Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

3137. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2011, stran 9609.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09), 107. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 7. redni seji dne 1. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11) se v 1. členu odloka spremeni tabela:
»
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       4.567.680
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.236.546
70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      2.693.321
    700 davki na dohodek in dobiček       2.518.069
    703 davki na premoženje            113.650
    704 domači davki na blago in storitve      61.602
    706 drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)    543.225
    710 udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                   239.419
    711 takse in pristojbine             3.300
    712 denarne kazni                  0
    713 prihodki od prodaje blaga in storitev      0
    714 drugi nedavčni prihodki          300.506
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)        81.133
    720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev      0
    721 prihodki od prodaje zalog            0
    722 prihodki od prodaje zemljišč in
    nematerialnega premoženja            81.133
73   PREJETE DONACIJE (730+731)              0
    730 prejete donacije iz domačih virov        0
    731 prejete donacije iz tujine            0
74   TRANSFERNI PRIHODKI (740)          1.250.001
    740 transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij           514.725
    741 prejeta sredstva iz državnega
    proračuna in iz sredstev EU          735.276
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         4.656.029
40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)     1.300.314
    400 plače in drugi izdatki zaposlenim     228.286
    401 prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                     38.046
    402 izdatki za blago in storitve        971.131
    403 plačila domačih obresti           14.893
    409 rezerve                   47.958
41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)    1.394.732
    410 subvencije                 98.138
    411 transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                 847.067
    412 transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                  92.210
    413 drugi tekoči domači transferi       357.317
    414 tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         1.900.185
    420 nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.900.185
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)          60.798
    430 investicijski transferi             0
    431 investicijski transferi           16.000
    432 investicijski transferi           44.798
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-
    II.)                      –88.349
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)             0
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 prejeta vračila danih posojil          0
    751 prodaja kapitalskih deležev           0
    752 kupnine iz naslova privatizacije         0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)                0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV
    440 dana posojila                  0
    441 povečanje kapitalskih deležev in
    naložb                        0
    442 poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije                    0
    443 povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in osebah javnega prava,
    ki imajo premoženje v svoji lasti          0
VI.  PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM.
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             0
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)               135.000
50   ZADOLŽEVANJE
    500 domače zadolževanje            135.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              55.849
55   ODPLAČILA DOLGA
    550 odplačila domačega dolga          55.849
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       –9.198
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         79.151
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     88.349
-------------------------------------------------------------
    999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
    12. PRETEKLEGA LETA
    splošni sklad za drugo             9.198
-------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
V prvem odstavku 4. člena odloka se dodajo naslednje alineje:
»– najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo
– koncesijska dajatev za trajno gospodarjenje z divjadjo
– koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-7/02
Kozje, dne 1. septembra 2011
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti