Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

2981. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2010, stran 9091.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03, 60/07) je Občinski svet Občine Odranci na 5. seji dne 2. 8. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2010. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2010 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Odranci za leto 2010.
Bilance so sestavni del tega Zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto 2010.
2. člen
Proračun Občine Odranci za leto 2010 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+-------+------------------------------------------+------------+
|A   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     EUR|
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  1.500.640|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.087.642|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              |   946.313|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      |   888.207|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje          |   42.312|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitev   |   15.794|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |706 Drugi davki              |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |   141.329|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   28.865|
|    |od premoženja               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |     216|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |712 Denarne kazni             |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   112.248|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |   346.478|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   30.395|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   316.083|
|    |in nematerialnega premoženja       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |   66.520|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |   66.520|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega     |      0|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  1.374.633|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |   545.060|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   137.589|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   22.929|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   374.343|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |    6.199|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve                |    4.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |   426.562|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |   19.278|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |   216.697|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   51.155|
|    |in ustanovam               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |   139.432|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   355.650|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   355.650|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   47.361|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |   43.861|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|    |uporabniki                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |   126.007|
|    |(PRIMANJKLJAJ)              |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
|    |(IV-V.)                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   10.856|
+-------+------------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA              |   10.856|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |   115.152|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJ (VII. –VIII.)      |   –10.856|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |  –126.007|
|    |(VI+VII-VIII. –IX.=-III)         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. 2010|   116.506|
+-------+------------------------------------------+------------+
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve v višini 21.520 EUR (konto 91) se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2011.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 29-05/2011
Odranci, dne 2. avgusta 2011
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost