Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2011 z dne 5. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2011 z dne 5. 9. 2011

Kazalo

3082. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Kampolin terase, stran 9476.

Na podlagi 50. člena Zakona prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) – Uradni list RS, št. 33/70, 70/08 in 108/09) in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave št. 46/07, uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Piran sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Kampolin terase
1. člen
Za dobo 30 dni se javno razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Kampolin terase.
2. člen
Predlog dokumenta bo javno razgrnjen v avli Občine Piran in na KS Lucija od torka 20. septembra do srede 19. oktobra 2011.
3. člen
V času javne razgrnitve bo Urad za okolje in prostor Občine Piran organiziral javno obravnavo dokumenta, ki bo v sredo 28. septembra 2011 ob 17.00 uri, v prostorih KS Lucija.
4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, ali pa jih pisno posredujejo Uradu za okolje in prostor Občine Piran, Tartinijev trg 2 v Piranu. Rok za pripombe poteče zadnji dan javne razgrnitve 19. oktobra 2011.
Prav tako lahko vsi zainteresirani svoje pripombe in predloge podajo pisno ali ustno na zapisnik na dan javne obravnave 28. septembra 2011.
5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Piran.
Št. 3505-7/2009
Piran, dne 23. avgusta 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 50 della Legge sulla pianificazione territoriale (ZPNačrt) – (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 33/07, 70/08 e 108/09) e l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08 79/09 e 51/10) nonché l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 46/07– testo unico) il Sindaco del Comune di Pirano emana la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
sull'esposizione in libera visione del piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) Campolino terrazzamenti
Art. 1
Si espone in libera visione del pubblico per la durata di 30 giorni la bozza integrata del Piano regolatore particolareggiato comunale Campolino terrazzamenti.
Art. 2
L'esposizione pubblica della proposta del documento avrà luogo nella sala d’ingresso del Municipio di Pirano e presso la sede della C.L. di Lucia da martedì 20 settembre 2011 a mercoledì 19 ottobre 2011.
Art. 3
Nel corso dell'esposizione pubblica l’Ufficio ambiente e territorio del Comune di Pirano organizzerà il dibattito pubblico che si terrà mercoledì 28 settembre 2011 alle ore 17.00 presso la sede della C.L. di Lucia.
Art. 4
Durante il periodo di esposizione i soggetti interessati possono iscrivere le proprie proposte ed osservazioni nell’apposito libro oppure inviarle, per iscritto, all’Ufficio ambiente e territorio del Comune di Pirano, piazza Tartini 2, Pirano. Il termine per presentare le osservazioni scade l’ultimo giorno dell’esposizione e cioè il 19 ottobre 2011.
Tutti gli interessati possono altresì presentare le proprie proposte ed osservazioni, per iscritto o mettendole a verbale, nel giorno del dibattito pubblico il 28 settembre 2011.
Art. 5
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della R.S. e sul sito internet del Comune di Pirano.
N. 3505-7/2009
Pirano, 23 agosto 2011
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost