Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

2973. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru društev, registru podružnic tujih društev in evidenci društev v javnem interesu, stran 9086.

Na podlagi 54. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 58/09 in 39/11) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru društev, registru podružnic tujih društev in evidenci društev v javnem interesu
1. člen
V Pravilniku o registru društev, registru podružnic tujih društev in evidenci društev v javnem interesu (Uradni list RS, št. 5/07 in 56/08) se peti odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Centralni register društev mora biti voden tako, da so podatki o društvu dostopni prek matične številke, imena društva ali skrajšanega imena društva.«
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se za 3. točko doda nova 3.a točka, ki se glasi:
»3.a skrajšano ime društva, sprememba skrajšanega imena ter datum in številka odločbe o spremembi;«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnikov društva, način zastopanja, meje pooblastil za zastopanje, sprememba zastopnikov društva, sprememba načina zastopanja, sprememba meje pooblastil za zastopanje ter datum in številka odločbe o njihovi spremembi in sprememba osebnih podatkov zastopnikov ter datum in številka odločbe, če je o spremembi izdana odločba;«.
V 11. točki se besedilo »predpisov, ki urejajo prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo« nadomesti z besedilom »predpisov, ki urejajo postopke zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V registrski knjigi se pri imenu društva vpiše tudi dostavek »socialno podjetje«, če je bil društvu podeljen status socialnega podjetja po predpisih, ki urejajo socialno podjetništvo, ter datum in številka odločbe o podelitvi statusa oziroma se pri imenu društva izbriše dostavek »socialno podjetje« pod pogoji, ki jih določajo prej navedeni predpisi, ter vpiše številka in datum pravnomočnosti odločbe o izbrisu.«
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se na koncu besedila, za besedo »jezik« doda besedilo », ter podatki o pridobitnih dejavnostih društva, opredeljenih skladno s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti, in podatek o glavni dejavnosti društva«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se črtata besedi »obeh izvodov«, na koncu za besedo »organa« pa se doda besedilo »ter ga pretvori v elektronsko obliko«.
V drugem odstavku se črta beseda »en«, besedi »drugi izvod« pa se nadomestita z besedilom »temeljni akt v elektronski obliki«.
4. člen
V prvem odstavku 8. člena se za 2. točko doda nova 2.a točka, ki se glasi:
»2.a skrajšano ime društva, sprememba skrajšanega imena ter datum in številka odločbe o spremembi;«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnikov društva, način zastopanja, meje pooblastil za zastopanje, sprememba zastopnikov, sprememba načina zastopanja, sprememba meje pooblastil za zastopanje ter datum in številka odločbe o spremembi in sprememba osebnih podatkov zastopnikov ter datum in številka odločbe, če je o spremembi izdana odločba;«.
5. člen
Drugi in tretji odstavek 17. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Osnovni podatki iz prejšnjega odstavka so:
– matična številka društva oziroma podružnice tujega društva;
– ime društva oziroma podružnice tujega društva;
– skrajšano ime društva;
– osebno ime zastopnika društva oziroma zastopnika tujega društva v Republiki Sloveniji;
– sedež društva oziroma podružnice tujega društva;
– naslov sedeža društva oziroma podružnice tujega društva;
– datum vpisa društva oziroma podružnice tujega društva v register.
Seznam društev oziroma podružnic tujih društev iz prejšnjega odstavka tega člena se osvežuje ob vsaki spremembi podatkov iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alineje prejšnjega odstavka.«
KONČNI DOLOČBI
6. člen
Določba novega tretjega odstavka 3. člena pravilnika se začne uporabljati 1. januarja 2012.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-250/2011
Ljubljana, dne 2. avgusta 2011
EVA 2011-1711-0025
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost