Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

3119. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o vinu (ZVin-A), stran 9559.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o vinu (ZVin-A)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o vinu (ZVin-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. septembra 2011.
Št. 003-02-8/2011-2
Ljubljana, dne 12. septembra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O VINU (ZVin-A)
1. člen
V Zakonu o vinu (Uradni list RS, št. 105/06) se četrti odstavek 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se lahko fizične osebe, ki niso samostojni podjetniki posamezniki in izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena, ukvarjajo s pridelavo mošta, vina in drugih proizvodov tudi iz določene količine grozdja, ki ni njihov lastni pridelek, če je bil njihov lastni pridelek pomembno zmanjšan zaradi naravne nesreče, kar pomeni, da je pridelek najmanj 60 % manjši od triletnega povprečja, kot je vpisan v Register pridelovalcev grozdja in vina. V Registru pridelovalcev grozdja in vina se o odkupu in sledljivosti grozdja in vina vodi evidenca o nakupu grozdja. Grozdje mora biti pridelano v vinorodnem okolišu oškodovanega pridelovalca grozdja. Skupni pridelek (lastni in dokupljen) ne sme presegati 100 % triletnega povprečja prijavljenega pridelka grozdja.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Obseg škode se določi v skladu s predpisi, ki urejajo ocenjevanje škode v kmetijstvu oziroma v postopku ocenjevanja škode za izvajanje ukrepov kmetijske politike in velja za pridelek tekočega leta.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-05/11-4/17
Ljubljana, dne 2. septembra 2011
EPA 2062-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost