Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

3134. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Črna na Koroškem, stran 9607.

Na podlagi 46. člena in v povezavi z 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07) je županja Občine Črna na Koroškem sprejela
S K L E P
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Črna na Koroškem
1. člen
(splošno)
1. S tem sklepom določa županja Občine Črna na Koroškem začetek in način priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Črna na Koroškem (v nadaljevanju: OPN).
2. Pravna podlaga za pripravo OPN so Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
3. Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.
2. člen
(ocena stanja na področju priprave novih prostorskih aktov Občine Črna na Koroškem)
OPN Občine Črna na Koroškem bo predstavljal nov temeljni strateški in izvedbeni prostorski akt občine, ki bo omogočal izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev. OPN Občine Črna na Koroškem bo nadomestil vsebino dosedanjih prostorskih vsebin dolgoročnega plana ter prostorskih izvedbenih aktov. Dosedanji sistem prostorskega načrtovanja je temeljil na pripravi prostorskih izvedbenih aktov – prostorskih ureditvenih pogojev in prostorskih izvedbenih načrtov. Ti prostorski akti izhajajo iz obdobja družbenega planiranja in z njimi ni več mogoče zadovoljivo uresničevati sodobnih načel usklajevanja razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami, varovanja javnih koristi ter načel trajnostnega razvoja. V Občini Črna na Koroškem se uporabljajo naslednji prostorski akti:
1. Prostorske sestavine planskih aktov občine:
– Dolgoročni razvojni načrt Občine Ravne na Koroškem, od leta 1986–2000, MUV št. 20/86, 17/89 in 18/90;
– Družbeni plan Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990, MUV št. 20/86 in 17/89;
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1990 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Črna na Koroškem za posamezna poselitvena območja (razširitev ureditvenih območij in nova ureditvena območja), Uradni list RS, št. 78/01;
– Odlok o delni spremembi in dopolnitvi sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen leta 2001, ter srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 za območje Občine Črna na Koroškem za posamezno poselitveno območje Teber (razširitev PUP št. 1), (Uradni list RS, št. 29/03, 44/03 – popr.).
2. Prostorski ureditveni pogoji:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje - Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje - Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče - Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, za območje Občine Črna na Koroškem – PUP št. 6 (Uradni list RS, št. 121/04);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje - Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1999 in območje Stražišče - Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV št. 20/86 in 9/93, Uradni list RS, št. 29/03 in 44/03.
Za območje Občine Črna na Koroškem je bila zadnja sprememba prostorskega plana narejena v letu 2004. Od takrat je bilo zaslediti težnje lokalnega prebivalstva (pravne in fizične osebe) po spremembi namembnosti prostora predvsem iz kmetijskih v stavbne površine zaradi graditve tako stanovanjskih kot poslovnih objektov.
3. člen
(območje prostorskega načrta)
OPN Občine Črna na Koroškem se izdela za celotno območje občine.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za izvedbo OPN bodo temeljile na izdelanih strokovnih podlagah, analizi dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora, analizi razvojnih potreb občine, javnega in zasebnega sektorja. Pripravljavec bo pridobil še dodatne strokovne rešitve, če se bo postopku priprave OPN Občine Črna na Koroškem izkazalo, da je treba na nivoju OPN nekatera strateška izhodišča, cilje in ukrepe za posamezna tematska področja ali območja podrobneje preveriti.
5. člen
(roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz)
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|Dejanje              | Rok (dni) | Terminski |
|                  |       | plan (dni) |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|1. Sklep o pripravi        |  Ni roka  |       |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|2. Priprava osnutka OPN      |  Ni roka  |   60   |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|3. Smernice            |       |       |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|Vloga za smernice – pregled    |       |   7   |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|Smernice nosilcev urejanja     |   30   |   30   |
|prostora              |       |       |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|Odločitev o izdelavi CPVO(1)    |   30   |   30   |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|4. Priprava dopolnjenega osnutka  |  Ni roka  |       |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|Izdelava              |       |   105   |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|Priprava okoljskega poročila    |       |   75   |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|Preverba kakovosti izdelanega   |   15   |       |
|okoljskega poročila        |       |       |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|Usklajevanje smernic        |   15   |   15   |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|5. Sodelovanje javnosti      |       |       |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|Obvestilo javnosti o javni     |  Ni roka  |       |
|razgrnitvi             |       |       |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|Javna razgrnitev OPN in okoljskega |   30   |   30   |
|poročila              |       |       |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|Javna obravnava          |   1   |   1   |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|6. Priprava predloga OPN      |  Ni roka  |       |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|Stališča do pripomb in predlogov  |       |       |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|7. Potrditev predloga OPN     |       |       |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|Vloga za mnenje – pregled     |   7   |       |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|Mnenje nosilcev urejanja prostora |   21   |       |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|Sklep o potrditvi sprejemljivosti |   30   |       |
|vplivov izvedbe OPN na okolje   |       |       |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|Potrditev predloga OPN s sklepom  |       |       |
|ministra              |       |       |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|8. Odločitev vlade glede      |   30   |       |
|potrditve/zavrnitve OPN (če OPN ne |       |       |
|potrdi minister)          |       |       |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
|9. Sprejem OPN na občinskem svetu |  Ni roka  |       |
+-----------------------------------+-------------+-------------+
(1) Celovita presoja vplivov na okolje
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
Nosilci urejanja prostora, ki pripravljajo smernice in strokovne podlage za OPN Občine Črna na Koroškem so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPN in so določeni s tem sklepom.
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti so:
– Ministrstvo RS za okolje in prostor, Direktorat za prostor;
– Ministrstvo RS za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje;
– Ministrstvo RS za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za upravljanje z vodami;
– Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– Ministrstvo RS za promet, Direktorat za ceste, železnice, letalstvo in pomorstvo;
– Ministrstvo RS za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize;
– Ministrstvo RS za obrambo;
– Ministrstvo RS za zdravje;
– Ministrstvo RS za šolstvo in šport;
– Ministrstvo RS za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo;
– Ministrstvo RS za kulturo;
– Ministrstvo RS za javno upravo;
– Ministrstvo RS za gospodarstvo;
– Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve;
– Ministrstvo RS za zdravje;
– Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko;
– DARS d.d., družba za avtoceste v Republiki Sloveniji;
– Telekom Slovenije d.d., Maribor;
– Elektro Celje d.d., Celje;
– Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Ravne na Koroškem;
– Zavod za varstvo narave, OE Maribor;
– Zavod za gozdove, OE Slovenj Gradec;
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor;
– RRA Koroška d.o.o., Dravograd;
– Koroška ribiška družina, Dravograd;
– Lovske družine Bistra, Pogorevc, Koprivna - Topla;
– Občina Črna na Koroškem, Črna na Koroškem.
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo, ali so odgovorni za posamezno področje.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN)
Finančna sredstva za dokončanje prostorskih aktov oziroma pripravo OPN in njihovih obveznih podlag ter geodetskih načrtov bo pripravljavec zagotovil v proračunu Občine Črna na Koroškem v obdobju 5 let.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in začne veljati naslednji dan po objavi.
Občina Črna na Koroškem pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3500-0003/2007-17
Črna na Koroškem, dne 30. avgusta 2011
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti