Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

3140. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju določenih zazidalnih načrtov – Zazidalni načrt za del naselja Narpl, stran 9620.

Na podlagi 61. člena, v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) ter 16. in 79. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško, na svoji 10. seji, dne 5. 9. 2011, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju določenih zazidalnih načrtov – Zazidalni načrt za del naselja Narpl
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o sprejetju določenih zazidalnih načrtov – Zazidalni načrt za del naselja Narpl, projekt št. 584/U-71 (SDL, št. 7/72).
2. člen
V pravilniku o izvajanju zazidanega načrta, ki je sestavni del zazidalnega načrta, se:
– v 6. členu črta drugi stavek ter na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi:
»Možne so tudi dodatne površine (izzidki do 30 m2), v kolikor velikost parcele to dopušča in ni v nasprotju z oblikovnimi značilnostmi območja.«.
– v 7. členu črta prvi stavek ter nadomesti z novim, ki se glasi:
»Na območju zazidalnega načrta je dopustna gradnja enostavnih objektov za lastne potrebe po določilih Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08 in 99/08).«.
– v 8. členu, v 1. točki, za besedilom doda nov stavek, ki se glasi:
»Prav tako je možna masivna ali montažna gradnja na ostalih, še nepozidanih parcelah.«.
– v 8. členu, v 2. točki, za besedilom doda novo besedilo, ki se glasi:
»Dopustna je tudi mansarda pod pogojem, da objekt ne presega v zazidalnem načrtu načrtovane višine objektov. Možna je tudi gradnja samo pritličnih objektov z mansardo.«.
– v 8. členu, v 4. točki, črta del besedila ter nadomesti z novim, tako da se stavek v celoti glasi:
»Strešine vseh hiš morajo imeti enak naklon ter kritino v temnejših barvnih tonih (rdeča, rjava, temno siva).«.
– v 8. členu, v 7. točki, črta pika ter doda del besedila, tako da se stavek v celoti glasi:
»Garaže so v kletnih etažah oziroma pritličju.«.
– v 9. členu črta celotno besedilo ter nadomesti z novim, ki se glasi:
»Odmiki in višinske kote se določajo v projektni dokumentaciji, z upoštevanjem zazidalnih linij ter max. višin objektov, razvidnih iz grafičnih prilog zazidalnega načrta.«.
3. člen
Črta se besedilo 2. člena odloka ter nadomesti z besedilom, ki se na novo glasi:
»Zazidalni načrt za del naselja Narpl je stalno na vpogled na Občini Krško, Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja.«.
4. člen
Črta se besedilo 3. člena odloka.
5. člen
Črta se besedilo 4. člena odloka ter nadomesti z besedilom, ki se na novo glasi:
»Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe«.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2011-O502
Krško, dne 5. septembra 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti