Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2787. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu delovanja znanstvenih odborov na področju ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, stran 8574.

Na podlagi šestega odstavka 9. člena Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu delovanja znanstvenih odborov na področju ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi
1. člen
V Uredbi o načinu delovanja znanstvenih odborov na področju ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 66/03) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Seje odbora za zaprte sisteme se lahko udeležuje predstavnik ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Seje odbora za sproščanje GSO se poleg ministrstva udeležujejo tudi predstavniki ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in ministrstva, pristojnega za zdravje, pri čemer se jih o seji predhodno obvesti.«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se beseda »tajnika« nadomesti z besedilom »generalnega tajnika«.
3. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člani in namestniki so za sodelovanje na seji odbora upravičeni do povračila stroškov skladno s predpisom, ki ureja način in merila za določitev višine stroškov, ki nastanejo med upravnim postopkom pri ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi.«.
V tretjem odstavku se besedilo »sejnine in povračila potnih stroškov« nadomesti z besedilom »povračila stroškov«.
4. člen
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Seja odbora je sklepčna, če je skupaj s predsednikom prisotnih sedem članov ali namestnikov, ki imajo zaradi odsotnosti člana pravico do glasovanja v odboru za zaprte sisteme, oziroma enajst članov ali namestnikov, ki imajo zaradi odsotnosti člana pravico do glasovanja v odboru za sproščanje GSO.«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Če sta na seji odbora zaradi utemeljenih razlogov (npr. bolezni) odsotna član in njegov namestnik, člana pri razpravi in glasovanju o strokovnem mnenju nadomesti namestnik enega od drugih članov odbora.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedilom »ki ga sprejmeta odbora« doda besedilo »in začne veljati«.
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se za besedo »ministrstvu« doda besedilo »in ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano«.
6. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Letno poročilo o delu pripravita in sprejmeta odbora v prvem trimesečju tekočega leta. Ministrstvo letna poročila objavi na svoji spletni strani.«.
7. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta beseda »čimprej«.
8. člen
V 15. členu se beseda »tajnik« nadomesti z besedilom »generalni tajnik«.
9. člen
V prvem odstavku 18. člena se beseda »tajniku« nadomesti z besedilom »generalnemu tajniku«.
10. člen
V prvem odstavku 19. člena za besedo »ministrstvu« doda besedilo »in ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano«.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-32/2011
Ljubljana, dne 20. julija 2011
EVA 2011-2511-0018
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost