Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

2979. Odlok o režijskem obratu v Občini Dobrna, stran 9089.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 26/03 in 59/11), 5. in 5.a člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi (Uradni list RS, št. 24/99, 99/01) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na seji dne 29. 7. 2011 sprejel
O D L O K
o režijskem obratu v Občini Dobrna
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Dobrna ustanavlja režijski obrat kot svojo notranjo organizacijsko enoto, določa njegove prostorska in organizacijske zasnove ter vodenje režijskega obrata, njegove pristojnosti in financiranje.
II. PROSTORSKA IN ORGANIZACIJSKA ZASNOVA TER VODENJE REŽIJSKEGA OBRATA
2. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Dobrna.
3. člen
Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Dobrna in ni pravna oseba.
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas.
4. člen
Režijski obrat vodi delavec, ki ga župan s sklepom imenuje za vodjo. Vodja režijskega obrata je odgovoren za izvršitev dodeljenih nalog.
Zaposlovanje v režijskem obratu se izvaja v skladu s Pravilnikom o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Dobrna ter kadrovskim načrtom delovnih mest.
Vsi drugi pogoji, kot so delovni čas, sankcije za kršitve na delovnem mestu, disciplinske odgovornosti in drugo, se določijo na isti osnovi kot veljajo za občinsko upravo. Dolžnosti zaposlenih se opredelijo v sistemizaciji delovnih mest.
V okviru režijskega obrata lahko delujejo zaposleni kot redno zaposleni, zaposleni po pogodbah ali preko programov javnih del.
III. DEJAVNOST
5. člen
Režijski obrat zagotavlja izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
– urejanje, vzdrževanje in čiščenje javnih površin, javnih poti, javnih površin za pešce, javnih zelenih površin, rekreacijskih, turističnih, učnih ter drugih javnih površin;
– vzdrževanje in urejanje javnih prometnih površin, vključno z vzdrževanjem in upravljanjem javne razsvetljave;
– urejanje javnih parkirišč;
– plakatiranje, obešanje transparentov in zastav ter krasitev kraja in naselij;
– urejanje stavbnih zemljišč v javni lasti;
– urejanje in vzdrževanje pokopališč;
– opravljanje drugih gospodarskih javnih služb (obveznih in neobveznih), kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
Režijski obrat izvaja v okviru zagotavljanja gospodarskih javnih služb iz prejšnjega odstavka tiste dejavnosti, ki se ne izvajajo s podelitvijo koncesije in tiste dejavnosti, ki predstavljajo dopolnitev dejavnostim, ki se izvajajo s podelitvijo koncesije.
IV. FINANCIRANJE
6. člen
Viri financiranja režijskega obrata so:
– proračun Občine Dobrna,
– prihodki ustvarjeni s prometom v okviru delovanja režijskega obrata,
– drugi viri po zakonu.
Prihodki, ki jih režijski obrat pridobiva se stekajo v občinski proračun.
7. člen
Računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava.
Za režijski obrat se vodi ločeno knjigovodstvo, kar omogoča obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po njegovi objavi.
Št. 007-0008/2011-1(6)
Dobrna, dne 29. julija 2011
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost