Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2011 z dne 5. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2011 z dne 5. 9. 2011

Kazalo

3074. Pravilnik o pogojih za vpis v evidenco izdelovalcev okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje ter delovanju strokovne komisije, stran 9464.

Na podlagi devetega odstavka 55. člena in četrtega odstavka 56.c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o pogojih za vpis v evidenco izdelovalcev okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje ter delovanju strokovne komisije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa:
1. podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, če želi biti vpisana v evidenco izdelovalcev okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje, in način dokazovanja izpolnjevanja teh pogojev,
2. način pridobivanja pooblastila za izdelovanje okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo) ter
3. način delovanja strokovne komisije za odvzem pooblastila za izdelavo okoljskega poročila oziroma poročila o vplivih na okolje in potrdila o strokovni usposobljenosti (v nadaljnjem besedilu: komisija) in višino plačila za delo ter nadomestilo stroškov članov komisije.
II. PODROBNEJŠI POGOJI ZA IZDELOVALCE OKOLJSKIH POROČIL IN POROČIL O VPLIVIH NA OKOLJE IN NJIHOVO DOKAZOVANJE
2. člen
(pogoji za pridobitev pooblastila)
(1) Okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje lahko izdela samo oseba, ki je pridobila pooblastilo ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in je vpisana v evidenco izdelovalcev okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Pooblastilo lahko pridobi pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da ima registrirano dejavnost za:
– krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje,
– drugo tehnično projektiranje in svetovanje,
– raziskovalno in razvojno dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije,
– raziskovalno in razvojno dejavnost na področju družboslovja in humanistike ali
– druge strokovne in tehnične dejavnosti;
2. da ima zaposleno ali po pogodbi najeto najmanj eno osebo s potrdilom o strokovni usposobljenosti;
3. da zoper njega ni bil začet stečajni postopek;
4. da v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno kaznovan zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo.
3. člen
(dokazila o izpolnjevanju pogojev)
(1) Za dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz 1. točke drugega odstavka prejšnjega člena se šteje redni izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev.
(2) Za dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena se štejeta pogodba o zaposlitvi oziroma druga civilnopravna pogodba s fizično osebo, ki izkazuje pogodbeno sodelovanje in potrdilo o strokovni usposobljenosti.
(3) Za dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena se šteje potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence.
(4) Dokazila iz prvega in tretjega odstavka tega člena ter 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena pridobi ministrstvo po uradni dolžnosti v skladu z zakonom.
III. NAČIN PRIDOBIVANJA POOBLASTILA IN NJEGOVEGA ODVZEMA
4. člen
(vloga za pridobitev pooblastila in vpis v evidenco)
(1) Oseba, ki želi pridobiti pooblastilo, mora na ministrstvo vložiti vlogo, ki vsebuje:
1. osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma firmo in sedež pravne osebe,
2. navedbo, ali oseba zahteva izdajo pooblastila za izdelovanje okoljskih poročil ali poročil o vplivih na okolje ali oboje,
3. navedbo delov okolja ali vplivov na okolje, kulturno dediščino ali zdravje ljudi, za katere želi pridobiti pooblastilo, in
4. listine in dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev za pridobitev pooblastila, razen tistih, ki jih lahko pridobi ministrstvo po uradni dolžnosti.
(2) Vloga se vloži v pisni ali elektronski obliki v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje.
(3) Ministrstvo po uradni dolžnosti vpiše v evidenco izdelovalcev okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika osebo iz prvega odstavka tega člena, ki ji je izdalo pooblastilo.
(4) Ministrstvo v evidenco iz prejšnjega odstavka vpiše tudi osebo iz države članice Evropske unije, če ta predloži overjeno kopijo pooblastila pristojnega organa te države, da lahko izdeluje okoljsko poročilo oziroma poročilo o vplivih na okolje.
IV. DELOVANJE KOMISIJE
5. člen
(imenovanje komisije)
(1) Minister, pristojen za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: minister), imenuje člane komisije s sklepom.
(2) Minister imenuje člane komisije praviloma izmed zaposlenih na ministrstvu oziroma v organizacijah, ki so na podlagi zakona ustanovljene za opravljanje strokovnih nalog na področju urejanja voda in ohranjanja narave. Če je predmet presoje tudi vpliv na kulturno dediščino oziroma zdravje ljudi, minister v komisijo imenuje tudi zaposlene na ministrstvu, pristojnemu za kulturno dediščino, oziroma ministrstvu, pristojnemu za zdravje, ki jih na poziv ministra predlaga pristojno ministrstvo. Če zaradi obsežnosti dokumentacije, ki obsega plan ali projekt posega v okolje in pripadajoče okoljsko poročilo ali poročilo o vplivih na okolje, komisijo sestavlja premajhno število članov, minister lahko imenuje zunanje sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje v komisijo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(3) S sklepom iz prvega odstavka tega člena minister imenuje tudi predsednika komisije in njegovega namestnika.
(4) Komisija praviloma zaseda na sedežu Agencije Republike Slovenije za okolje ali na njenih izpostavljenih enotah, kadar je to potrebno zaradi boljše razjasnitve okoliščin pa tudi na terenu.
(5) Administrativne in tehnične naloge za komisijo opravlja Agencija Republike Slovenije za okolje.
6. člen
(zagovor osebe, ki je izdelala okoljsko poročilo ali poročilo o vplivih na okolje)
(1) Komisija mora po prejemu in pregledu plana ali projekta posega v okolje in pripadajočega okoljskega poročila ali poročila o vplivih na okolje osebi, ki ima potrdilo o strokovni usposobljenosti in je izdelala okoljsko poročilo ali poročilo o vplivih na okolje, omogočiti njegov zagovor.
(2) Osebo iz prejšnjega odstavka se na zagovor vabi s pisnim vabilom najmanj osem dni pred zagovorom. V vabilu se določi kraj, datum in uro zagovora.
(3) Na zagovoru se da osebi možnost, da pojasni v okoljskem poročilu ali poročilu o vplivih na okolje opisano stanje okolja, vpliv izvedbe plana ali posega na okolje, kulturno dediščino oziroma zdravje ljudi ter uporabo tehnik in metodologijo presojanja.
(4) Predsednik komisije po opravljenem zagovoru skliče sejo komisije.
7. člen
(sprejem mnenja)
(1) Po opravljeni razpravi in morebitnem ogledu terena predsednik komisije predlaga osnutek mnenja in ga da članom komisije na glasovanje.
(2) Če je za odločitev potrebna dodatna razjasnitev dejstev in okoliščin, se seja prekine in določi datum njenega nadaljevanja. V tem primeru posebno vabljenje članov komisije ni potrebno, razen odsotnih članov, ki se jih pisno obvesti o nadaljevanju seje. O tem predsednik komisije naredi uradni zaznamek.
(3) Komisija lahko osnutek mnenja sprejme, dopolni ali zavrne.
(4) Če komisija osnutek mnenja sprejme, postane osnutek dokončno mnenje komisije.
(5) Če komisija osnutek mnenja dopolni, predsednik komisije pripravi čistopis mnenja, ki postane dokončno mnenje komisije.
(6) Če komisija osnutek mnenja zavrne, predsednik komisije po posvetovanju s preostalimi člani komisije pripravi nov osnutek mnenja, o katerem se ponovno glasuje.
(7) Predsednik komisije pošlje dokončno mnenje komisije ministrstvu.
8. člen
(sklepčnost in večina, potrebna za sprejem odločitve)
(1) Komisija je sklepčna, če so prisotni najmanj štirje člani.
(2) Vsak član komisije ima en glas.
(3) Član komisije se ne more vzdržati glasovanja.
(4) Komisija sprejme odločitev z večino glasov prisotnih članov komisije.
(5) Če odločitev ne more biti sprejeta z večino glasov, odloči glas predsednika komisije, v njegovi odsotnosti pa njegovega namestnika.
V. PLAČILO ZA DELO IN NADOMESTILA STROŠKOV KOMISIJE
9. člen
(plačilo za delo)
(1) Članom komisije pripada plačilo za delo v komisiji.
(2) Člani komisije, ki so zaposleni na ministrstvih ali organizacijah iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, lahko opravljajo delo v komisiji samo zunaj rednega delovnega časa.
(3) Osnova za plačilo članom komisije je dnevnica za službeno potovanje v državi v skladu z zakonom, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov.
(4) Višina plačila v bruto znesku je za predsednika in njegovega namestnika za osem ur dela štirikratni znesek dnevnice za službeno potovanje v državi, ki traja nad 12 ur.
(5) Višina plačila v bruto znesku je za člana komisije za osem ur dela trikratni znesek dnevnice za službeno potovanje v državi, ki traja nad 12 ur.
10. člen
(nadomestila stroškov)
(1) Člani komisije so upravičeni do povračila potnih stroškov, razen če jih povrne njihov delodajalec oziroma, če so jih za isti dan in lokacijo uveljavili pri drugem izplačevalcu.
(2) Potni stroški so izdatki, ki jih imajo člani komisije, če morajo zaradi dela v komisiji potovati v drug kraj, pri čemer lahko zahtevajo povračilo za javni prevoz oziroma kilometrino.
(3) Za potovanje v drug kraj se šteje, če komisija opravlja delo v drugem kraju, kot je stalno oziroma začasno prebivališče člana komisije.
(4) Članom komisije se potni stroški povrnejo v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se članom komisije, ki nimajo možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom, obračuna kilometrina v skladu z zakonom, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov.
(6) Člani komisije so upravičeni do izplačila kilometrine največ do razdalje med krajem, v katerem se je opravilo delo komisije, in krajem stalnega ali začasnega prebivališča.
11. člen
(izplačilo plačila za delo in nadomestilo stroškov)
(1) Ministrstvo izplača plačilo za delo komisiji na podlagi dejansko opravljenega dela v komisiji in predloženega poročila o opravljenem delu, ki ga pripravi predsednik komisije oziroma njegov namestnik.
(2) Ministrstvo izplača članu komisije nadomestilo stroškov po obračunu potnih stroškov, ki ga pripravi predsednik komisije oziroma njegov namestnik na podlagi pisnega zahtevka člana komisije za nadomestilo stroškov in priloženih dokazil za tiste stroške, ki se uveljavljajo na podlagi določb tega pravilnika. Kot pisni zahtevki za nadomestila stroškov se uporabljajo interni obrazci, ki jih uporablja ministrstvo za službena potovanja zaposlenih.
(3) Plačilo za delo in nadomestila stroškov se članom komisije izplačajo 30. dan po prejemu pisnega zahtevka za nadomestilo stroškov in poročila o opravljenem delu.
VI. KONČNA DOLOČBA
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-191/2010
Ljubljana, dne 1. septembra 2011
EVA 2010-2511-0022
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost