Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

2972. Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito, stran 9072.

Za izvrševanje 36., 37., 38., 39. in 41. člena ter na podlagi četrtega odstavka 43. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se določa postopek s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter oblika, vsebina in način sprejema prošnje za mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu: prošnja).
2. člen
(namen podaje prošnje za mednarodno zaščito)
(1) Državljan tretje države ali oseba brez državljanstva lahko pri katerem koli državnem organu ali organu lokalne skupnosti izrazi namen podaje prošnje (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj namere). Državni organ ali organ lokalne skupnosti o tem nemudoma obvesti pristojni organ iz 3. točke 3. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) ter vlagatelja namere napoti v azilni dom, kjer se izvede predhodni postopek, razen, če ni v tem pravilniku določeno drugače.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi v primeru, če državljan tretje države ali oseba brez državljanstva namen podaje prošnje izrazi v bolnišnici ali drugih podobnih institucijah, razen če v tem pravilniku ni drugače določeno.
II. PREDHODNI POSTOPEK
3. člen
(izjava o razlogih za mednarodno zaščito)
(1) Vlagatelj namere po prihodu v azilni dom napiše izjavo o razlogih za mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu: izjava).
(2) Vlagatelj namere mora izjavo napisati lastnoročno in čitljivo ter pri tem natančno navesti razloge, zaradi katerih želi v Republiki Sloveniji zaprositi za mednarodno zaščito. Na dolžnost natančnega opisa razlogov, zaradi katerih želi v Republiki Sloveniji zaprositi za mednarodno zaščito, ga je dolžna opozoriti uradna oseba pristojnega organa.
(3) Če je vlagatelj namere nepismen ali izjave o namenu iz drugih utemeljenih razlogov ne more napisati sam, jo po njegovem nareku napiše tolmač. Izjava, napisana po nareku tolmača, se vlagatelju namere prebere v jeziku, ki ga razume, kar vlagatelj namere potrdi s svojim podpisom. Če vlagatelj namere izjave o namenu ne želi napisati, se o tem naredi uradni zaznamek, ki ga morajo podpisati uradna oseba pristojnega organa, vlagatelj namere in tolmač.
(4) O vlagatelju namere pristojni organ obvesti policijo, ki ugotovi njegovo istovetnost in pot, po kateri je prišel v Republiko Slovenijo, ter o tem izdela poročilo.
(5) Vlagatelj namere izjavo o razlogih za mednarodno zaščito lahko poda tudi pri policiji, ki v tem primeru smiselno uporablja določila drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena. Policija o vlagatelju namere nemudoma obvesti pristojni organ.
(6) Obravnava v predhodnem postopku poteka ob sodelovanju tolmača, v jeziku, ki ga vlagatelj namere razume. Tolmač je dolžan pisno prevesti izjavo o razlogih za mednarodno zaščito.
4. člen
(registracijski list)
(1) Ko policija konča s postopkom iz četrtega odstavka prejšnjega člena, pristojni organ izpolni registracijski list, ki je kot priloga št. 1 sestavni del tega pravilnika. V primeru iz petega odstavka prejšnjega člena registracijski list izpolni policija.
(2) Registracijskemu listu se mora priložiti:
– izjavo iz prvega odstavka prejšnjega člena;
– uradni zaznamek iz tretjega odstavka prejšnjega člena;
– poročilo policije o ugotovitvah iz četrtega odstavka prejšnjega člena;
– potrdilo o oddanih dokumentih, ki je kot priloga št. 2 oziroma priloga št. 3 sestavni del tega pravilnika;
– dokumente, ki potrjujejo istovetnost vlagatelja namere;
– vsa druga dokazila, ki jih je posedoval vlagatelj namere (vozovnice, telefonske kartice, potrdila o nočitvah, potrdila o bivanju, članske izkaznice političnih in drugih organizacij ...);
– obrazec iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.
5. člen
(informacije o nadaljnjem postopku)
(1) Po izpolnitvi registracijskega lista se vlagatelju namere izročijo informacije o nadaljnjem poteku predhodnega postopka, ki vključujejo pojasnila glede:
– nastanitve v sprejemne prostore azilnega doma,
– posledic samovoljne zapustitve sprejemnih prostorov,
– prepovedi odstranitve iz Republike Slovenije,
– sanitarno-dezinfekcijskega in preventivno-zdravstvenega pregleda.
(2) Vlagatelj namere informacije o nadaljnjem postopku prejme v jeziku, ki razume, prejem pa potrdi s podpisom izjave, ki je kot priloga št. 4 sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(prihod v azilni dom)
(1) Vlagatelja namere, ki nezakonito vstopi v Republiko Slovenijo, policija po končanem postopku iz četrtega ali petega odstavka 3. člena tega pravilnika v najkrajšem možnem času pripelje v azilni dom.
(2) Vlagatelja namere, ki zakonito vstopi v Republiko Slovenijo, policija po končanem postopku iz četrtega ali petega odstavka 3. člena tega pravilnika napoti v azilni dom.
7. člen
(postopek s tujcem, ki v zavodu za prestajanje kazni zapora ali v zavodu, kjer se prestaja pripor, izrazi namen podaje prošnje)
(1) Če tujec izrazi namen podaje prošnje v zavodu za prestajanje kazni zapora ali v zavodu, kjer se prestaja pripor (v nadaljnjem besedilu: zavod), se pristojna oseba zavoda ravna po določbah 3. in 4. člena tega pravilnika.
(2) Pristojna oseba zavoda o vlagatelju namere nemudoma obvesti pristojni organ in mu posreduje izjavo in registracijski list s prilogami.
8. člen
(postopek s tujcem, ki v tranzitnem prostoru na letališču ali pristanišču ali na ladji, ki je na sidrišču, izrazi namen podaje prošnje)
(1) Če tujec izrazi namen podaje prošnje in se nahaja v tranzitnem prostoru na letališču ali pristanišču ali na ladji, ki je na sidrišču, odgovorna oseba na letališču, v pristanišču ali na ladji, ki je na sidrišču, o namenu nemudoma obvesti policijo.
(2) Policija ravna v skladu 3. in 4. členom tega pravilnika.
III. SPREJEMNI PROSTORI AZILNEGA DOMA
9. člen
(nastanitev v sprejemnih prostorih)
(1) Vlagatelja namere se po končanem postopku iz četrtega ali petega odstavka 3. člena tega pravilnika nastani v sprejemne prostore azilnega doma (v nadaljnjem besedilu: sprejemni prostori). Vlagatelja namere se nastani v enega izmed sprejemnih prostorov glede na kategorijo, v katero spada.
(2) Vlagatelj namere pred nastanitvijo v sprejemne prostore pisno dovoli, da njega in predmete, ki jih ima pri sebi, pregleda uradna oseba pristojnega organa. Če vlagatelj namere ne dovoli pregleda, se mu nastanitev v sprejemne prostore ne dovoli.
(3) Vlagatelja namere se pred nastanitvijo v sprejemne prostore seznani, da je objekt video nadzorovan. Seznanitev vlagatelj namere potrdi s podpisom izjave, ki je kot priloga št. 5 sestavni del tega pravilnika.
(4) Med nastanitvijo v sprejemnih prostorih je vlagatelju namere zagotovljena ustrezna prehrana v skupni višini do 2300 KCAL, nujne higienske potrebščine in dostop do nujnega zdravljenja. Če prosilec zaradi zdravstvenih, verskih ali drugih utemeljenih razlogov ob nastanitvi v sprejemne prostore izrazi potrebo po posebni prehrani, se mu le-to zagotovi.
(5) Ob nastanitvi v sprejemne prostore vlagatelj namere podpiše tudi izjavo iz priloge št. 5 o seznanitvi, da v primeru samovoljne zapustitve sprejemnih prostorov odstopa od namena podaje prošnje in da se ga v tem primeru obravnava v skladu z zakonom, ki ureja vstop, zapustitev in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji.
(6) Vlagatelj namere je v sprejemnih prostorih nastanjen do vložitve popolne prošnje.
10. člen
(brošura)
(1) Vlagatelj namere ob nastanitvi v sprejemne prostore prejme brošuro z informacijami o postopku priznanja mednarodne zaščite ter pravicah in dolžnostih, ki jih ima kot prosilec (v nadaljnjem besedilu: brošura), kar potrdi s podpisom izjave iz priloge št. 5. Poleg brošure prejme tudi seznam svetovalcev za begunce, obvestilo o sanitarno-dezinfekcijskem in preventivnem-zdravstvenem pregledu ter obvestilo o začetku sprejema prošnje.
(2) Brošuro, izjavo iz priloge št. 5, seznam svetovalcev za begunce, obvestilo o sanitarno-dezinfekcijskem in preventivnem zdravstvenem pregledu ter obvestilo o začetku sprejema prošnje, prejme vlagatelj namere v jeziku, ki ga razume.
(3) Če je vlagatelj namere nepismen ali mu vsebina dokumentov iz prejšnjega odstavka ni razumljiva, se mu ta prebere ter dodatno in s tolmačevo pomočjo obrazloži v jeziku, ki ga razume.
IV. POSTOPEK PRED SPREJEMOM PROŠNJE
11. člen
(sanitarno-dezinfekcijski pregled)
(1) Vlagatelj namere mora pred sprejemom prošnje opraviti sanitarno-dezinfekcijski pregled, ki obsega:
– tuširanje in preoblačenje v čisto perilo in obleko,
– zagotovitev svežega osebnega in posteljnega perila, po potrebi pa tudi novo vrhnjo obleko ter brisače in pribor za osebno higieno.
(2) V primeru prekoračene nastanitvene kapacitete sprejemnih prostorov azilnega doma, se lahko skladno s priporočili Zavoda za zdravstveno varstvo pristojnega za območje, na katerem se nahaja azilni dom, izvaja dodaten obseg sanitarno-dezinfekcijskega pregleda.
(3) Pregled iz prejšnjega odstavka opravi zdravstveni tehnik.
(4) Sredstva za zagotavljanje sanitarno-dezinfekcijskih pregledov zagotavlja pristojni organ.
12. člen
(preventivno-zdravstveni pregled)
(1) Vlagatelj namere mora pred sprejemom prošnje opraviti preventivno-zdravstveni pregled, ki obsega:
– anamnezo o nalezljivih boleznih ter kontaktih z bolniki in klicenoscih,
– preverjanje podatkov o cepljenjih in zaščiti z zdravili,
– klinični pregled kože, sluznic, žrela in bezgavk zaradi nalezljivih bolezni,
– druge nujne preiskave, če je to zaradi klinične slike vlagatelja namere potrebno.
(2) Pregled iz prejšnjega odstavka opravi zdravnik, ki svoje ugotovitve zabeleži v protokol bolnikov.
(3) Sredstva za zagotavljanje preventivno-zdravstvenih pregledov zagotavlja pristojni organ.
13. člen
(informiranje pred sprejemom prošnje)
Po opravljenem sanitarno-dezinfekcijskem in preventivno-zdravstvenem pregledu se vlagatelja namere s pomočjo tolmača za jezik, ki ga razume, ustno seznani s postopkom mednarodne zaščite, s pravili dublinskega postopka ter s pravicami in dolžnostmi prosilca za mednarodno zaščito. Vlagatelj namere ustno seznanitev s postopkom mednarodne zaščite ter pravicami in dolžnostmi prosilca za mednarodno zaščito potrdi s podpisom izjave, ki je kot priloga št. 6 sestavni del tega pravilnika.
14. člen
(fotografiranje in daktiloskopiranje)
Uradna oseba vlagatelja namere pred sprejemom prošnje in po opravljenih pregledih iz 11. in 12. člena tega pravilnika ter informiranju iz prejšnjega člena zaradi ugotavljanja in preverjanja istovetnosti ter izvajanja Uredbe 2003/343/ES, Uredbe 2000/2725/ES in Uredbe 2008/767/ES fotografira in mu odvzame prstne odtise.
V. SPREJEM PROŠNJE
15. člen
(čas sprejema prošnje)
(1) Prošnja se sprejme v najkrajšem možnem času po izvedbi postopkov iz II., III. in IV. poglavja tega pravilnika.
(2) V primeru mladoletnika brez spremstva se sprejem prošnje na utemeljeno pisno zahtevo njegovega zakonitega zastopnika lahko odloži za največ 48 ur od vložene zahteve.
16. člen
(sprejem prošnje)
(1) Prošnja se sprejme na predpisanem obrazcu, ki je kot priloga št. 7 sestavni del tega pravilnika.
(2) Sprejem prošnje vodi uradna oseba pristojnega organa.
(3) Pri sprejemu prošnje so poleg uradne osebe, ki vodi postopek sprejema prošnje, zapisnikarja, tolmača, zakonitega zastopnika v primeru mladoletnega vlagatelja namere, lahko prisotni še:
– predstavnik Visokega komisariata Združenih narodov za begunce, če vlagatelj namere s tem soglaša,
– oseba, ki si jo vlagatelj namere sam izbere za pomoč ali podporo,
– druge uradne osebe ali delavci pristojnega organa, če vlagatelj namere s tem soglaša,
– znanstveni delavci, študenti ali javni delavci, če ima to pomen za znanstveno delo ali institucijo in če vlagatelj namere s tem soglaša.
(4) Pred zaprosilom za pridobitev soglasja se prosilca seznani z razlogom za prisotnost oseb iz prve, tretje ali četrte alineje prejšnjega odstavka.
17. člen
(način podajanja in oblika izjave)
(1) Vlagatelj namere samostojno poda izjavo o razlogih za vložitev prošnje, ki jo uradna oseba lahko dopolni z dodatnimi vprašanji na način, ki omogoča vlagatelju namere, da lahko celovito predstavi razloge za svojo prošnjo. Uradna oseba mora pri tem upoštevati osebnost vlagatelja namere, njegove osebne in splošne okoliščine, vključno s kulturnim poreklom in njegovo morebitno pripadnostjo ranljivim skupinam. Dodatna vprašanja lahko vlagatelju namere postavi tudi njegov zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec.
(2) Po sprejemu izjave o razlogih za vložitev prošnje se vlagatelju namere v jeziku, ki ga razume, prebere zapisnik o sprejemu prošnje.
(3) Vlagatelj namere in vsi navzoči lahko na prebrano vsebino podajo pripombe, ki jih mora uradna oseba zabeležiti. O tem morajo biti vlagatelj namere in vsi navzoči pred branjem zapisnika opozorjeni.
(4) Vlagatelj namere in vsi navzoči potrdijo vsebino zapisnika o sprejemu prošnje s svojim podpisom. Če obsega zapisnik več strani, podpiše uradna oseba in vlagatelj namere vsako stran. Če se vlagatelj ne zna ali ne more podpisati, uradna oseba to dejstvo zabeleži v zapisnik. V primeru vlagatelja namere, ki še ni star 15 let, zapisnik podpiše zgolj njegov zakoniti zastopnik.
(5) Popolna prošnja je vložena, ko jo podpišejo uradna oseba pristojnega organa, tolmač, vlagatelj namere, v primeru mladoletnega prosilca njegov zakoniti zastopnik in njegov pooblaščenec, če ga ima.
(6) Če vlagatelj namere, njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik odklonijo podpis prošnje, uradna oseba to zabeleži v obliki uradnega zaznamka, iz katerega mora biti razviden razlog za odklonitev podpisa.
(7) Sprejem prošnje se lahko zabeleži tudi z avdio-video elektronskimi napravami, o čemer mora uradna oseba pristojnega organa predhodno obvestiti vlagatelja namere in ostale prisotne ter navedeno dejstvo tudi ustrezno zabeležiti.
18. člen
(priloge k prošnji)
(1) Priloge k prošnji:
1. izpolnjen registracijski list iz 4. člena tega pravilnika s prilogami;
2. podpisana izjava, da je v jeziku, ki ga razume prejel informacije o nadaljnjem poteku predhodnega postopka (priloga št. 4);
3. podpisana izjava, da je v jeziku, ki ga razume, prejel brošuro, bil seznanjen s tem, da zapustitev sprejemnih prostorov azilnega doma pred prejemom prošnje pomeni odstop od namena, da bo v Republiki Sloveniji zaprosil za mednarodno zaščito, in da bo v takem primeru obravnavan po zakonu, ki ureja področje tujcev ter da je seznanjen s tem, da so sprejemni prostori video nadzorovani (priloga št. 5);
4. podpisana izjava, da je bil seznanjen s postopkom priznanja mednarodne zaščite, pravicami in dolžnostmi prosilca ter pravili dublinskega postopka (priloga št. 6);
5. pooblastilo o zastopanju v postopku priznanja mednarodne zaščite;
6. prstni odtisi;
7. fotografija prosilca;
8. podatki iz baze, ki se vodi v skladu z Uredbo 2002/2575/ES.
19. člen
(način sprejema prošnje tujca, ki na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije izrazi namen podaje prošnje)
(1) Če tujec izrazi namen podaje prošnje na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tretjih državah (v nadaljnjem besedilu: diplomatsko-konzularno predstavništvo), uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva ob prisotnosti tolmača izvede postopke iz II. poglavja, 13. člena in V. poglavja tega pravilnika.
(2) Po izvedenih postopkih iz prejšnjega odstavka uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva prošnjo s prilogami nemudoma posreduje pristojnemu organu.
VI. VNOS V EVIDENCE
20. člen
(vnos v azilni register)
Pristojni organ podatke iz prošnje vnese v evidence iz 1., 2., 3., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. točke 118. člena Zakona o mednarodni zaščiti.
VII. KONČNI DOLOČBI
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o obliki, vsebini in načinu sprejema prošnje za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 68/08).
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2011
Ljubljana, dne 4. avgusta 2011
EVA 2011-1711-0007
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost