Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

2983. Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2010, stran 9094.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 6. redni seji dne 4. 7. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Tabor za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tabor za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Tabor po zaključnem računu proračuna za leto 2010 znašajo:
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov          Zaključni
                          račun 2010
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       1.617.617
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1.281.047
70   DAVČNI PRIHODKI               1.197.709
    700 Davki na dohodek in dobiček       1.096.098
    703 Davki na premoženje             59.604
    704 Domači davki na blago in storit       42.008
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI                83.337
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                   21.808
    711 Takse in pristojbine              266
    712 Globe in denarne kazni            1.462
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                    20.402
    714 Drugi nedavčni prihodki           39.399
72   KAPITALSKI PRIHODKI                 0
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                       0
73   PREJETE DONACIJE                  100
    730 Prejete donacije iz domačih virov       100
    74 TRANSFERNI PRIHODKI             336.470
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij           336.470
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         1.545.136
40   TEKOČI ODHODKI                 581.765
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     158.209
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                     26.861
    402 Izdatki za blago in storitve        369.749
    403 Plačila domačih obresti           10.637
    409 Rezerve                   16.309
41   TEKOČI TRANSFERI                415.633
    410 Subvencije                   801
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                 276.124
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                  40.048
    413 Drugi tekoči domači transferi        98.659
42   INVESTICIJSKI ODHODKI             409.081
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     409.081
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            138.657
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fiz. osebam, ki niso PU             11.009
    432 Investicijski transferi PU         127.648
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)           72.481
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)              0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                      500
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb                       500
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)           –500
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50   ZADOLŽEVANJE                     0
    500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              56.443
55   ODPLAČILA DOLGA                 56.443
    550 Odplačila domačega dolga          56.443
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali
    0 ali +                     15.538
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –56.443
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     –72.481
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA                 55.806
    9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +
-------------------------------------------------------------
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-lr 06/2011
Tabor, dne 5. julija 2011
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost