblicata via internet e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed è immediatamente esecutiva.
N. 3505-6/2011
Pirano, 8 settembre 2011
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti