Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

3142. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Močvar v Moravskih Toplicah, stran 9621.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na seji dne 30. 8. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Močvar v Moravskih Toplicah
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Močvar v Moravskih Toplicah (Uradni list RS, št. 19/08), ki ga je izdelal ZEU pod številko LN 4/07 (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPPN).
2. člen
Območje sprememb in dopolnitev OPPN obsega parcele s parcelnimi številkami 3684 – del, 3547/1, 3547/2, 3545/2, 3557/1, 3557/2, 3035/2 – del, 3032/3, 3032/4, 3032/5, 3032/1, 3555, 3554/1, 3554/2, 3024/1, 3023/1, 3009/1, 3008/1, 3052/2, 3052/1, 3049/1 – del, 3048, 3044, 3043/2 – del, 3040 in 3039/2 – del, vse k.o. Moravci.
Za potrebe izvedbe posameznih infrastrukturnih vodov in drugih zunanjih ureditev se lahko v območje sprememb in dopolnitev OPPN vključijo tudi druge parcele.
3. člen
Spremembe in dopolnitve OPPN vsebujejo:
A)   TEKSTUALNI DEL
–    Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN
B)   GRAFIČNI DEL
1    Izsek iz grafičnega načrta Občinskega
    podrobnega prostorskega načrta za del
    območja Močvar v Moravskih Toplicah     M 1:1000
2    Območje sprememb in dopolnitev
    občinskega podrobnega prostorskega
    načrta z obstoječim parcelnim stanjem    M 1:1000
3    Ureditvena situacija             M 1:1000
4    Prikaz ureditev glede poteka omrežij in
    priključevanja objektov na gospodarsko
    javno infrastrukturo ter grajeno javno
    dobro                    M 1:1000
5.1   Prikaz razredov poplavne nevarnosti pred
    izvedbo visokovodnega nasipa na levem
    bregu Lipnice                M 1:1000
5.2   Prikaz razredov poplavne nevarnosti po
    izvedbi visokovodnega nasipa na levem
    bregu Lipnice                M 1:1000
6    Načrt parcelacije              M 1:1000
C)   PRILOGE
–    Strokovne podlage
–    Smernice in mnenja nosilcev urejanja
    prostora
–    Obrazložitev in utemeljitev
D)   IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA
    NAČRTOVALCA.
4. člen
V 5. členu odloka se v prvem odstavku za oznako »PO9« doda oznaka »PO11«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Na podobmočju PO3 (parceli s parcelnima številkama 3547/1 in 3545/2) je načrtovana gradnja otroškega vrtca, parkirišča z 11 parkirnimi mesti in pomožnih objektov ter ureditev zunanjih površin. 14 dodatnih parkirnih mest za potrebe vrtca se zagotovi na parkirišču, ki je predvideno na podobmočju PO4 (parcela s parcelno številko 3547/1).«
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Nezahtevne in enostavne objekte se gradi v skladu s predpisom o vrstah objektov glede na zahtevnost, razen če s tem odlokom ni drugače določeno.
Od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m, če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč.«.
6. člen
V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »objektov« doda besedilo », razen nezahtevnih in enostavnih objektov,«.
7. člen
V 17. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »(najmanj 5 m)«.
8. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Kanalizacija
Vsi predvideni objekti, razen nezahtevnih in enostavnih objektov, se morajo priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.
Zbiranje in odvajanje odpadnih voda mora biti ločeno za padavinske, komunalne in industrijske odpadne vode.
Komunalne odpadne vode se morajo voditi v javno kanalizacijsko omrežje.
Industrijske odpadne vode se morajo zbirati ločeno in predhodno očiščene izpuščati v javno kanalizacijo.
Padavinske odpadne vode s streh in z utrjenih površin (parkirišča, dovozne ceste, okolica), ki so predhodno ustrezno očiščene, se lahko odvajajo posredno v podzemne vode. Če posredno odvajanje v podzemne vode ni možno, se lahko po meteorni kanalizaciji odvajajo v Titanov potok preko obstoječih iztokov. Očiščena padavinska voda se lahko posredno odvaja v vode le razpršeno (na lastne zelenice ali po odvodnih in obcestnih ponikovalnih jarkih) ali preko ponikovalnic. Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.
