Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

3130. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, stran 9599.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) ter 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) ter po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-18/2011/18 z dne 27. 7. 2011 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 4. dopisni seji dne 8. 8. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
1. člen
V 1. členu Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) S pravilnikom so urejeni postopki razpisov in pozivov ter ocenjevanje prijav za financiranje oziroma sofinanciranje (v nadaljnjem besedilu: (so)financiranje) raziskovalne dejavnosti, ki obsega:
– raziskovalne programe;
– temeljne, aplikativne in podoktorske raziskovalne projekte;
– mentorje oziroma usposabljanje mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah;
– mednarodno znanstveno sodelovanje;
– uveljavljene raziskovalce iz tujine in
– podporne dejavnosti.«.
Doda se tretji odstavek, ki se glasi
»(3) Podporne dejavnosti vključujejo:
– infrastrukturne programe;
– nakup raziskovalne opreme;
– znanstvene sestanke;
– nakup mednarodne znanstvene literature in baz podatkov;
– osrednje specializirane informacijske centre.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
V 2. členu se besedilo »opredeljuje ta pravilnik« nadomesti z besedilom »opredeljujeta ta pravilnik in pravilnik, ki ureja ciljne raziskovalne programe«.
3. člen
V devetem odstavku 4. člena se besedilo »v enem izmed svetovnih jezikov« nadomesti z besedilom »v slovenskem jeziku (prvi jezik) in vsaj v enem izmed tujih jezikov (drugi jezik)«.
4. člen
V tretjem odstavku 18. člena se v predzadnjem stavku beseda »razpisne« nadomesti z besedo »uradne«.
5. člen
V drugem odstavku 25. člena se v prvem stavku za besedo »vrsti« vejica nadomesti s piko, nadaljnje besedilo tega stavka pa se črta.
6. člen
V 5.9. podtočki pete točke prvega odstavka 34. člena se besedilo »Organizacijske reference vodje sestanka« nadomesti z besedilom »Ustreznost organiziranosti centra za uspešno izvajanje nalog«.
7. člen
V prvi alineji prvega odstavka 37. člena se podpičje nadomesti s piko. Doda se nov stavek, ki se glasi: »Način kvantitativnega ocenjevanja (točkovanja) je naveden v Prilogi 2 k temu pravilniku;«.
V četrti alineji drugega odstavka se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Način kvantitativnega ocenjevanja (točkovanja) je naveden v Prilogi 2 k temu pravilniku.«.
8. člen
Tretji odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če se med izvajanjem raziskovalne dejavnosti ugotovi, da sredstva niso bila porabljena namensko oziroma porabljena v celoti ter neporabljen del sredstev ni bil razporejen skladno z uredbo, ki ureja normative in standarde za določanje sredstev za izvajanje Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uredba) agencija za neporabljen oziroma nenamensko porabljen del zniža obseg financiranja.«.
Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če se po zaključku izvajanja ugotovi, da sredstva niso bila porabljena namensko oziroma niso bila porabljena v celoti ter neporabljen del sredstev ni bil razporejen skladno z uredbo, agencija za neporabljen oziroma nenamensko porabljen del zahteva vrnitev neporabljenih oziroma nenamensko porabljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.«.
9. člen
V četrtem odstavku 62. člena se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Agencija lahko na osnovi utemeljenega predloga JRO oziroma RO s koncesijo del sredstev namenjenih za materialne stroške infrastrukturnega programa nameni plačnemu delu v obdobju do zaključka celotnega obdobja financiranja.«.
10. člen
V 63. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Infrastrukturno skupino se lahko dodatno sofinancira, če so sredstva zagotovljena v okviru financiranja mednarodne raziskovalne infrastrukture.«.
11. člen
V 71. členu se doda šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če ZSV pozitivno oceni letno poročilo raziskovalnega programa, potem lahko hkrati predlaga podaljšanje obdobja financiranja za eno leto. Tako podaljšani raziskovalni program lahko traja največ šest let, pri čemer ostane obseg financiranja nespremenjen. Odločitev o podaljšanju se lahko nanaša na posamezni program ali na sklop programov. Podaljšanje obdobja financiranja za eno leto obravnava ZSA. Sklep o podaljšanju trajanja programa sprejme direktor na predlog ZSA.«.
12. člen
V četrtem odstavku 75. člena se v prvem stavku za besedama »raziskovalni projekt« doda besedilo »ali podoktorski projekt za gospodarstvo«.
13. člen
V drugem odstavku 76. člena se v drugem stavku besedilo »kandidatka za podoktorski projekt izkoristila porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka« nadomesti z besedilom »kandidat za podoktorski projekt izkoristil starševski dopust«.
14. člen
Drugi in tretji odstavek 77. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Prijavitelj lahko predlaga zamenjavo vodje projekta v primeru prenehanja delovnega razmerja, upokojitve, smrti ali drugih pisno utemeljenih razlogov. O zamenjavi odloča direktor na predlog ZSA. Novi vodja mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, določene v predpisih, ki veljajo ob zamenjavi vodje.
(3) O vseh drugih spremembah, razen sprememb, opredeljenih v prvem in drugem odstavku tega člena, na podlagi utemeljenih razlogov odloča direktor na predlog ZSA.«.
15. člen
V tretjem odstavku 79. člena se za besedo »projekt« ena vejica črta, za besedama »sofinanciranju projekta« pa se doda besedilo »s strani drugih zainteresiranih uporabnikov«.
16. člen
V drugem odstavku 81. člena se za besedo »(CRP)« doda besedilo »in projekti iz 135. člena«.
17. člen
V tretjem odstavku 83. člena se za besedo »recenzentov« črta vejica in besedilo »ki jih predlaga strokovno telo,« nadomesti z besedilom »na predlog strokovnega telesa«.
18. člen
V četrtem odstavku 84. člena se besedilo »ocenjujejo najmanj en tuji recenzent in en domači recenzent« nadomesti z besedilom »ocenjujeta najmanj dva tuja recenzenta«.
19. člen
V drugem odstavku 86. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Postopek za delo panela določi direktor.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Rezultat panelne razprave je razvrstitev predlogov projektov po vrstah projektov znotraj posameznih znanstvenih področij. Člani panela posebej obravnavajo predloge projektov, pri katerih se oceni recenzentov pri kriterijih: raziskovalno oziroma razvojna kakovost prijave, relevantnost in potencialni vpliv prijave ter izvedljivost predloga projekta, bistveno razlikujeta, in se odloči ali povprečje ocen realno odraža vrednost predlaganega projekta ali je ustrezna višja ali nižja ocena. Predloge projektov pri katerih se oceni recenzentov razlikujeta za +/- 10 % od povprečja ocen, panel mora obravnavati. Tako odločitev mora panel pisno utemeljiti.«.
20. člen
V drugem odstavku 87. člena se za besedo »ocenjujeta« doda beseda »najmanj« in se črta beseda »obeh«.
21. člen
V šestem odstavku 88. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Panel posebej obravnava predloge projektov, pri katerih se ocene recenzentov bistveno razlikujejo, in se odloči ali povprečje ocen realno odraža vrednost predlaganega projekta, ali je ustrezna višja ali nižja ocena.«.
Na koncu šestega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Predloge projektov, pri katerih se ocene recenzentov razlikujejo za +/- 10 % od povprečja ocen, panel mora obravnavati.«.
V desetem odstavku se na koncu drugega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »pri čemer za projekte, pri katerih se ocene recenzentov bistveno razlikujejo, lahko postopa na enak način kot panel.«.
22. člen
V tretjem stavku 96. člena se za besedo »kot«, beseda »podpodročje« nadomesti z besedo »področje«.
V četrtem stavku se besedilo »posebni točki prijave« nadomesti z besedo »prijavi«.
23. člen
V sedmem odstavku 100. člena se »jz« nadomesti z besedo »iz«.
24. člen
V prvem odstavku 109. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Agencija in RO medsebojne pravice in obveznosti glede izvajanja in financiranja usposabljanja uredita s pogodbo.«.
V drugem odstavku se za besedama »podpisano pogodbo« dodata besedi »oziroma aneks«. Zadnji stavek se črta.
25. člen
V prvem odstavku 111. člena se besedilo »v skladu z navodilom za pripravo letnega in zaključnega poročila o usposabljanju mladega raziskovalca, ki ga sprejme direktor in se ga objavi na spletni strani agencije« nadomesti z besedilom »na obrazcih, ki jih pripravi agencija in so objavljena na spletni strani agencije«.
V tretjem odstavku se črtata drugi in tretji stavek.
Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) RO je za posameznega mladega raziskovalca, ki se usposablja na doktorskemu študijskemu programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, dolžna posredovati sklep visokošolskega zavoda o odobritvi neposrednega prehoda na doktorski študij, brez zagovora magistrske naloge, najmanj dve leti pred predvidenim rokom za končanje programa usposabljanja. V nasprotnem primeru agencija zadrži plačilo sredstev za največ šest mesecev. Če je v roku šestih mesecev navedeni sklep visokošolskega zavoda dostavljen agenciji, ta poračuna zadržana sredstva, v nasprotnem primeru odstopi od pogodbe.«.
26. člen
V prvem odstavku 112. člena se za besedo »agencija« doda besedilo »s sklepom«.
27. člen
113. člen se spremeni tako, da se glasi:
»113. člen
(zamenjava mentorja in programske oziroma raziskovalne skupine)
(1) RO lahko predlaga zamenjavo mentorja v primeru prenehanja delovnega razmerja mentorja, upokojitve, smrti mentorja, enoletne dokumentirane odsotnosti mentorja oziroma iz drugih utemeljenih razlogov. O zamenjavi mentorja odloča direktor na predlog ZSA.
(2) Mentor mora izpolnjevati pogoje iz 95. in 97. člena tega pravilnika.
(3) RO lahko predlaga spremembo programske oziroma raziskovalne skupine mladega raziskovalca, ki je lahko posledica zamenjave mentorja, spremembe organizacijskih enot, prenehanje izvajanja raziskovalnega programa itd. O spremembi odloča direktor na predlog ZSA.«.
28. člen
V prvem odstavku 114. člena se besedilo »tega pravilnika« nadomesti z besedo »Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08, 102/09)«.
29. člen
Tretji in četrti odstavek 115. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Če agencija odstopi od pogodbe zaradi nenamenske porabe sredstev, je RO dolžna nenamensko porabljena sredstva vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku, ki ga določi agencija.
(4) V primeru, da pride do prekinitve na zahtevo izvajalca ali na željo mladega raziskovalca po treh mesecih financiranja oziroma če namen in cilj programa usposabljanja (zagovor doktorata) nista dosežena v pogodbenem roku oziroma roku, skladno z drugim odstavkom 116. člena tega pravilnika, je RO dolžna vrniti 10 % izplačanih sredstev oziroma v primeru, ko je mladi raziskovalec dopolnilno zaposlen, 20 % izplačanih sredstev. RO ima v obeh primerih pravico uveljaviti regresni zahtevek v višini 5 % izplačanih sredstev proti mlademu raziskovalcu.«.
Peti odstavek se črta.
30. člen
Naslov 116. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(predčasen zaključek usposabljanja oziroma podaljšanje roka za zaključek usposabljanja)«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) RO lahko prosi za podaljšanje roka zaključka usposabljanja za dobo 6 mesecev in navede vzroke za zamudo. O podaljšanju odloči direktor agencije s sklepom. V izjemnih, posebej obrazloženih primerih, se lahko rok za dokončanje pogodbenih obveznosti dodatno podaljša, vendar največ za 6 mesecev. O dodatnem podaljšanju odloča direktor na predlog ZSA.«.
31. člen
V šestem odstavku 122. člena se za besedo »opreme« doda vejica in naslednje besedilo »ki je akt poslovanja,«.
32. člen
V drugem odstavku 131. člena se za prvim stavkom doda besedilo »Ne glede na določbo prejšnjega stavka agencija ni dolžna upoštevati zahtevka za izplačilo, ki ga prejme po 10. januarju tekočega leta za izvedeno aktivnost v preteklem koledarskem letu.«.
33. člen
134. člen se spremeni tako, da se glasi:
»134. člen
(projekti v okvirnih programih)
Agencija izplača enkratni finančni prispevek k stroškom prijave projekta slovenskim organizacijam, ki so kot prijaviteljice ali glavne koordinatorke prijavile projekt ali sodelujejo kot partnerke pri projektu, ki ga je Evropski komisiji prijavila tuja ali slovenska organizacija na objavljene javne razpise okvirnih programov za raziskave in tehnološki razvoj EU. Za prijavo projekta, za katero je Evropska komisija ugotovila, da je pravno formalno popolna in jo je posredovala v ocenjevanje recenzentom, agencija izplača enkratni finančni prispevek k stroškom prijave projekta. Do prispevka niso upravičeni prijavitelji, ki v recenzentski oceni ne dosežejo mejnega odstotka največjega možnega števila točk v posameznem recenzijskem postopku. Zneski enkratnih finančnih prispevkov in mejni odstotek so določeni v metodologiji, vendar znesek ne more preseči 4.000 EUR za slovensko organizacijo, ki je projekt prijavila kot koordinatorka v mednarodnem konzorciju in 1.000 EUR za slovensko organizacijo, ki je pri projektu sodelovala kot sodelujoča organizacija v konzorciju ali je prijavila projekt samostojno, kadar razpis predvideva tudi enega prijavitelja.«.
34. člen
135. člen se spremeni tako, da se glasi:
»135. člen
(prevzem sofinanciranja po komplementarni shemi ali vodilni agenciji)
(1) Če recenzija prijave raziskovalnega projekta, pri katerem sodeluje raziskovalec iz Slovenije, na mednarodnem razpisu preseže prag za možno sofinanciranje, lahko agencija prevzame sofinanciranje slovenskega dela v obsegu, ki ga predlaga ZSA in sprejme direktor skladno z razpoložljivimi sredstvi v finančnem načrtu agencije. Mednarodni razpisi, največji možni obseg in trajanje sofinanciranja, prag za možno sofinanciranje in drugi pogoji so določeni v metodologiji.
(2) Če je prijava raziskovalnega projekta, pri katerem sodeluje raziskovalec iz Slovenije, na razpisu druge države oziroma njene agencije na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: vodilne agencije) predlagana v sofinanciranje, lahko agencija prevzame sofinanciranje slovenskega dela v obsegu, ki ga predlaga ZSA in sprejme direktor skladno z razpoložljivimi sredstvi v finančnem načrtu agencije. Druge države oziroma vodilne agencije, največji možni obseg in trajanje sofinanciranja ter drugi pogoji so določeni v metodologiji.«.
35. člen
140. člen se spremeni tako, da se glasi:
»140. člen
(sofinanciranje)
Agencija sofinancira sodelovanje tujih raziskovalcev na podlagi razpisa vsaj en mesec in ne več kot eno leto z zagotavljanjem sredstev za plačilo njihovega raziskovalnega dela, za povračilo potnih stroškov iz države bivanja tujega raziskovalca v Republiko Slovenijo ter nazaj, za stroške bivanja v Republiki Sloveniji in druge stroške, ki jih skupaj z drugimi pogoji določa metodologija.«.
36. člen
V prvi alineji drugega odstavka 142. člena se za besedo »raziskav« črta vejica in besedilo »ki bosta časovno ločeni najmanj mesec dni«.
V drugi alineji drugega odstavka se besedi »tri mesece« nadomestita z besedama »en mesec«.
Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Dodatni pogoji so lahko določeni z metodologijo ali razpisom.«.
37. člen
V 149. členu se črta drugi stavek.
38. člen
V drugem odstavku 150. člena se za besedo »društva« doda besedilo »s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti«.
39. člen
Četrti odstavek 151. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za ocenjevanje pri kriteriju Raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev se uporablja naslednje kazalce:
1.4. Izjemni dosežki pri publikacijah,
1.5 Izjemni dosežki pri citiranosti.«.
V šestem odstavku se za besedo »sredstev« podpičje nadomesti s piko, besedilo »5.9. Organizacijske reference vodje sestanka.« se črta.
40. člen
V tretjem odstavku 157. člena se za besedo »dodatne« doda beseda »mednarodne«.
41. člen
169. člen se spremeni tako, da se glasi:
»169. člen
(ocenjevanje prijav)
(1) Strokovno telo pri ocenjevanju prijav upošteva kriterija, navedena v tabeli G.X.
Tabela G.X.: Kriterija za ocenjevanje prijav za osrednje specializirane informacijske centre ter največje število točk za posamezni kriterij.
+------------------+-----------------------+--------------------+
|Št. kriterija iz |Kriterij        |Največje št. točk  |
|33. člena     |            |          |
+------------------+-----------------------+--------------------+
|5         |Izvedljivost predloga |10         |
+------------------+-----------------------+--------------------+
|         |Skupaj         |10         |
+------------------+-----------------------+--------------------+
(2) Izvedljivost predloga se ocenjuje z naslednjima kazalcema:
5.8. Strokovna usposobljenost osebja;
5.9. Ustreznost organiziranosti centra za uspešno izvajanje nalog.
(3) Strokovno usposobljenost osebja za opravljanje nalog iz 165. člena tega pravilnika se izkaže s priloženimi referencami in izobrazbeno strukturo delavcev centra.«.
42. člen
170. člen se spremeni tako, da se glasi:
»170. člen
(prednost pri sofinanciranju)
Prednost pri sofinanciranju imajo centri, ki izkažejo večjo usposobljenost za opravljanje nalog in so ustrezno organizirani za izvajanje nalog.«.
43. člen
(prehodna določba)
Za mlade raziskovalce, ki so bili sprejeti na usposabljanje pred uveljavitvijo tega pravilnika, se financiranje usposabljanja izpelje v skladu s predpisi, ki so veljali ob sklenitvi pogodbe, razen določil 110. člena, prvega, tretjega in četrtega odstavka 111. člena, prvega odstavka 112. člena, prvega in tretjega odstavka 113. člena, prvega odstavka 114. člena, tretjega in četrtega odstavka 115. člena ter drugega odstavka 116. člena pravilnika.
44. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2011-1
Ljubljana, dne 8. avgusta 2011
EVA 2011-1647-0002
dr. Peter Venturini l.r.
predsednik Upravnega odbora ARRS

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti