Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2554. Odlok o občinskih taksah v Občini Idrija, stran 7842.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) je Občinski svet Občine Idrija na 7. redni seji dne 23. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Občini Idrija
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse na območju Občine Idrija, vrsto in višino takse, taksne zavezance ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
Občinske takse so prihodek proračuna Občine Idrija.
2. člen
V Občini Idrija so predpisane občinske takse za uporabo naslednjih predmetov in storitev (v nadaljevanju: taksni predmeti) na javnih površinah in javnih mestih za:
– uporabo javnih površin pred poslovnimi prostori,
– uporabo javnih površin za začasne namene (za stojnice, točilnice, cirkuse, zabavne parke in podobne druge namene),
– prodajo blaga iz potujočih prodajaln,
– uporabo javnih površin za organiziranje prireditev,
– oglaševanje na javnih mestih,
– druge oblike uporabe javne površine ali javnega mesta če tako določa zakon.
Plačilo občinske takse za taksne predmete iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom oproščeno ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
V primeru prodaje blaga zunaj prodajaln se uporablja občinski predpis, ki določa merila za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija.
3. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot je javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobne površine,
– javno mesto je vsako mesto v prostoru, ki je v javni rabi in na katerega je taksni predmet nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v javni prostor. Takšna mesta so ograje, zidovi, fasade, strehe, stavbe, mostovi, stebri in druge podobne konstrukcije in površine.
4. člen
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je fizična ali pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki uporablja taksne predmete ali izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene občinske takse.
V primeru, da ni mogoče ugotoviti, kdo je taksni zavezanec, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
5. člen
Občinska taksa se določa v točkah.
Višina občinske takse za posamezne taksne predmete ali storitve je določena v obliki točkovnega sistema v tarifi občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka.
Občinska taksa za posamezni taksni predmet se izračuna tako, da se število točk iz tarife občinskih taks pomnoži z vrednostjo točke za izračun občinske takse.
Vrednost točke za izračun občinskih taks sprejme s sklepom občinski svet do konca koledarskega leta za naslednje leto.
6. člen
Kot osnova za obračun občinske takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan obračuna. Občinsko takso plačuje taksni zavezanec za določeno časovno obdobje (leto, mesec ali dan) vnaprej oziroma tako kot je določeno z odločbo.
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan plačati predpisano takso pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta.
V primeru, ko je za uporabo taksnega predmeta določeno mesečno plačilo občinske takse, taksna obveznost pa ne nastane prvega dne v mesecu, se pri odmeri občinske takse upošteva število točk, sorazmerno številu dni, za katere je taksna obveznost nastala.
7. člen
Občinska uprava vodi evidenco javnih površin in javnih mest, na katerih se za uporabo taksnih predmetov plačuje občinska taksa. Na evidenco lahko poda mnenje krajevno pristojna krajevna skupnost.
II. PRIGLASITEV, ODMERA, NASTANEK IN PRENEHANJE TAKSNE OBVEZNOSTI
8. člen
Taksna obveznost je obveznost plačila občinske takse.
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve oziroma s pričetkom uporabe taksnega predmeta, preneha pa s potekom dneva oziroma meseca, v katerem je taksni zavezanec odstranil taksni predmet, oziroma ga prenehal uporabljati ter je obvestil občinsko upravo Občine Idrija (v nadaljevanju: občinska uprava) o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe.
Okoliščine, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vplivajo na taksno obveznost.
9. člen
Taksni zavezanec mora namero pričetka uporabe taksnega predmeta predhodno prijaviti občinski upravi in pred postavitvijo taksnega predmeta ali pred izvajanjem storitev na javni površini pridobiti njeno dovoljenje za vse taksne predmete, ki fizično posegajo na javno površino, so postavljeni na javnih napravah, objektih ali kakorkoli vplivajo na promet.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o taksnem zavezancu, podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in vrsto taksnega predmeta (površina, število ipd.).
10. člen
Taksni zavezanec je dolžan vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo taksnega zavezanca prijaviti občinski upravi v roku 8 dni od nastale spremembe.
Taksnih predmetov ali izvajanja storitve, za katere je potrebno dovoljenje iz prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka, ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja občinske uprave.
11. člen
Občinska uprava na podlagi taksne obveznosti iz 8. člena tega odloka taksnemu zavezancu izda odločbo, v kateri dovoli uporabo taksnega predmeta in odmeri občinsko takso.
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, občinska uprava odmeri občinsko takso na podlagi uradne ugotovitve občinskega redarstva.
12. člen
Če taksni zavezanec ne plača občinske takse v predpisanem roku, občinska uprava poda predlog za izterjavo zapadle obveznosti Davčni upravi Republike Slovenije.
13. člen
Plačila občinskih taks so oproščeni državni in občinski organi, krajevne skupnosti ter ostale pravne osebe javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Idrija, za izvajanje njihovih dejavnosti.
Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo društva in klubi, ustanovljeni v javnem interesu s sedežem v Občini Idrija, ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru. Prav tako so navedena društva in klubi oproščeni plačila takse glede obveščanja o svoji dejavnosti.
Taksa se ne plačuje za objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v volilni in referendumski kampanji.
Občinska uprava lahko s sklepom oprosti posamezne taksne zavezance plačila občinske takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v Občini Idrija, pod pogojem, da gre za:
– prireditve in aktivnosti širšega promocijskega pomena, ki promovirajo Občino Idrija in so sofinancirane s strani Občine Idrija, če se ne financirajo s strani udeležencev prireditve ali aktivnosti,
– prireditve in promocije, ki jih organizira Občina Idrija, država ter ostale pravne osebe javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Idrija.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinsko redarstvo.
15. člen
Občinsko redarstvo ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavi taksne obveznosti.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni napačni podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana ali plačana v celoti, lahko občinsko redarstvo odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi ali na stroške taksnega zavezanca odredi odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev ali uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
III. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Za prekršek se kaznuje taksni zavezanec:
– ki ne prijavi predmeta ali storitve, za katero je predpisana občinska taksa,
– ki v prijavi taksne obveznosti navede napačne podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
– ki postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega občinskega organa oziroma ga postavi v nasprotju s soglasjem,
– ki ne prijavi sprememb taksnega predmeta, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, in sicer z globo:
– 200,00 EUR pravno osebo,
– 150,00 EUR samostojnega podjetnika posameznika,
– 100,00 EUR odgovorno osebo pravne osebe,
– 50,00 EUR fizično osebo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ne glede na določbo četrtega odstavka 5. člena tega odloka vrednost točke za leto 2011 znaša 0,01875 EUR.
18. člen
Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma že imajo nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti občinski upravi najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 11/96, 44/96, 109/00).
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
										
									
								
Št. 007-0006/2008
Idrija, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.