Površine, na katerih se bodo zbirale, skladiščile, prečrpavale, pretakale in mešale okolju škodljive snovi morajo biti izvedene tako, da bo preprečeno neposredno izpiranje ali odtekanje škodljivih snovi v površinske vode ali tla.
Kanalizacijski sistem za komunalne in odpadne vode mora biti zgrajen v neprepustni izvedbi, v skladu z veljavnim standardom.«.
9. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
Vodovod
Vsak objekt, razen nezahtevnih in enostavnih objektov, se priključi s samostojnim vodovodnim priključkom in vodomernim jaškom na novo vodovodno omrežje (hidrantni vod) z navezavo na obstoječi vodovod v bližini (krožna zanka). Vodovodne priključke od glavnega voda do vodomera izvede upravljalec vodovoda. Hidrantni vod se izvede z DUCTIL cevjo DN100 vzdolž dovoznih cest. Na hidrantno omrežje se lahko navežejo teleskopski hidranti DN 80.
Vsi stroški v zvezi z izgradnjo vodovoda bremenijo investitorja.
Investitorji si morajo k izdelanim projektnim dokumentacijam pridobiti soglasje Vodovoda Murska Sobota d.o.o. k projektnim rešitvam za gradnjo previdenih objektov pred izdajo gradbenega dovoljenja. Pri projektiranju je potrebno upoštevati določila tehničnega pravilnika javnega vodovoda Murska Sobota.«.
10. člen
V 20. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Investitorji si morajo k izdelanim projektnim dokumentacijam pridobiti soglasje Elektra Maribor d.d. k projektnim rešitvam za gradnjo previdenih objektov pred izdajo gradbenega dovoljenja.«.
11. člen
V 24. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Sestavni del OPPN je grafični prikaz razredov poplavne nevarnosti, saj del ureditevnega območja leži na terenu, ki je izpostavljen poplavam Lipnice in Titanovega potoka. Na poplavnih območjih niso dovoljeni posegi v prostor, ki bi povečali poplavno ogroženost območja. Na območjih majhne poplavne nevarnosti so posegi v prostor dovoljeni le ob pogojih vodnega soglasja. Na območjih srednje poplavne nevarnosti je poseganje dovoljeno izjemoma in samo po prej izvedenem omilitvenem ukrepu – izgradnji visokovodnega nasipa ob levem bregu Lipnice (Hidrološko-hidravlična študija Lipnice in Martjanskega potoka za potrebe OPN Občine Moravske Toplice; Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o.; Št. projekta: 1275/2010, 1276/2010, 1287/2010; november 2010), v nobenem primeru pa ni dovoljena gradnja stanovanjskih stavb za posebne namene, hotelskih in drugih stavb za kratkotrajno nastanitev, bencinskih servisov, muzejev in knjižnic, stavb za zdravstvo ipd..«.
12. člen
Za 30. členom se doda novi 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen
Pri načrtovanju objektov je treba upoštevati VII. stopnjo potresne ogroženosti MCS, zelo majhno požarno ogroženost naravnega okolja oziroma 1. stopnjo požarne ogroženosti in možnost razlitja nevarnih snovi. Zagotoviti je treba odmike od parcelnih mej in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve, neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila. V novih objektih je obvezna ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje nanjo.
Za zagotavljanje požarne varnosti in varnosti pred drugimi nesrečami je treba upoštevati vso veljavno zakonodajo.
Investitorji objektov, za katere je pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti, so dolžni pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.
Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta zasnova požarne varnosti, pri tem pa ni potrebno pridobiti požarnega soglasja.«.
13. člen
V 34. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dopustna so odstopanja glede poteka predvidenih tras oziroma tehničnih rešitev prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture v primeru, da se v fazi priprave projektne dokumentacije ali med gradnjo pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč, ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko geomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve ali drugih utemeljenih razlogov. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, v katerih delovno področje spadajo odstopanja. Vse natančne rešitve in dimenzije se opredelijo v projektni dokumentaciji.«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Dopustna so odstopanja glede oblikovanja zunanjih površin prikazanih v grafičnem delu.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Spremembe in dopolnitve OPPN so stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora Občine Moravske Toplice.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-00042/2011-3
Moravske Toplice, dne 30. avgusta 2011
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti